Hacı Bayram Mah. Hükümet Cad. Hükümet Han  No: 8 / 41 Kat : 5 Ulus  -  ANKARA - TURKİYE Ofis  Tel             : 00 90 312 310 84 35 Ofis  Faks          : 00 90 312 310 84 37 M. ŞAHİN          : 00 90 542 214 54 02                                                         web                   : www.avrasyaturizm.net e-mail               : 06avrasyatur@gmail.com                                                                                                                          Copyright © www.avrasyaturizm.net   her hakkı saklıdır  
Anasayfa Anasayfa

Mekke Ziyaret Yerleri

1.   KÂBE ( MESCİD’İ HARAM)                Mekke   şehrinde   Mescid’i   Harâm’ın   ortasında   bulunan   Kâbe   yaklaşık   1,5   m.   genişliğindeki   temeller   üzerine   inşa   edilmiştir.   Dıştan dışa   10,70   ×   12   m.   ölçüsünde   ve   15   m.   yüksekliğinde   olan   duvarlar   1,25   m.   kalınlığındadır   (Abdüsselâm   Ahmed   Nazîf,   s.   170).   Temeller, tavaf   alanı   (metâf)   yüzeyinden   22-27   cm.   arasında   değişen   yükseklikte   yukarı   çıkmış   ve   duvarlar   25   cm.   kadar   içeriden   başlatılarak temellerin   dışarıda   kalan   kısmının   üzeri   45°   meyilli   mermer   levhalarla   kaplanıp   duvarlarla   birleştirilmiştir.   Yanları   da   mermer   kaplama olan   ve   “şâzervân”   adı   verilen   bu   kısma   Kâbe   örtüsünü   tutturmak   için   bakır   halkalar   konulmuştur.   Mekke’nin   çevresindeki   dağlardan getirilmiş bazalt parçalarıyla yapılan duvarların dış yüzlerinde değişik boyutlarda 1614 taş yer almaktadır (M. Tâhir el-Kürdî, III, 235).          Kâbe’nin   merkezinden   dört   köşesine   (rükn)   çekilecek   hatlar   yaklaşık   olarak   dört   ana   coğrafî   yönü   gösterir.   Bunlardan   doğu   yönünü gösteren   köşeye   Rüknülhacerülesved,   güneyi   gösteren   köşeye   Rüknülyemânî,   batıyı   gösteren   köşeye   Rüknülgarbî,   kuzeyi   gösteren köşeye   de   Rüknül   ırâkī   denilir.   Bazı   kaynaklarda   kuzey   köşesi,   birçoğunda   ise   batı   köşesi   ayrıca   Rüknüşşâmî   diye   adlandırılmaktadır. Yine    Kâbe’nin    merkezinden    duvarların    ortasına    çizilecek    dikey    çizgiler    de    yaklaşık    olarak    kuzeydoğu,    kuzeybatı,    güneydoğu    ve güneybatı   yönlerini   gösterir.   Gerek   ana   yönler   gerekse   ara   yönlerdeki   hafif   sapma   sebebiyle   kaynaklarda   Hacerülesved,   Kâbe   kapısı, makām-ı   İbrâhim,   hicr,   altın   oluk   gibi   bölüm   ve   unsurların   tanıtımında   farklı   yön   tesbitlerinin   yapıldığı   görülmektedir.   Doğu   köşesinde yerden   1,5   m.   yükseklikte,   gümüşten   bir   mahfaza   içinde   tavafın   başlangıç   ve   bitiş   noktasını   belli   eden   Hacerülesved   bulunmaktadır. Kuzeydoğu   duvarında   Hacerülesved’e   2   m.   mesafede   ve   yerden   1,92   m.   yükseklikte   Kâbe   kapısı,   kuzeybatı   duvarının   önünde   de   iki ucu   Rüknüşşâmî   ile   Rüknülırâkī’den   2   m.   kadar   mesafede   olan   ve   “hatîm”   denilen   yarım   daire   şeklinde,   1,31   m.   yüksekliğindeki duvarla   çevrili   hicr   yer   almaktadır.   Hacerülesved   ile   Kâbe   kapısı   arasında   kalan   2   metrelik   kısma   “mültezem”,   Rüknül   yemânî   ile   batı duvarı   üzerindeki   Haccâc   tarafından   kapatılan   kapı   arasında   kalan   kısma   da   “müstecâr”   denilir.   Tavafın   yapıldığı   yer   üzerinde   ve   Kâbe kapısının   sağ   tarafında,   yaklaşık   doğu   duvarının   ortasına   yakın   bir   yerde   2   ×   1,12   ×   0,28   m.   boyutlarında   “mi‘cen”   adı   verilen   bir   çukur vardı.   Bu   çukur,   hacıların   tavaf   sırasında   düşerek   sakatlanmalarına   yol   açması   sebebiyle   20   Şubat   1958   tarihinde   kapatılmış   ve üzerine mermer döşenmiştir.          İçi   dört   köşe   bir   oda   görünümünde   olan   Kâbe’nin   Rüknülırâkī   köşesinde   dama   çıkılan   merdiven   ve   önünde   “tövbe   kapısı”   denilen   bir kapı   yer   alır.   Taban   mermer   döşeli,   duvarlar   2   m.   yüksekliğe   kadar   mermer   kaplamalıdır.   Yapılan   onarım   ve   yeniden   inşalarla   ilgili olarak   batı   duvarına   beş,   doğu   ve   kuzey   duvarlarına   birer   kitâbe   yerleştirilmiştir   (metinleri   için   bk.   Hüseyin   Abdullah   Bâ   Selâme,   s.   138 vd.).   Tabanın   ortasında,   Abdullah   b.   Zübeyr   zamanından   kalma   güney-kuzey   yönünde   dizilmiş   üç   ağaç   direk   ve   bunlardan   kapının karşısındakinin   önünde   batı   duvarına   doğru   Hz.   Peygamber’in   namaz   kıldığı   yer   bulunmaktadır;   burası   seccade   şeklinde   bir   mermerle belirtilmiştir.    Tavan    ve    duvarlar,    yukarıdan    mermer    kaplamalara    kadar    inen    çepeçevre    kırmızı    atlastan    yapılmış    bir    perde    ile örtülüdür. Tavan ile dam arasında 1,33 m. yüksekliğinde bir açıklık vardır. 2.   SEVR DAĞI                      Mescid’i   Haram’ın   güney   cephesinde,   takriben   4   km.   uzaklıkta,   Arafat   yolu   üzerindedir.   Dağın   eteği   ile   zirvesi   458   m,   takriben   1,5 saatte   yaya   çıkılabilen   bir   mesafedir.   Peygamberimiz   (s.a.v.)   Hz.   Ebu   Bekr   Es’Sıddık   (r.a.)   ile   hicret   ederken   bu   mağaraya   girerek   3   gece kaldılar.   Mağaraya   önce   Hz.   Ebu   Bekir   girerek   zararlı   bir   şey   olup   olmadığına   bakmış,   sonra   da   Rasülüllah   Efendimiz   girmiştir.   Burada kaldıkları   sürece   Hz.   Ebu   Bekr’in   oğlu   Abdullah,   gündüzleri   müşriklerin   arasında   dolaşıyor,   geceleri   malumat   getiriyordu.   Kölesi   Amr ibn-i   Füheyre   ise   o   civara   koyunları   sürüyor,   hem   Abdullah’ın   izlerini   kaybettiriyor   ve   hem   de   süt   ikram   ediyordu.   Bu   mağarada   üç mucize sudur etmiştir: 1- Hz. Ebu Bekir’in ayağını yılan sokmuş, Rasülüllah Efendimiz (s.a.v.) mübarek tükürüklerini sürmüş, o anda acısı geçip şifa bulmuştu. 2- Onlar içeri girdikten sonra Allah’ın emriyle mağaranın ağzına örümcekler ağ germiş ve güvercinler yuva yapmışlardı. 3-   Müşrikler   mağaranın   önüne   kadar   gelmişler,   içlerinden   biri   aramak   istemiş,   Ümeyye   bin   Halef   ona;   “Orada   ne   işin   var,   aklını   yitirdin?   Orada   Muhammed   doğmadan   örümcekler   ağını   germiş,   kuşlar   yuva   yapmış”   deyince   mağaraya   girmekten   vaz   geçtiler.   Hz. Ebu   Bekir;   “Müşrikler   mağaraya   yaklaştıkları   zaman   ayakları   görülüyordu.   Dedim   Ki:   “Ya   Rasülallah,   başlarını   eğseler   bizi   görürler.” Peygamberimiz   (s.a.v.)   :   “Sus   ya   Ebâ   Bekr,   bu   ikinin   üçüncüsü   Allah’tır”   buyurdu.   Efendimiz   (s.a.v.)   Cuma,   Cumartesi   ve   Pazar   gecelerini orada   geçirdi.   Üç   gün   üç   gece   mağarada   gizlenmeleri,   tedbir   içindi.   Müşrikler,   onların   Mekke   civarından   uzaklaşmış   olduklarına   kanaat getireceklerdi.   Üç   gün   sonra,   daha   evvel   kararlaştırıldığı   üzere   kılavuz   olarak   tutulan   Abdullah   b.   Üreykit   de,   kendisine   teslim   edilen   iki deveyle    birlikte    kendi    devesi    de    yanında    bulunduğu    hâlde    Pazartesi    günü    seher    vakti    Sevr    Dağının    eteğine    geldi    ve    Medine-i Münevvere’ye doğru sahil yolundan hareket edildi 3.   ARAFAT - CEBELİ RAHMEH         Arafat dağıdır bizim dağımız         Orda kabul olur dualarımız (Yunus Emre)                      Mekke'nin   21   km.   doğusunda   Taif   dağ   yolu   üzerindev   ova   görünüşünde   düz   bir   alan   olan   Arafat,   haccın   en   önemli   rüknü   olan vakfenin    yapıldığı    yerdir.    Buraya    Arafat    adının    veriliş    sebebi    kesin    olarak    bilinmemekte    ise    de    bu    konuda    bazı    görüşler    ileri sürülmektedir.   Hz.   Adem   ile   Hz.   Havva'nın   yeryüzüne   indikten   sonra   burada   buluşup   birbirini   tanımaları   veya   Cebrail'in   Hz.   ibrahim'e haccın   nerede   ve   nasıl   yapılacağını   öğretirken   Arafat'a   geldiklerinde   ona,   "Arefte?"   (anladın   mı,   tanıdın   mı)   diye   sorması,   onun   da "Areftü"   (anladım,   tanıdım)   demesinden   dolayı   buraya   Arafat   dendiği   kaynaklarda   zikredilmektedir.   Ayrıca   dünyanın   dört   bir   yanından gelen   insanların   ataları   Hz.   Adem   ile   Hz.   Havva'nın   yaptıkları   gibi   burada   birbirleriyle   görüşüp   tanışmaları   veya   günahlarını   itiraf ederek     Allah'tan     af     dileyerek     kulluklarını     ve     çaresizliklerini     arz     etmeleri,     af     dileyenlerin     affedilmelerinden     sonra     günah kirlerindentemizlenip   Cenab-ı   Hakk   katında   güzel   bir   kokuya   (arf)   sahip   olmaları   sebebiyle   bu   adın   verildiği   de   ileri   sürülen   görüşler arasındadır.   En   uç   noktaları   arasında   doğudan   batıya   6,   5   km.,   kuzeyden   güneye   1   1-12   km.   uzunlukta   olan   bu   sahanın   tamamı   13,68 km2   'dir   ve   kuzey   kesiminde   halk   arasında   Arafat   dağı   olarak   bilinen   granit   taşlarından   oluşmuş   Cebel-i   Rahme   bulunmaktadır.   Hz. Peygamber'in   "Arafat'ın   tamamı   vakfe   yeridir"   (Müslim,   "Hac",   149)   hadisi   gereğince   zikredilen   Arafat   sahasının   her   yerinde   vakfe yapılabilir.   Ancak   hacılar,   Hz.   Peygamber   vakfesini   Arafat   vadisinin   kuzeydoğusunda   yer   alan   70   m.   yüksekliğindeki   Cebeli   rahme'de Neb'a   ve   Nübey'a   tepeleri   arasında   bulunan   Nabit   tepesi   üzerinde   yaptığı   için   aynı   yer   ve   çevresinde   bulunmayı   arzu   ederler.   Bundan dolayı   bu   bölge   hacıların   izdihamına   en   çok   maruz   kalan   bir   bölge   olagelmiş,   hacılara   hizmet   vermek   üzere   kurulan   sosyal   tesisler daha   çok   bu   çevrede   yoğunluk   kazanmıştır.   Mekke   tarihiyle   ilgili   eserlerde   zikredildiğine   göre      Arafat'ta   bahçeler,   arefe   gününde Mekkeliler'in   gelip   kaldığı   güzel   mekanlar   mevcuttu.   Zaman   içerisinde   bunlardan   eser   kalmamış,   XX.   asrın   ikinci   yarısından   itibaren ciddi   bir   ağaçlandırma   projesi   uygulamaya   konularak   Arafat   yeşil   bir   mekan   olma   özelliğini   yeniden   kazanmıştır.   Bunun   yanı   sıra çeşitli tesislerle hacıların Müzdelife'ye dönüşünü kolaylaştırmak için Arafat'ı buraya bağlayan dokuz ayrı otoyol yapılmıştır. Arafat'ta   vakfe   zamanı,   arefe   günü   (9   Zilhicce)   güneşin   zevalinden   sonra   başlar,   ertesi   gün   şafak   vaktine   kadar   devam   eder.   Hz. Peygamber'in   sünnetine   uymak   açısından   esas   olan,   Arafat   sınırları   içine   zilhiccenin   dokuzuncu   günü   zevalden   sonra   girmek   ise   de günümüzde    yoğunluk    sebebiyle,    hacıların    büyük    çoğunluğunun    zilhiccenin    sekizinci    günü    Arafat'a    taşınmaları    ve    geceyi    orada geçirmeleri teamül haline gelmiştir. 4.    Nemire Mescidi   Mescid’i   Nemire   Arafat'ta   öğle   ve   ikindi   namazlarının   cemedilerek   kılındığı   büyük   camidir.   Veda   haccı   sırasında   Hz.   Peygamber   için Arafat'ın   batısında   küçük   bir   tepe   olan   Nemire'de   kıldan   bir   çadır   kurulmuş   ve   yine   burada   Harem   sınırının   bittiği   Urene   vadisinde   düz bir   alanda   Resul’ü   Ekrem   Efendimiz   120,000'i   aşan   ashabına   meşhur   Veda   Hutbesi'ni   okuyup   öğle   ve   ikindi   namazını   cem'-i   takdimle kıldırarak vakfe mahalline geçmişti (Müslim, "Hac", 147).    Resul’ü   Ekrem   Efendimizin   namaz   kılıp   hutbe   okuduğu   mekanda   bir   mescid   yapılmış   ve   yanındaki   tepeciğe   nisbetle   Mescid’i   Nemire adıyla meşhur olmuştur 5.   Müzdelife ve Meş’ar-i Haram Müzdelife,   Harem   sınırları   içinde   Arafat   ile   Mina   arasın-da   kalan   bir   bölgenin   adıdır.   Haccın   vaciplerinden   Müzdelife   vakfesi   burada yapılır.   Kur’ân-ı   Kerim’de   geçen   Meş’ar-i   Ha-ram   da   buradadır.   Hacılar,   Arafat   dönüşü   gece   Müzdelife’de   akşam   ve   yatsı   namazlarını birleştirerek   kılarlar.   İnsanların   toplandığı   bir   yer   olması   münasebetiyle   buraya   Müzdelife   dendiği   rivayet   edilmektedir.   Başka   bir rivayete   göre,   Hz.   Âdem   ile   Hz.   Havva   burada   birleştikleri   için   buraya   Müzdelife   denilmektedir.   Müzdelife   ziyareti   sırasında   kişi,   Yüce Allah’ı   hayatında   ne      derece      andığının      bir      muhasebesini      yapmalıdır.      Çünkü   Müzdelife’deki   Meşar-i   Haram,   Kur’an’da,   insanların Allah    (c.c.)’ı    çokça    zikretmeleri    emriyle    birlikte    geçmektedir.    Allah    Resûlü    (s.a.s.),    burada    akşam    ve    yatsı    namazını    birleştirerek kıldırmış,   sonra   da   Kuzah   Dağının   eteğinde   istirahat   buyurmuştur.   Sabahleyin   de   burada   vakfe   yapmıştır.   Kuzah   Dağı,   bugün   Meşar-i Haram   mescidi   olarak   anılan   mescidin   yakınında   yer   almaktadır.   Eskiden   Müzdelife   gecesi   burada   ateş   yakılırmış.   Müslümanın   övgüye lâyık   en   önemli   niteliklerinden   biri,   her   daim   Allah’ı   anması,   ve   O’nu   unutmamasıdır.   Yüce   Allah,   “Beni   anın   ki   ben   de   sizi   anayım...” (Bakara   sûresi,   2/152)   buyurmaktadır.   Gerek   genişlik   ve   rahatlık   zamanlarında   ve   gerekse   sıkıntılı   ve   zor   zamanlarda   Allah’ı   anan   kişi, her   zaman   Allah’ın   yardımını   yanında   bulur.   Müzdelife,   bu   nitelik   karşısındaki   konumumuzu   değerlendirme   yeridir.   Bu   bakımdan “...Arafat’tan   ayrılıp   (sel   gibi   Müzdelife’ye)   akın   ettiğinizde   Meş’ar-i   Haram’da   Allah’ı   zikredin.   Onu,   size   gösterdiği   gibi   zikredin...” (Bakara   sûresi,   2/198)   ayetinde   özellikle,   Allah’ı,   üzerinde   anmamız   zikredilen   Müzdelife’yi   ziyaret   ederken   O’nu   anma   ve   unutmama konusundaki konumumuzu gözden ge-çirmeli, bu açıdan bir nefis muhasebesi yapmalıyız. 6.   HİRA DAĞI                      Cebel-i   Nur:   Mekke-i   Mükerreme’nin   kuzey   doğusunda,   Mescid’i   Haram’a   yaklaşık   5   km.   mesafede,   içinde   Peygamberimiz’e   ilk vahyin   geldiği   mağaranın   da   yer   aldığı   dağdır.   Cebel-i   Nur   (Nur   Dağı)   diye   anılması,   insanlara   en   doğru   yolu   gösteren   vahiy   nurunun bu   mağaraya   inmesi   sebebiyledir.   Gâr-ı   Hıra:   Cebel-i   Nûr’un   zirvesinin   20   m.   kadar   aşağısındadır.   Rasülüllah   Efendimiz’e   ilk   vahyin geldiği   yerdir.   Mağaranın   uzunluğu   3   m,   genişliği   1,30   m,   yüksekliği   2   m.dir.   Bu   mağaranın   Efendimiz’in   hayatında   çok   ayrı   bir   yeri vardır.   Burası   mağara   olarak   anılmakla   birlikte   aslında   üst   üste   yığılan   kaya   blokları   arasında   kalmış   iki   tarafı   açık,   sivri   tonozlu   tünele benzer    şekilde    gayri    muntazam    bir    boşluktan    ibarettir.    İçerideki    boşluk,    bir    kişinin    başı    tavana    değmeyecek    şekilde    ayakta durabileceği   kadar   yükseklikte   ve   yere   uzanabileceği   kadar   genişlik   ve   uzunluktadır.   Mekke-i   Mükerreme’de   Hz.   İbrahim’in   tebliğ   ettiği dine    tabi    olan    bazı    kimseler    (Hanif)    Recep    ve    Ramazan    gibi    aylarda    burada    inzivaya    çekilirlerdi.    Hz.    Muhammed’in    dedesi Abdulmuttalib    de    bunlardan    biriydi    ve    zaman    zaman    Hira’daki    mağaraya    çekilip    kendini    ibadete    verirdi.    Efendimiz    (a.s.)    da muhtemelen   otuz   beş   yaşlarında   iken   Ramazan   aylarında   dedesinin   inzivaya   çekildiği   bu   mağaraya   gidip-gelmeye   başladı.   Hira’dan her   inişinde   evinden   önce   Mescid’i   Haram’a   giderek   Kâbe’yi   tavaf   etmeyi   âdet   edinmişti.   Hicretten   önceki   Tâif   yolculuğu   dönüşünde   de Rasül-ü    Erkem,    Mekke’ye    girebilmek    için    himayesine    sığınabileceği    bir    kimse    ararken    Hira    Mağarası’nda    beklemişti.    Peygamber Efendimiz   39   yaşında   sadık   rüyalar   görmeye   başlamıştı.   Son   6   ayda   tamamen   şehirden,   evlerden   ve   insanlardan   uzak   bu   mağarada tefekkür   ile   meşgul   oluyordu.   Nihayet   40   yaşına   bastığı   Miladi   610   yılı   Ramazan   ayının   17’sinde,   daha   önce   hiç   karşılaşmadığı   Cebrail (a.s.)   ilk   defa   Hira   Mağarası’nda   iken   ilk   vahyi   getirmişti.   Cibril-i   Emin   bütün   ufku   kaplamış   ve   bir   taht   üzerinde   oturmuş   halde   Rasül-ü Erkeme   aslî   suretinde   görünmüş;   “Ya   Muhammed!   Ben   Cebrail’im,   sen   de   Allah’ü   Teâlâ’nın   peygamberisin”   dedikten   sonra   Alak suresinin   ilk   beş   ayetinden   oluşan   ilk   vahyi   getirmiştir.   Bu   suretle   Rasülüllah   Efendimiz   (s.a.v.)   peygamberlikle   vazifelendirilmiş   oldu. Bu   vahiy   de   Gâr-ı   Hıra’da   gelmiş   oldu.   Rasülüllah   Efendimiz’in   Hira’da   geçirmiş   olduğu   inziva   hayatının   ve   peygamberlik   görevinin burada başlamasının hem şahsı, hem de Müslümanlar için önemi büyüktür. 7.   Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev                Alemlere   Rahmet   olarak   gönderilen   Peygamberimiz   Hz.   Muhammed   (s.a.v.)   Mekke'nin   doğusunda   (Şuubu   Beni   Haşim   veZukak'ul Mevlid   caddesinin   Leyl   çarşısındaki   Darud-Tababia)   arasındaki   evde   doğdu.   Hacca   gidenler   bu   evi   de   ziyaret   etmektedirler.   İçerisinde Efendimizin valideleri Hz. Amine Hatun'un elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır. Peygamberimiz   (SAV),   miladi   571   yılı   Nisan   ayının   20’sine   isabet   eden   Rabîu-l   Evvel   ayının   12’nci   Pazartesi   gecesi   tan   yeri   ağarırken Mekke’de   şu   an   kütüphane   olarak   kullanılan   evde   dünyayı   şereflendirdi.   İçerisinde   Efendimizin   valideleri   Hz.   Amine   Hatun'un   elleriyle salladığı    ağaç    beşik,    olduğu    gibi    durmaktadır.    Ebû    Tâlib    mahallesinde    bulunan    bu    ev,    Efendimiz’in    büyük    dedesi    Hâşim    b. Abdümenâf’a   aitti.   Onun   vefatıyla   oğlu   Abdülmuttalib’e   miras   kalan   ev,   Abdülmuttalib’in   mallarını   çocukları   arasında   taksim   etmesi sırasında   Abdullah’a   düşmüş,   ondan   da   Hz.Muhammed’e   (S.A.V)   intikal   etmişti.   Peygamber   Efendimiz   hicretleri   esnasında   bu   mübarek evi   Hz.   Ali   Efendimiz’in   kardeşi   Akil   bin   Ebi   Talib’e   teslim   etmişti.   Peygamberimiz   Medine’ye   hicret   ettikten   sonra   bunda   herhangi   bir hak   talep   etmemiş,   Mekke’ye   geldiği   zaman   da   bu   evi   kullanmamıştır.   Akil’in   torunları   Haccâc’ın   kardeşi   Muhammed   bin   Yusuf   es- Sakafi’ye   sattıklarında   Muhammed   bin   Yusuf,   Beyza   adındaki   malikânesine   ilave   ettiler.   Bu   hane   bir   müddet   Muhammed   bin   Yusuf   es- Sakafi’nin   adıyla   anıldı.   Bilâhere   Harun   Reşid’in   zevcesi   Zübeyde   Hanım,   bu   yeri   satın   alarak   yerini   mescide   dönüştürdü.   Artık   bundan sonra   Mevlid-i   Nebi   (Nebi’nin   doğduğu   yer)   ismi   ile   şöhret   buldu.   Söz   konusu   mescit   Kanuni   Sultan   Süleyman   zamanında   (964-1557) yeniden   yapıldı.   Bu   mescidin   içinde   de   boş   bir   kubbe   bulunup   Hazreti   Peygamber’in   doğduğu   nokta   olarak   biliniyordu.   Suud   idaresine geçtikten   sonra   mescit,   günümüzdeki   şekline   dönüştü.   (Kur’an-ı   Kerim   Atlası   s,387)   Bugü   Safâ   ve   Merve   tepeleri   arasındaki   sa’y   yerinin tam   karşısında,   Mina   ve   Aziziye’ye   giden   tünelin   girişine   yakın   yerde   olan   bu   ev,   1379   (1959)   yılından   beri   Mekke   kütüphanesi   olarak kullanılmaktadır.   Diğer   mübarek   haneler   Mescid’i   Haram’ın   genişlemesiyle   yıkılıp   Mescid’i   Haram’a   dâhil   edilmiş,   bir   kısmı   çarşı   ve yollara   katılmıştır.   Rasülüllah’ın   doğduğu,   birçok   harikulâde   hadisenin   cereyan   ettiği   o   mübarek   mekânı   ziyaret   etmek   ve   O’na   salât-ü selam   okumak   elbette   rahmet   ve   şefaate   vesile   olacaktır.   Peygamberimiz   altı   yaşında   iken   annesi   vefat   edince   dedesi   Abdülmuttalib’in himayesine   geçti.   Sekiz   yaşında   iken   dedesi   de   vefat   edince   amcası   Ebu   Talib   onu   himayesine   aldı.   Hz.   Hatice   validemizle   evlenince, daha   önce   daha   önce   evinde   yanında   kaldığı   Ebu   Talib’in   evinden   eşinin   evine   taşındı.   (Kur’an-ı   Kerim   Atlası   s,392)   EBU   TALİB’İN   EVİ Ebu   Talib’in   evi,   Hz.   Peygamber’in   doğduğu   ev   ile   Ebu   Kubeys   Tepesi’nin   arasında   idi.   Hz.   Ali   de   burada   doğmuştu.   Önceleri,   bunun hatırasına   yapılmış   bir   mescit   bulunuyordu.   Şimdi   ise   tamamen   yıkılmış   ve   hac   otobüslerinin   garajı   haline   getirilmiştir.   (Kur’an-ı   Kerim Atlası s,392) 8.   Cennet-ül Mualla Mezarlığı                Cahiliye   döneminden   bugüne   kadar   Mekke   Mezarlığı   olup   Harem-i   Şerif’in   yaklaşık   2   km.   kuzeyinde   olan   bir   kabristanlıktır.   Mescid’i Cin   yakınında   bulunan   bu   yer,   İslam   öncesinde   ve   ilk   dönem   İslam   tarihlerinde   Hacûn   diye   geçmektedir.   Cennetü’l-Muallâ   kabristanını ikiye    bölerek    batıya    doğru,    el-Atibiye    mahallesine    giden    yolun    rampasına    Seniyyetü’l    Hacûn    denir.    Mekke’nin    yukarı    kesiminde bulunan   bu   yer   zamanla   Ma’lât   adıyla   anılmaya   başlanmış;   mezarlık   da   Makberetü’l   Ma’lât   adıyla   meşhur   olmuştur.   Rasülüllah Efendimiz   Mekke   kabristanını   göstererek;   “Bu   kabristan   ne   güzeldir”   buyurmuştur.   1   Medine’deki   Bakî   Mezarlığı’nın   Türkler   arasında “Cennetü’l   Bakî”   olarak   anılmasından   dolayı   Mekke’deki   bu   mezarlığa   da   “Cennetü’l   Muallâ”   denilmiştir.   Burada   müminlerin   annesi Hazreti    Haticetü’l    Kübra    (r.    Anhâ)’nın    mübarek    kabirleri,    sahabe-i    kiram,    tabiin    ve    salihinden    birçok    kimselerin    kabirleri    vardır. Abdullah   İbn-i   Zübeyr   (r.abhüma),   Hz.   Ebu   Bekr’in   büyük   kızları   Esmâ   (r.anhâ),   yine   Hz.   Ebu   Bekr’in   oğlu   Abdurrahman   (r.a.),   Abdullah İbn-i   Ömer   (r.a.),   Osman   bin   Talhâ   (r.a.)   hazretleri   gibi   sahabei   kiramın   büyüklerinden   birçok   zatların   kabirleri   de   buradadır.   Ayrıca   Hz. Peygamber’in   oğulları   Kâsım   ile   Abdullah’ın   kabirleri   de   buradadır.   Hz.   Hatice   (r.anhâ),   hicretten   üç   yıl   kadar   önce   vefat   etmiş.   Kabrine bizzat   Peygamberimiz   indirmiş   ve   vefatına   çok   üzülmüştür.   Zira   Hz.   Hatice   Validemiz,   Peygamberimiz’e   ilk   ima   etmiş,   en   büyük   maddi ve   manevi   destekçisi   olmuş,   peygamberimizin   yedi   çocuğunun   altısı   Hz.   Hatice’den   doğmuştur.   Hz.   Hatice   validemizin   açık   kerameti olarak   rivayet   edilir   ki;   her   hangi   bir   kadın,   bir   şeyde   aciz   kalıp   da   onun   türbesine   gidip,   O’nu   vesile   kılarak   Allah’tan   yardım   talep   etse, her   halde   maksadına   ulaşarak   döner.   Kânûnî   Sultan   Süleyman   950   (1543-1544)   yılında   Hatice   Validemiz’in   kabrinin   üstüne   yüksek kubbeli   bir   türbe   yaptırmış   ve   bir   de   türbedâr   görevlendirmiştir.   Evliya   Çelebi,   Cennetü’l   Muallâ’da   75   adet   kubbeli   mezar,   Peygamber Efendimiz’in   dedesi   Abdülmuttalib   ile   amcası   Ebû   Tâlib’in   kabirlerinde   de   kubbeli   türbeler   bulunduğunu   kaydeder.   1926’da   Cennetü’l Muallâ’daki   bütün   türbeler   yıktırılarak   mezar   taşları   kaldırılmıştır.   Bugün   de   Mekke’nin   Mezarlığı   olan   Cennetü’l   Muallâ’da   hiçbir   türbe ve   mezar   taşı   bulunmamaktadır.   Buradan   alınan   mezar   taşları   Riyad’a   götürülerek   müzeye   konulmuş   ve   2004   yılında   Talim   ve   Terbiye Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu bir kitapta 591 mezar taşı metin ve resimleriyle beraber neşredilmiştir. 9.   Cin Mescidi (Mescid’i Cin)                      Cinlerin   Hz.   Peygamber   (s.a.s.)’den   Kur’ân-ı   Kerim   dinleyerek   iman   edip   kendisine   biat   ettikleri   yer   olarak   ifade   edilen   mahalde   Cin Mescidi    adıyla    bir    mescit    bulunmaktadır.    Bugün    burada    bulunan    mescidin    yerinde    daha    önce    eskiden    yapılmış    bir    mescit bulunmaktaydı.   Bu   mescidin   de   tarih   boyunca   pek   çok   defa   yenilendiği   anlatılmaktadır.   Rivayet   edildiğine   göre   Allah   Resûlü   (s.a.s.), yanına   Abdullah   b.Mesud   (r.a.)’u   alarak   bu   mescidin   olduğu   yere   gelir.   Bir   daire   çizer.   Abdullah   b.Mesud’dan   onun   dışına   çıkmamasını ister.   Cinler   burada   Allah   elçisini   dinlerler,   ona   biat   ederler   ve   Müslüman   olurlar.Cin   Mescidi   Bu   mescidi   ziyaret   etmek   de   ibadetin   bir parçası   değildir.   Ancak   burayı   ziyaret   eden   Müslüman   kendisine   yol   gösterici   olarak   verilmiş   bulunan   Kur’ân-ı   Kerim’in,   görünen   ve görünmeyen   idrak   sahibi   varlıkları   nasıl   etkilediğini   ve   bu   büyük   kılavuzu   idrak   sahiplerine   ulaştırmak   için   ne   denli   gayret   sarf   etmesi gerektiğini düşünmelidir.Cin Mescidi, Mescid’i Haram’ın kuzeyinde ve 2 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 10.   Hayf Camii (Mescid’i Hayf)                      Mina’nın   kuzeyindeki   dağın   eteğinde   Cemre-i   suğra’ya   (küçük   şeytan)   yakın   bir   yerde   büyük   bir   cami   bulunmaktadır.   Yukarıda   da belirtildiği   üzere   Allah   Resûlü   (s.a.s.),   bu   camiin   bulunduğu   yerde   kalmış,   namaz   kılmış   ve   hutbe   okumuştur.   İlk   önce   etrafı   çevrilerek bir   sahra   mescidi   hâlinde   düzenlenen   bu   cami   de   tarih   boyunca   pek   çok   defalar   yeniden   yapılmış   ve   genişletilmiştir.   En   son   olarak Suudi Arabistan tarafından yapılan yeniden yapım ve genişletme ile dört minareli büyük bir cami hâline getirilmiştir. 11.   Akabe                         Mina’da      bulunan      Cemre-i      Kübra      (büyük      şeytan)dan   Mekke-i   Mükerreme   istikametine   doğru   az   ilerde   sağ   tarafta   bir   mescit bulunmaktadır.   Bu   mescide   Akabe   Mescidi   veya   Biat   Mescidi   denmektedir.   Bu   mescidin   bulunduğu   yerde   tarihin   akışını   değiştiren biat   olayı   yaşanmıştır.   Bu   büyük   olayın   anısına   yapılan   bu   mescid,   tarih   boyunca   birçok   defa   yenilenmiştir.   Bizim   için   önemli   olan,   bu mescidin   bulunduğu   yerin   hatırasıdır.   Burası,   hac   mevsiminde   Medine’den   gelen   sahabilerin   Resûlullah   (s.a.s.)   ile   buluşarak   ona   biat ettikleri   yerdir.Bilindiği   gibi   Resûlullah   (s.a.s.),   bütün   benliğiyle   insanları   hidayete   ulaştırmak   için   çabalıyordu.   Bu   hususta   elinden gelen    bütün    gayreti    gösteriyordu.    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    uzun    süren    bu    gayretleri    nihayet    önemli    bir    karşılık    bulmuştu.    Bir    hac mevsiminde   Peygamber   Efendimiz   (s.a.s.),      Yesrip’ten   gelen   ve   Hazrec   kabilesine   mensup   bulunan   altı   kişiyle   karşılaştı   ve   onlara İslâm’ı   tebliğ   etti.   Bu   kişiler   son   bir   peygamber   geleceğini   Yahudilerden   duymuşlardı.   Bu   Hazreçliler,   Allah   Resûlü   (s.a.s.)’nün   davetini     kabul      ettiler   ve   Müslüman   oldular.   Bir      sene      sonra      Medine’den      on   iki   kişi   Müslüman   olarak   gelip   Allah   Resûlü      (s.a.s.)’ne   burada   biat ettiler.   Bu      yapılan      biata   ‘Birinci   Akabe   Biatı’   denildi.   Bu   biattan   sonra   Resûlullah   (s.a.s.),   Musab   b.   Umeyr   (r.a.)’ı   Kur’anı   Kerim’i   ve İslâm’ı   onlara   öğretmek   üzere   görevlendirerek   yanlarına   verdi.Mus’ab   b.   Umeyr   (r.a.)’in   ve   bu   sahabilerin   gayretleri   sonucu   ertesi sene,   Medine’den   yetmiş   iki   erkek   ve   iki   de   kadın,      Allah      Resûlü      (s.a.s.)      ile      Akabe’de      buluştular.      Allah   Resûlü   (s.a.s.)’ne   biat   ederek onu   canları,   malları   ve   ırzları   gibi   koruyacaklarına   söz   verdiler.   Ayrıca   Resûlullah   (s.a.s.)’ı   Medine’ye   hicret   için   davet   ettiler.   Bu   biatte Hz.    Peygamber’in    amcası    Abbas    (r.a.)    da    bulunmuş    ve    Medinelilere    verdikleri    söz    ile    nasıl    büyük    bir    tehlike    ile    karşı    karşıya geleceklerini   anlatmıştır.   Verdikleri   sözün   ne   anlama   geldiğini   açıklayarak,   Allah   Resûlü   (s.a.s.)’nü   koruyamayacaklarsa   onu   Medine’ye çağırmamalarını   ve   Mekke’de   tebliğine   devam   etmesinin   gerekliliğini   söylemiştir.   Onlar,   biatlarının   ne   anlama   geldiğini   bildiklerini   ve İslâm   için   bütün   bu   tehlikeleri   göze   aldıklarını   söyleyerek   söz   verdiler.   Bu   biatla   Hicret’in   de   yolu   açılmış   oldu   ve   tarihin   akışını değiştirecek   büyük   değişim   süreci   hız   kazandı.   Bu,   İslâm   dininin   insanlara   ulaştırılması   için   artık   Medine-i   Münevvere’nin   merkez seçilmesi anlamına da geliyordu. Dolayısıyla Yesrib’in Medine-i Münevvere’ye dönüşüm süreci de böylece başlamış oldu. işte   Akabe,   bu   büyük   olayın   yaşandığı   yerdir.   Akabe’den   geçerken   Müslüman,   bu   kuytu   köşede   Resûlullah   (s.a.s.)’ın   İslâm’ı   nasıl güçlüklerle   insanlara   ulaştırdığını,   bunun   için   ne   kadar   sıkıntılar   çektiğini   ve   ilk   müslümanların   İslâm   için   nasıl   hayatlarını,   mallarını, canlarını   ve   her   şeylerini   ortaya   koyduklarını   bir   kez   daha   hatırlamalı   ve   İslâm   için   ne   yapıp   yapamadığı   hususunda   kendi   konumunu bir   gözden   geçirmelidir.Akabe   biatları,   Medineliler   için   hayatlarının   olumlu   anlamdaki   en   büyük   değişimi   idi.   Acaba   kutsal   iklime yaptığımız   yolculuk   olumlu   anlamda   bizim   hayatımızda   ne   gibi   bir   değişim   meydana   getirecektir?   Bundan   böyle   Hz.   Peygamberin getirdiği   evrensel   ilkeleri   benimseme   ve   hayata   geçirme   bağlamında   hayatımızda   herhangi   bir   gelişim   olacak   mıdır?      İşte   Akabe’de bunun muhasebesi yapılmalıdır 12.   Hudeybiye                      Resûlullah      (s.a.s.)’ın      Mekke      müşrikleri      ile   antlaşma   yaparak   İslâm   davetinin   önündeki   en   önemli   engellerden      birinin      kalkmasını     sağladığı      yerdir.            Mekke’i   Mükerreme’ye   yaklaşık   17   km.   mesafede   yer   alan   Hudeybiye,   şimdiki   tanımlama   ile   Eski   Cidde   Yolu üzerindedir.   Harem   sınırının   hemen   dışında   yer   aldığı   ve   yol   üzerinde   bulunduğu   için   Hudeybiye   Mekke-i   Mükerreme’de   ikamet edenlerin    umre    için    ihrama    girdikleri    yerlerden    biridir.    Hudeybiye    kuyusunun    günümüzdeki    durumu.    Yer    olarak    stratejik    bir konumdadır.    Mekke’den    gelecekler    uzaktan    çok    iyi    görülebilir.    Hudeybiye    ile    ilgili    olarak    ziyaretçiyi    ilgilendiren    en    önemli    şey, Hudeybiye   kuyusu   veya   oralardaki   birkaç   tarihî   kalıntı   değildir.   Buranın   önemi,   müslümanların   burada   Mekkeli   müşriklerle   yaptıkları Hudeybiye   antlaşması   ve   sahabe-i   kiramın   Resûlullah   (s.a.s.)’a   hayatlarını   ortaya   koyarak   biat   etmesi   ve   bu   biatın   Kur’an-ı   Kerim’de   yer almasıdır.Burada   yapılan   Hudeybiye   antlaşması   ile   Mekkeli   müşrikler,   Medine’de   kurulmuş   bulunan   İslâm   devletini   resmen   tanımış oldular.   Hudeybiye’nin   ziyaretçi   açısından   hatırlanması   gereken   en   önemli   hatırası,   sahabe-i   kiramın   burada   Allah   resûlü   (s.a.s.)’ne hayatlarını   ortaya   koyarak   biat   etmeleridir.   Şöyle   ki;   Allah   Resûlü   (s.a.s.),   sahabe-i   kiram   ile   birlikte   (yaklaşık   1400-1500   kişi)   umre yapmak    üzere    Medine-i    Münevvere’den    Mekke-i    Mükerreme’ye    hareket    etti.    Müslümanlar    umreye    niyet    etmişler    ve    yanlarına kurbanlık   develeri   almışlardı.   Savaş   amacı   taşımadığı   için   yanlarına   silah   almadılar.   Her   zaman   olduğu   gibi   Resûlullah   (s.a.s.),   bu yolculuğunda    da    gerekli    tedbirleri    almış    ve    yapılması    gereken    hiçbir    şeyi    ihmal    etmemişti.    Bunun    için    Mekkelilerin    durumunu öğrenmek    üzere    öncü    birlik    göndermiş,    gerekli    istihbarat    faaliyetlerini    yapmıştı.    İstihbarat    sonucu    Resûlullah    (s.a.s.),    Mekkeli müşriklerin   savaşmak   için   müttefiklerini   topladıkları   haberini   aldı.   Bunun   üzerine   her   ihtimale   karşı   Medine-i   Münevvere’den   silahlar yola   çıkarıldı.   Resûlullah   (s.a.s.),   ashabı   ile   Mekke-i   Mükerreme’ye   yaklaşık   80   km.   uzaklıktaki   Usfan’a   ulaşınca,   Halid   b.   Velid,   Mekke’ye müslümanları   engellemek   için   asker   almaya   gitti.   Resûlullah   (s.a.s.),   gelişmeleri   çok   iyi   takip   ediyordu   ve   gerekli   istihbaratı   kusursuz olarak   gerçekleştiriyordu.   Bu   gelişme   üzerine   Allah   Resûlü   (s.a.s.),   yönünü   değiştirerek   Usfan’dan   Hudeybiye’ye   geldi.   Hudeybiye Antlaşmasının   yapıldığı   yer.   Hudeybiye’ye   gelince      Resûlullah      (s.a.s.)’ın      devesi      kasva,   çökmüş   ve   yerinden   kaldırılamamıştı.   Allah (c.c.)’ın   fili   hapsettiği   gibi   kendi   devesini   de   Harem’e   gitmekten   alıkoyduğunu   söyleyen   Allah   Resûlü   (s.a.s.),   burada   konakladı   ve Mekke’ye   bir   elçi   gönderdi.         Elçiye   çok   kötü   davranan   Mekkelilere   ikinci   defa   Osman   (r.a.)   elçi   olarak   gitti.   Kendisine   tavaf   yapıp ihramdan   çıkması   teklif   edilen   Osman   (r.a.),   Allah   Resûlü   (s.a.s.)   ihramdan   çıkmadan   kendisinin   de   çıkmayacağını   söyleyince,   Osman (r.a.)’ı   hapsettiler.Osman   (r.a.)’ın   gelmesi   gecikti.   Daha   sonra   Osman   (r.a.)’ın   şehit   edildiği   yolunda   bir   haber   geldi.   Bunun   üzerine sahabe-i   kiram,   Kur’ân-ı   Kerim’de   övgüyle   anlatılan   meşhur   biatı   gerçekleştirdi.   Orada   bulunan   bir   Semure   ağacının   altında   Allah Resûlü   (s.a.s.)   ile   birlikte   ölene   kadar   savaşacaklarına   dair   söz   verdiler.   Orada   bulunan   1400   kişinin   bu   meşhur   biatı   Kur’ân-ı   Kerim’in ifadesinden   hareketle   Bey’atu’r   Rıdvan   adını   aldı.   Bu   biatı   haber   alan   Kureyşliler,   korkuya   kapılarak   Hz.   Osman’ı   hemen   serbest bıraktılar   ve   Süheyl   b.   Amr   başkanlığında   bir   heyet   göndererek   Müslümanlarla   meşhur   Hudeybiye   antlaşmasını   imzaladılar.   Antlaşma metnini    Hz.    Ali    (r.a.)    kaleme    aldı.    Antlaşmaya    göre,    müslümanlar    o    sene    umre    yapmayacaklar,    umreye    ertesi    sene    gelecek    ve Mekke’de   üç   gün   kalacaklardı.   İki   taraf   on   yıl   savaşmayacak,   Müslüman   olan   bir   müşrik   Medine’ye   giderse   geri   verilecek,   fakat   irtidat eden   bir   kâfir   geri   verilmeyecekti.   Allah   Resûlü   (s.a.s.),   antlaşmayı   kabul   etti   ve   imzaladı.   Daha   sonra,   kurbanlarını   kesip   ihramdan çıkan   Allah   Resûlü   (s.a.s.)   ve   ashabı,   15-   20   gün   Hudeybiye’de   kaldıktan   sonra   geri   dönmüşlerdir.Görünüşte   müslümanların   aleyhine olan   bu   antlaşma,   o   anda   müslümanlara   çok   ağır   geldi.   Müslümanlar   ihramdan   çıkmakta   ağır   davrandılar.   Eşiyle   istişare   eden Resûlullah   (s.a.s.)’a,      mü’minlerin      annesi      hemen      ihramdan      çıkmasını,   bunu   gören   sahabenin   de   ihramdan   çıkacağını   söylemiş, Resûlullah   (s.a.s.)   burada   eşinin   tavsiyesi   doğrultusunda   hareket   etmiş   ve   bu   hareket   sonucu   sahabe-i   kiram   da   derhal   ihramdan çıkmıştır.    Burada    kadının    görüşüne    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    verdiği    değerin    fiilî    bir    uygulaması    vardır.    Hudeybiye        antlaşmasının      müslümanlar      açısından   nasıl   büyük   bir   siyasî   zafer   olduğu   daha   sonra   anlaşıldı.   Çünkü   bu   antlaşma   ile   İslâm   davetinin   önündeki   en önemli   fiilî   engellerden   biri   kaldırılmış   ve   İslâmiyet   hızla   yayılmıştır.   Sonuçta   henüz   antlaşmanın   imzalanmasından   kısa   bir   süre   sonra Mekkeli    müşrikler    antlaşmanın    ilk    aşamada    müslümanların    aleyhine    görünen    bazı    maddelerinin    iptalini    istemeye    başladılar    ve üzerinden   iki   sene   bile   geçmeden   antlaşmayı   bozdular.   Ancak   bu   süre   zarfında   İslâmiyet   hızla   yayılmış,   Hayber   fethedilmiş   ve Medine’de    kurulan    İslâm    Devleti    büyük    güç    kazanmış    ve    kısa    bir    süre    sonra    da    Mekke-i    Mükerreme    fethedilmiştir.    Hudeybiye, Resûlullah   (s.a.s.)’ın   sabrının,   ileri   görüşlülüğünün   ve   stratejisinin   fiilî   göstergelerindendir.   İslâm’ın   tanınması,   yayılması   ve   müşrikler tarafından   bir   güç   ve   kuvvet   olarak   görülmesi,   Hudeybiye   antlaşmasıyla   olmuştur.   Bu   bakımdan   İslâm   tarihinin   en   önemli   dönüm noktalarından   biridir.Ziyaretçi,   Hudeybiye’de   sahabe-i      kiramın      Resûlullah   (s.a.s.)’a   bağlılığının   derecesini,   fedakârlığı,   sabrı,   stratejiyi, kadının   görüşüne   verilen   değeri,   basireti   görecektir.Hudeybiye.   Çevrili   alanın   az   ilerisi,   Hudeybiye   antlaşmasının   yapıldığı   yer.   Çevrili alandan    yola    doğru    uzanan    ağaç    sırasının    sağında    kuyu    bulunmaktadır.    Resûlullah    (s.a.s.),    Mekke’den    gelenlerin    çok    rahatlıkla görülebileceği stratejik bir yer seçmiştir 13.   CİRANE                   Cirane,   Taif   ile   Mekke-i   Mükerreme   arasındadır.   Mekke-i   Mükerreme’ye   29   km.   uzaklıktadır.   Allah   Resûlü   (s.a.s.)’nün   Huneyn’den sonra   umre   yapmak   için   ihrama   girdiği   yerdir.   Resûlullah      (s.a.s.)’ın,      Cirane’de      bir      süre      kalmış      olması      ve   oradan   ihrama   girerek umre   yapmasının   hatırasına   buraya   sonradan   bir   mescit   yapılmıştır.   Burada   bir   de   su   kuyusu   bulunmaktadır.   Günümüzde   Cirane küçük bir yerleşim birimi hâline gelmiştir.28 65Cirane   KuyusuCirane,   Harem   sınırları   içinde   ikamet   edenlerin   ihrama   girmek   için   gittikleri   yerlerden   biridir.   Resûlullah   (s.a.s.)’ın burada   ihrama   girmiş   olmasından   dolayı   umreye   gelen   bazı   müslümanlar,   buradan   ihrama   girip   umre   yapmak   isterler.   Ancak   umre için   illa   Cirane’ye   gidilmesi   şart   değildir.   Mekke-i   Mükerreme’de   ikamet   edenler,   Harem   sınırlarının   dışına   çıkarak   herhangi   bir   yerden ihrama   girip   umreye   niyet   edebilirler.   Günümüzde   kolaylığı   sebebiyle   genellikle   Ten’im’deki   Hz.   Âişe   mescidi   tercih   edilmektedir.   Hz. Âişe   validemiz   umre   için   ihrama   burada   girmişti.Cirane,   insanların   dünya   malı   karşısındaki   tutumlarının   sınandığı   bir   yerdir.   Huneyn savaşı   sonrası   elde   edilen   ganimetler   buraya   getirilmişti.      Resûlullah   (s.a.s.),   bunları   bir   süre   paylaştırmadı.   Sahipleri   gelirler   de Müslüman   olurlar   ve   malları   kendilerine   iade   edilir   diye   bekletiyordu.   Bu   durum   karşısında   bazı   insanlar   Resûlullah   (s.a.s.)’ı   üzecek derecede   dedikodu   yaptılar.   Diğer   taraftan   paylaştırma   sırasında   Resûlullah   (s.a.s.),   kalplerini   İslâm’a   ısındırmak   istediği   bazı   yeni Müslüman   olmuş   kişilere   ganimetlerden   bolca   vermişti.   Bu   durum   da   dünya   malına   karşı   zaafı   olan   bazı   kimseleri   rahatsız   etmişti. Ancak   Resûlullah   (s.a.s.)’ın   eğitiminde   İslâmî   bir   kimlik   kazanmış   ve   iman   kalplerine   yerleşmiş   olan   kimseler   Resûlullah   (s.a.s.)’ın tasarrufundan   herhangi   bir   rahatsızlık   duymadılar.   Resûlullah   (s.a.s.)   ile   beraberliği   dünya   malına   tercih   ettiler.   Onlar,   bu   beraberliğin hiçbir   bedel   ile   değişilemeyecek   kadar   büyük   bir   nimet   olduğunun   farkında   idiler.Cirane’ye   gidildiği   zaman,   dünya   malını   ellerinin   tersi ile    iterek    Allah’ın    elçisi    ile    beraberliği    tercih    eden    sahabe-i    kiramın    örnek    davranışını    hatırlamalı    ve    dünya    malı    karşısındaki konumumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz. 14.   Tenim Mescidi  Âişe Mescidi                               Harem-i   Şerife   6km   yayan   olarak   1   saat   mesâfede,   Medine   tarafından   harem   hududu   olan   Tenim’dedir.Tenim   Mescidinin   sağ tarafında Tenim dağı vardır. Mescidin bulunduğu vadiye Numan Vadisi denir.    Hz.Âişe   vedâ   haccında   peygamberimizle   beraber   haccetti.   Bayanlara   ait   özel   hâli   sebebiyle   sebebiyle   umre   yapamamıştı.   Peygamber efendimiz’e   Medine’ye   dönecekleri   zaman   Hz.   Âişe   validemiz   dedi   ki;   “   ya   resulallah   insanlar   hac   ve   umre   ile   dönüyor,   ben   ise umreden   mahrum   oldum,   Herkes   bir   hac   ve   bir   Umre   ile   Medine’ye   dönüyor   da,   ben   bir   hac   ile   dönüyorum”   diyerek   şikayetini   ve üzüntüsünü dile getirdi.” Bunun   üzerine   Efendimiz,   Hz.   Aişe   validemizin   erkek   kardeşi   Abddurrahman’ı   çağırarak;   “Ey   Abdurrahman!   Kız   kardeşini   devenin arkasına   al,   Ten’im’den   itibaren   umre   yaptır.   Tepelikten   inip   oraya   varınca   ihrama   girsin.   Zira   yapacağı,   kabul   görecek   bir   umredir”[7] buyurdu.   Ayşe   annemizi   ,   kardeşi   Abdurrahman   (r.a)   hazretleri   ile   beraber   umre   yapmak   için   Ten’ime   gönderdiler.   Cebel-i   Ten’im’deki ağaçlık   yere   gelince   orada   ihramlanmış   iki   rekat   ihram   namazı   kılmıştır   onun   için   buraya   Mescid’i   Aişe   denilmiştir.   Yani   burası   Âişe validemizin Umre yapmak için ihram’a girdiği yerdir. 15.   MESCİD’İ ŞECERE                         Mescid’i   Cin’in   hizasında   bir   mesciddir.   Peygamber   Efendimiz   Mescid’i   Cin’in   bulunduğu   yerde   cinnilerden   gelen   bir   heyetle görüşmüştür.   Peygamber   Efendimiz   değişik   zaman   ve   mekânlarda   cinlere   vahiy   tebliğ   etmek   için   Kur’ân-ı   Kerim   okurdu.   Bir   gün Abdullah   b.   Mes’ûd’la   birlikte   Hacûn   yakınlarında   bir   yere   gittiklerinde   toprağa   bir   çizgi   çekerek   ondan   bunu   aşmamasını   istemiş   ve çizginin   ilerisinde   cinlere   Kur’ân-ı   Kerim   okumuştur.   Bu   hususu   İbn-i   Mes’ud   Hz.   Şöyle   anlatıyor:   Cinler   Peygamber   Efendimiz’e;   “Senin, Allah’ın   Rasülü   olduğuna   kim   şahitlik   eder?”   diye   sordular.   Yakınlarında   bir   sakız   ağacı   vardı.   Peygamber   Efendimiz   o   ağaca   işaret ederek;    “Şu    ağacı    gördünüz    mü?    O    şahitlik    ederse    iman    eder    misiniz?”    Cinler    “Evet    iman    ederiz”    dediler.    Bunun    üzerine Peygamberimiz   ağacı   çağırdı,   ağaç   dallarını   budaklarını   sürükleyerek   geldi;   “Benim   Allah’ın   Rasülü   olduğuma   şehadet   eder   misin?” diye   sordu.   Ağaç:   “Şehadet   ederim   ki   sen   Allah’ın   Rasülüsün”   dedi.   O   ağacın   bulunduğu   ve   bu   mucizenin   tahakkuk   ettiği   yere   mescid yapıldı. 16.   DÂR-UL ERKÂM                   Hz.   Peygamber   ile   ilk   Müslümanların   toplanarak   bir   araya   geldikleri   evdir.   Mekke   müşrikleri,   Darü'l-Nedve   denilen   yerde toplanarak    Müslümanlara    karşı    kararlar    alıyorlardı.    Bundan    dolayı    Hz.    Peygamber    ve    Müslümanlar    rahat    bir    şekilde    bir    araya gelemiyorlardı.   Hz.   Peygamber   bu   zorluğu   aşmak   için    Risaletin   5.   yılında   (Miladi   615)   aldığı   bir   kararla   ilk   Müslümanlardan   Erkam   bin Ebil   Erkam'ın   evini   Müslümanlar   için   gizli   buluşma   yeri   olarak   tespit   eder.   Çünkü   bu   ev   giriş   çıkışlar   için   elverişli,   etraftan   gelen   ve gidenlerin   kolayca   kontrol   edilebileceği   emin   bir   yerdi.   Bundan   dolayı   Müslümanlar   daha   rahat   bir   şekilde   bir   araya   geliyorlar,   ibadet ediyor,   İslamın   ve   imanın   talimini   daha   iyi   yapıyorlardı.   Ayrıca   müşriklerin   baskı,   zülum   ve   desiselerine   karşı   tedbirler   alıyorlardı.   İşte Müslümanların   ilk   medresesi,   ilk   parlementosu   ve   her   türlü   kararın   alındığı   ilk   karargahları   olan   bu   ev,   İslam   tarihine   Darü'l   Erkam olarak   geçmiştir.Hz.   Peygamber’in   Dârülerkam’da   otur­maya   başlaması   ilk   müslümanlann   İslâ­miyet’i   kabul   tarihlerine   bir   esas   teşkil etmiş,    sahâbîlerin    müslüman    oluşları,    Resûlullah’in    Dârülerkam’a    girmesinden    önce    veya    sonra    şeklinde    adlandırılmıştır. Hz. Peygamber’in   Dârül   erkam’a   geliş   tarihi   nübüvvetin   4.   yılı   olarak   kabul   edilirse   de   bu   doğru   değildir.   Erkam   b.   Ebü’l   Erkam’ın   İlk müslümanlar    arasında    yer    almasından    dolayı    bu    tarihi    bi’setin 1.    yılı,    hatta    bu    yılın    ilk    ayları    olarak    kabul    etmek    gerekir.    Hz. Peygamber,   nübüvvetin   6.   yılı   Zilhicce   ayında   Ömer’in   müslüman   olmasından   sonra   Dârül   erkam’dan   ayrılmıştır. Erkam   b.   Ebü’l   Erkam bu   evi   çocuklarına   bırakmış,   oğulları   ve   torunları   bu­rada   oturmuşlardır.   Daha   sonra   Abbasî   Halifesi   Ebû   Ca’fer   el-Mansûr   Dârül   er- kam’ı   satın   aldı.   Ölümünden   sonra   ise   oğlu   Halife   Mehdî   Biliâh’a   intikal   etti,   o   da   bu   evi   karısı   Hayzürân   bint   Atâ’ya   bağışladı.   Hayzürân çevresindeki   bazı   evleri   ve   arsaları   da   satın   alıp   Dârülerkam’ı   yeniden   yaptırdı.   Bundan   dolayı   ev   Dâruhayzürân   adını   aldı   ve   içinde   bir de   mescid   yapıldı.   Tarih   boyunca   birçok   de­fa   tamir   gören   Dârülerkam   III.   Murad   ta­rafından   mescid   olarak   yenilendi   (999/1590)   Suudi Arabistan Krallığı’nca Harem-i şerif için yapılan çevre düzenle­mesi sırasında Dârülerkam yıkılarak ar­sası Harem arsasına katılmıştır. DARÜL   ERKAM   NEREDE?“   Dârü’l-İslâm”   diye   de   bilinen   “Dârü’l   Erkam”,   Mekke’de   Safâ   Tepesi’nin   yanında   bulunmaktaydı.   Peygamber Efendimiz   Kureyş   müşriklerinden   sakınarak   bu   mübârek   evde   bulunur,   yanına   gelenlere   orada   İslâm’ı   anlatır,   Kur’ân-ı   Kerîm   okur   ve öğretirdi.   Orada,   berâberce   namaz   kılarlardı.   Birçok   insan   İslâm   ile   burada   tanışmıştır. Hazret-i   Ömer,   nübüvvetin   altıncı   yılında Müslüman oluncaya kadar bu ev İslâm’ın teblîğ edilip öğretilmesinde büyük hizmetler îfâ etmiştir. Erkam   Bin   Ebi’l   Erkam   (r.a.)   kimdir?      Erkam   Bin   Ebi’l   Erkam      radıyallahu   anh      ilk   Müslüman   olan   sahabilerden…   Evini   Müslümanlara açarak   Resûlullah   sallallahu   aleyhi   ve   sellem   Efendimizin   emrine   veren   bir   yiğit…   İslâm’ın   ilk   müessesesini   kuran,   ilk   İslâm   yurdunu oluşturan   bir   kahraman…Erkam   Bin   Ebi’l   Erkam,   Mekke’nin   nüfuzlu   ve   zengin   ailelerinden   Benî   Mahzûm   kabilesindendir.   İsmi   Erkam, künyesi   Ebû   Abdullah’dır.   Babası   Abdülmenâf   annesi   Tümâdır’dır.   İslâm’a   ilk   giren   kadın   sahabilerdendir.   Babası   da   Müslüman   olup Hz Ebû Bekir (r.a.) ile aynı gün vefat ettiği rivayet edilmektedir.  Kaynak: Darül Erkam nedir, ne demek, anlamı, hakkında kısa bilgi, gizli tebliğ dönemi kaç yıl sürdü? 17.    CEBEL-İ EBU KUBEYS                               Mekke   şehri   Ebûkubeys   ile   Kuaykıân   dağları   arasında   yer   alır.   Ezrakī’ye   göre   İyâd   veya   Mezhic   kabilesinden   Ebû   Kubeys   adlı   bir şahıs   burada   bir   bina   yapma   teşebbüsünde   bulunduğu   için   bu   dağa   Ebûkubeys   adı   verilmiştir.   Yâkūt   ise   İbn   Hişâm’a   dayanarak Cürhüm   kabilesinden   Ebû   Kubeys   b.   Şâmih’in,   Amr   b.   Müdâd   ile   amcasının   kızı   Meyye   arasında   koğuculuk   yaparak   iki   sevgilinin   arasını bozduğunu,   bunun   üzerine   Amr’ın   kendisini   öldürmeye   karar   verdiğini   öğrenince   bu   dağa   kaçtığını,   daha   sonra   bu   dağın   Ebûkubeys adıyla   anıldığını   söyler.   Hz.   Âdem’in   ilk   ateş   parçasını   (kabes)   bu   dağdan   aldığı   için   dağa   Ebûkubeys   adını   verdiği   veya   Hacerülesved’in buradan   alınmış   olması   sebebiyle   bu   adın   verildiği   yolunda   rivayetler   bulunmakla   beraber   Takıyyüddin   el-Fâsî   ilk   rivayetin   daha   doğru olduğunu ifade ettiği gibi Ezrakī de bu rivayetin Mekkeliler nezdinde meşhur olduğunu belirtmiştir (Âhbâru Mekke, II, 267). Öte   yandan   Nûh   tûfanından   Hz.   İbrâhim’in   Kâbe’yi   inşa   ettiği   tarihe   kadar   geçen   süre   içinde   Hacerülesved’i   saklayıp   koruduğu   için   bu dağa   Câhiliye   devrinde   “El   Emîn”   denildiği,   ayrıca   El   Ahşebü’ş   Şarkı,   Şeyhü’l   cibâl   ve   El   A‘râf   adlarıyla   da   anıldığı   bilinmektedir.   Rivayete göre   Cenâb-ı   Hak   Nûh   tûfanı   sırasında   Hacerülesved’i   bu   dağa   emanet   etmiş   ve   Hz.   İbrâhim   de   Allah’ın,   “İnsanlar   arasında   haccı   ilân et”   (el-Hac   22/27)   emri   üzerine   bu   dağa   çıkıp   insanları   hacca   davet   etmiştir.   Halk   Mekke   vadisine   yerleşmeden   önce   sel   tehlikesi olmadığı    için    yerleşim    alanı    olarak    burayı    seçmişti.    Ebûkubeys    dağı    Câhiliye    döneminde    halkın    mukaddes    saydığı    yerlerdendi. Mekke’nin   zâhid   ve   âbidleri   buraya   çıkarak   itikâfa   çekilirlerdi.   Hz.   Peygamber   kendisini   en   çok   üzen   olayın,   Tâif’te   İbn   Abdüyâlîl   b. Abdükülâl’den   (Abdüyâlîl   b.   Amr)   kendisini   himaye   etmesini   istediği   zaman   onun   bu   teklifi   reddetmesi   olduğunu   söyler.   Bu   olaydan sonra   üzgün   bir   halde   Mekke’ye   dönerken   Hz.   Peygamber’e   gelen   bir   melek   Ebûkubeys   ile   Kuaykıân   dağlarını   (Ahşebeyn)   göstererek, “Eğer   bu   iki   dağın   Mekkeliler   üzerine   çökerek   bütün   müşrikleri   ezmesini   istersen   onu   da   yaparım”   deyince   Hz.   Peygamber,   “Hayır!   Ben onların soyundan Allah’a şirk koşmayan bir nesil gelmesini isterim” buyurmuştur (Buhârî, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 7). İslâm   tarihinde   önemli   bir   yeri   olan   Dârülerkam   bu   dağın   eteğinde   bulunduğu   gibi   sa‘y*in   başlangıç   noktası   olan   Safâ   tepesi   de Ebûkubeys   dağının   eteğinde   yer   almaktadır.   Kamer   sûresinde   (54/1)   zikredilen   inşikāku’l   kamer*   mûcizesi   de   İbn   Abbâs   ve   İbn Mes‘ûd’dan   gelen   bir   rivayete   göre   bu   dağın   üzerinde   gerçekleşmiştir   (Süyûtî,   El   Dürrü’l   mens̱ûr,   VII,   670-672).   Abdullah   b.   Zübeyr Haccâc   tarafından   Mekke’de   muhasara   edilirken   kurulan   iki   mancınıktan   birisi   Ebûkubeys   üzerine   yerleştirilmişti.   İlk   Senûsî   zâviyesi   de 1837 yılında bu dağın üzerinde bina edilmiştir. Ebûkubeys’in   en   üst   noktasında   1980’li   yıllara   gelinceye   kadar   varlığını   koruyabilmiş   bir   mescid   vardı.   İbrâhim   Mescidi   olarak   anılan mâbedin    tarihinin    çok    eskilere    dayandığı    ve    son    olarak    Hintli    bir    müslüman    tarafından    1257’de    (1841)    yeniden    yaptırıldığı bilinmektedir.   1980’den   sonra   Ebûkubeys’in   tamamı   Suudi   ailesi   tarafından   istimlâk   edilerek   üstüne   saraylar,   altına   da   Harem’i   Azîziye ve Mina’ya bağlayan tüneller inşa edilmiştir.
HAC   UMRE   KUDÜS  KÜLTÜR TURLARI
Hacı Bayram Mah. Hükümet Cad. Hükümet Han  No: 8 / 41 Kat : 5 Ulus  -  ANKARA - TURKİYE Ofis  Tel            : 00 90 312 310 84 35 Ofis  Faks          : 00 90 312 310 84 37 M. ŞAHİN          : 00 90 542 214 54 02              web                  : www.avrasyaturizm.net e-mail               : 06avrasyatur@gmail.com                           www.avrasyaturizm.net   her hakkı saklıdır

MEKKE ZİYARET YERLERİ VE MÜBAREK MEKÂNLAR

HAC   UMRE   KUDÜS  KÜLTÜR TURLARI Anasayfa Anasayfa
1.   KÂBE ( MESCİD’İ HARAM)                Mekke   şehrinde   Mescid’i   Harâm’ın   ortasında   bulunan   Kâbe   yaklaşık   1,5   m. genişliğindeki    temeller    üzerine    inşa    edilmiştir.    Dıştan    dışa    10,70    ×    12    m. ölçüsünde    ve    15    m.    yüksekliğinde    olan    duvarlar    1,25    m.    kalınlığındadır (Abdüsselâm   Ahmed   Nazîf,   s.   170).   Temeller,   tavaf   alanı   (metâf)   yüzeyinden 22-27    cm.    arasında    değişen    yükseklikte    yukarı    çıkmış    ve    duvarlar    25    cm. kadar   içeriden   başlatılarak   temellerin   dışarıda   kalan   kısmının   üzeri   45°   meyilli mermer    levhalarla    kaplanıp    duvarlarla    birleştirilmiştir.    Yanları    da    mermer kaplama   olan   ve   “şâzervân”   adı   verilen   bu   kısma   Kâbe   örtüsünü   tutturmak için   bakır   halkalar   konulmuştur.   Mekke’nin   çevresindeki   dağlardan   getirilmiş bazalt   parçalarıyla   yapılan   duvarların   dış   yüzlerinde   değişik   boyutlarda   1614 taş yer almaktadır (M. Tâhir el-Kürdî, III, 235).          Kâbe’nin   merkezinden   dört   köşesine   (rükn)   çekilecek   hatlar   yaklaşık   olarak dört    ana    coğrafî    yönü    gösterir.    Bunlardan    doğu    yönünü    gösteren    köşeye Rüknülhacerülesved,   güneyi   gösteren   köşeye   Rüknülyemânî,   batıyı   gösteren köşeye    Rüknülgarbî,    kuzeyi    gösteren    köşeye    de    Rüknül    ırâkī    denilir.    Bazı kaynaklarda   kuzey   köşesi,   birçoğunda   ise   batı   köşesi   ayrıca   Rüknüşşâmî   diye adlandırılmaktadır.   Yine   Kâbe’nin   merkezinden   duvarların   ortasına   çizilecek dikey     çizgiler     de     yaklaşık     olarak     kuzeydoğu,     kuzeybatı,     güneydoğu     ve güneybatı   yönlerini   gösterir.   Gerek   ana   yönler   gerekse   ara   yönlerdeki   hafif sapma   sebebiyle   kaynaklarda   Hacerülesved,   Kâbe   kapısı,   makām-ı   İbrâhim, hicr,   altın   oluk   gibi   bölüm   ve   unsurların   tanıtımında   farklı   yön   tesbitlerinin yapıldığı   görülmektedir.   Doğu   köşesinde   yerden   1,5   m.   yükseklikte,   gümüşten bir     mahfaza     içinde     tavafın     başlangıç     ve     bitiş     noktasını     belli     eden Hacerülesved    bulunmaktadır.    Kuzeydoğu    duvarında    Hacerülesved’e    2    m. mesafede    ve    yerden    1,92    m.    yükseklikte    Kâbe    kapısı,    kuzeybatı    duvarının önünde   de   iki   ucu   Rüknüşşâmî   ile   Rüknülırâkī’den   2   m.   kadar   mesafede   olan ve    “hatîm”    denilen    yarım    daire    şeklinde,    1,31    m.    yüksekliğindeki    duvarla çevrili    hicr    yer    almaktadır.    Hacerülesved    ile    Kâbe    kapısı    arasında    kalan    2 metrelik   kısma   “mültezem”,   Rüknül   yemânî   ile   batı   duvarı   üzerindeki   Haccâc tarafından   kapatılan   kapı   arasında   kalan   kısma   da   “müstecâr”   denilir.   Tavafın yapıldığı    yer    üzerinde    ve    Kâbe    kapısının    sağ    tarafında,    yaklaşık    doğu duvarının   ortasına   yakın   bir   yerde   2   ×   1,12   ×   0,28   m.   boyutlarında   “mi‘cen”   adı verilen     bir     çukur     vardı.     Bu     çukur,     hacıların     tavaf     sırasında     düşerek sakatlanmalarına   yol   açması   sebebiyle   20   Şubat   1958   tarihinde   kapatılmış   ve üzerine mermer döşenmiştir.          İçi   dört   köşe   bir   oda   görünümünde   olan   Kâbe’nin   Rüknülırâkī   köşesinde dama   çıkılan   merdiven   ve   önünde   “tövbe   kapısı”   denilen   bir   kapı   yer   alır. Taban   mermer   döşeli,   duvarlar   2   m.   yüksekliğe   kadar   mermer   kaplamalıdır. Yapılan   onarım   ve   yeniden   inşalarla   ilgili   olarak   batı   duvarına   beş,   doğu   ve kuzey    duvarlarına    birer    kitâbe    yerleştirilmiştir    (metinleri    için    bk.    Hüseyin Abdullah    Bâ    Selâme,    s.    138    vd.).    Tabanın    ortasında,    Abdullah    b.    Zübeyr zamanından   kalma   güney-kuzey   yönünde   dizilmiş   üç   ağaç   direk   ve   bunlardan kapının   karşısındakinin   önünde   batı   duvarına   doğru   Hz.   Peygamber’in   namaz kıldığı   yer   bulunmaktadır;   burası   seccade   şeklinde   bir   mermerle   belirtilmiştir. Tavan    ve    duvarlar,    yukarıdan    mermer    kaplamalara    kadar    inen    çepeçevre kırmızı   atlastan   yapılmış   bir   perde   ile   örtülüdür.   Tavan   ile   dam   arasında   1,33 m. yüksekliğinde bir açıklık vardır. 2.   SEVR DAĞI                      Mescid’i   Haram’ın   güney   cephesinde,   takriben   4   km.   uzaklıkta,   Arafat   yolu üzerindedir.   Dağın   eteği   ile   zirvesi   458   m,   takriben   1,5   saatte   yaya   çıkılabilen bir   mesafedir.   Peygamberimiz   (s.a.v.)   Hz.   Ebu   Bekr   Es’Sıddık   (r.a.)   ile   hicret ederken   bu   mağaraya   girerek   3   gece   kaldılar.   Mağaraya   önce   Hz.   Ebu   Bekir girerek   zararlı   bir   şey   olup   olmadığına   bakmış,   sonra   da   Rasülüllah   Efendimiz girmiştir.   Burada   kaldıkları   sürece   Hz.   Ebu   Bekr’in   oğlu   Abdullah,   gündüzleri müşriklerin   arasında   dolaşıyor,   geceleri   malumat   getiriyordu.   Kölesi   Amr   ibn-i Füheyre   ise   o   civara   koyunları   sürüyor,   hem   Abdullah’ın   izlerini   kaybettiriyor ve hem de süt ikram ediyordu. Bu mağarada üç mucize sudur etmiştir: 1-    Hz.    Ebu    Bekir’in    ayağını    yılan    sokmuş,    Rasülüllah    Efendimiz    (s.a.v.) mübarek tükürüklerini sürmüş, o anda acısı geçip şifa bulmuştu. 2-   Onlar   içeri   girdikten   sonra   Allah’ın   emriyle   mağaranın   ağzına   örümcekler ağ germiş ve güvercinler yuva yapmışlardı. 3-   Müşrikler   mağaranın   önüne   kadar   gelmişler,   içlerinden   biri   aramak   istemiş, Ümeyye    bin    Halef    ona;    “Orada    ne    işin    var,    aklını    mı    yitirdin?    Orada Muhammed     doğmadan     örümcekler     ağını     germiş,     kuşlar     yuva     yapmış” deyince   mağaraya   girmekten   vaz   geçtiler.   Hz.   Ebu   Bekir;   “Müşrikler   mağaraya yaklaştıkları   zaman   ayakları   görülüyordu.   Dedim   Ki:   “Ya   Rasülallah,   başlarını eğseler   bizi   görürler.”   Peygamberimiz   (s.a.v.)   :   “Sus   ya   Ebâ   Bekr,   bu   ikinin üçüncüsü    Allah’tır”    buyurdu.    Efendimiz    (s.a.v.)    Cuma,    Cumartesi    ve    Pazar gecelerini   orada   geçirdi.   Üç   gün   üç   gece   mağarada   gizlenmeleri,   tedbir   içindi. Müşrikler,      onların      Mekke      civarından      uzaklaşmış      olduklarına      kanaat getireceklerdi.   Üç   gün   sonra,   daha   evvel   kararlaştırıldığı   üzere   kılavuz   olarak tutulan   Abdullah   b.   Üreykit   de,   kendisine   teslim   edilen   iki   deveyle   birlikte kendi   devesi   de   yanında   bulunduğu   hâlde   Pazartesi   günü   seher   vakti   Sevr Dağının   eteğine   geldi   ve   Medine-i   Münevvere’ye   doğru   sahil   yolundan   hareket edildi 3.   ARAFAT - CEBELİ RAHMEH         Arafat dağıdır bizim dağımız. Orda kabul olur dualarımız (Yunus Emre)                      Mekke'nin   21   km.   doğusunda   Taif   dağ   yolu   üzerindev   ova   görünüşünde düz    bir    alan    olan    Arafat,    haccın    en    önemli    rüknü    olan    vakfenin    yapıldığı yerdir.   Buraya   Arafat   adının   veriliş   sebebi   kesin   olarak   bilinmemekte   ise   de bu    konuda    bazı    görüşler    ileri    sürülmektedir.    Hz.    Adem    ile    Hz.    Havva'nın yeryüzüne   indikten   sonra   burada   buluşup   birbirini   tanımaları   veya   Cebrail'in Hz.     ibrahim'e     haccın     nerede     ve     nasıl     yapılacağını     öğretirken     Arafat'a geldiklerinde   ona,   "Arefte?"   (anladın   mı,   tanıdın   mı)   diye   sorması,   onun   da "Areftü"     (anladım,     tanıdım)     demesinden     dolayı     buraya     Arafat     dendiği kaynaklarda    zikredilmektedir.    Ayrıca    dünyanın    dört    bir    yanından    gelen insanların     ataları     Hz.     Adem     ile     Hz.     Havva'nın     yaptıkları     gibi     burada birbirleriyle   görüşüp   tanışmaları   veya   günahlarını   itiraf   ederek   Allah'tan   af dileyerek     kulluklarını     ve     çaresizliklerini     arz     etmeleri,     af     dileyenlerin affedilmelerinden   sonra   günah   kirlerindentemizlenip   Cenab-ı   Hakk   katında güzel    bir    kokuya    (arf)    sahip    olmaları    sebebiyle    bu    adın    verildiği    de    ileri sürülen   görüşler   arasındadır.   En   uç   noktaları   arasında   doğudan   batıya   6,   5 km.,   kuzeyden   güneye   1   1-12   km.   uzunlukta   olan   bu   sahanın   tamamı   13,68 km2   'dir   ve   kuzey   kesiminde   halk   arasında   Arafat   dağı   olarak   bilinen   granit taşlarından     oluşmuş     Cebel-i     Rahme     bulunmaktadır.     Hz.     Peygamber'in "Arafat'ın    tamamı    vakfe    yeridir"    (Müslim,    "Hac",    149)    hadisi    gereğince zikredilen   Arafat   sahasının   her   yerinde   vakfe   yapılabilir.   Ancak   hacılar,   Hz. Peygamber    vakfesini    Arafat    vadisinin    kuzeydoğusunda    yer    alan    70    m. yüksekliğindeki   Cebeli   rahme'de   Neb'a   ve   Nübey'a   tepeleri   arasında   bulunan Nabit    tepesi    üzerinde    yaptığı    için    aynı    yer    ve    çevresinde    bulunmayı    arzu ederler.   Bundan   dolayı   bu   bölge   hacıların   izdihamına   en   çok   maruz   kalan   bir bölge   olagelmiş,   hacılara   hizmet   vermek   üzere   kurulan   sosyal   tesisler   daha çok     bu     çevrede     yoğunluk     kazanmıştır.     Mekke     tarihiyle     ilgili     eserlerde zikredildiğine    göre        Arafat'ta    bahçeler,    arefe    gününde    Mekkeliler'in    gelip kaldığı   güzel   mekanlar   mevcuttu.   Zaman   içerisinde   bunlardan   eser   kalmamış, XX.   asrın   ikinci   yarısından   itibaren   ciddi   bir   ağaçlandırma   projesi   uygulamaya konularak   Arafat   yeşil   bir   mekan   olma   özelliğini   yeniden   kazanmıştır.   Bunun yanı   sıra   çeşitli   tesislerle   hacıların   Müzdelife'ye   dönüşünü   kolaylaştırmak   için Arafat'ı buraya bağlayan dokuz ayrı otoyol yapılmıştır. Arafat'ta    vakfe    zamanı,    arefe    günü    (9    Zilhicce)    güneşin    zevalinden    sonra başlar,    ertesi    gün    şafak    vaktine    kadar    devam    eder.    Hz.    Peygamber'in sünnetine    uymak    açısından    esas    olan,    Arafat    sınırları    içine    zilhiccenin dokuzuncu    günü    zevalden    sonra    girmek    ise    de    günümüzde    yoğunluk sebebiyle,   hacıların   büyük   çoğunluğunun   zilhiccenin   sekizinci   günü   Arafat'a taşınmaları ve geceyi orada geçirmeleri teamül haline gelmiştir. 4.    Nemire Mescidi Mescid’i   Nemire   Arafat'ta   öğle   ve   ikindi   namazlarının   cemedilerek   kılındığı büyük   camidir.   Veda   haccı   sırasında   Hz.   Peygamber   için   Arafat'ın   batısında küçük    bir    tepe    olan    Nemire'de    kıldan    bir    çadır    kurulmuş    ve    yine    burada Harem    sınırının    bittiği    Urene    vadisinde    düz    bir    alanda    Resul’ü    Ekrem Efendimiz   120,000'i   aşan   ashabına   meşhur   Veda   Hutbesi'ni   okuyup   öğle   ve ikindi   namazını   cem'-i   takdimle   kıldırarak   vakfe   mahalline   geçmişti   (Müslim, "Hac", 147).    Resul’ü   Ekrem   Efendimizin   namaz   kılıp   hutbe   okuduğu   mekanda   bir   mescid yapılmış    ve    yanındaki    tepeciğe    nisbetle    Mescid’i    Nemire    adıyla    meşhur olmuştur 5.   Müzdelife ve Meş’ar-i Haram Müzdelife,   Harem   sınırları   içinde   Arafat   ile   Mina   arasın-da   kalan   bir   bölgenin adıdır.     Haccın     vaciplerinden     Müzdelife     vakfesi     burada     yapılır.     Kur’ân-ı Kerim’de   geçen   Meş’ar-i   Ha-ram   da   buradadır.   Hacılar,   Arafat   dönüşü   gece Müzdelife’de    akşam    ve    yatsı    namazlarını    birleştirerek    kılarlar.    İnsanların toplandığı    bir    yer    olması    münasebetiyle    buraya    Müzdelife    dendiği    rivayet edilmektedir.    Başka    bir    rivayete    göre,    Hz.    Âdem    ile    Hz.    Havva    burada birleştikleri   için   buraya   Müzdelife   denilmektedir.   Müzdelife   ziyareti   sırasında kişi,    Yüce    Allah’ı    hayatında    ne        derece        andığının        bir        muhasebesini      yapmalıdır.      Çünkü   Müzdelife’deki   Meşar-i   Haram,   Kur’an’da,   insanların   Allah (c.c.)’ı   çokça   zikretmeleri   emriyle   birlikte   geçmektedir.   Allah   Resûlü   (s.a.s.), burada    akşam    ve    yatsı    namazını    birleştirerek    kıldırmış,    sonra    da    Kuzah Dağının     eteğinde     istirahat     buyurmuştur.     Sabahleyin     de     burada     vakfe yapmıştır.   Kuzah   Dağı,   bugün   Meşar-i   Haram   mescidi   olarak   anılan   mescidin yakınında   yer   almaktadır.   Eskiden   Müzdelife   gecesi   burada   ateş   yakılırmış. Müslümanın    övgüye    lâyık    en    önemli    niteliklerinden    biri,    her    daim    Allah’ı anması,    ve    O’nu    unutmamasıdır.    Yüce    Allah,    “Beni    anın    ki    ben    de    sizi anayım...”   (Bakara   sûresi,   2/152)   buyurmaktadır.   Gerek   genişlik   ve   rahatlık zamanlarında    ve    gerekse    sıkıntılı    ve    zor    zamanlarda    Allah’ı    anan    kişi,    her zaman    Allah’ın    yardımını    yanında    bulur.    Müzdelife,    bu    nitelik    karşısındaki konumumuzu   değerlendirme   yeridir.   Bu   bakımdan   “...Arafat’tan   ayrılıp   (sel gibi   Müzdelife’ye)   akın   ettiğinizde   Meş’ar-i   Haram’da   Allah’ı   zikredin.   Onu,   size gösterdiği    gibi    zikredin...”    (Bakara    sûresi,    2/198)    ayetinde    özellikle,    Allah’ı, üzerinde    anmamız    zikredilen    Müzdelife’yi    ziyaret    ederken    O’nu    anma    ve unutmama   konusundaki   konumumuzu   gözden   ge-çirmeli,   bu   açıdan   bir   nefis muhasebesi yapmalıyız. 6.   HİRA DAĞI                      Cebel-i   Nur:   Mekke-i   Mükerreme’nin   kuzey   doğusunda,   Mescid’i   Haram’a yaklaşık   5   km.   mesafede,   içinde   Peygamberimiz’e   ilk   vahyin   geldiği   mağaranın da   yer   aldığı   dağdır.   Cebel-i   Nur   (Nur   Dağı)   diye   anılması,   insanlara   en   doğru yolu   gösteren   vahiy   nurunun   bu   mağaraya   inmesi   sebebiyledir.   Gâr-ı   Hıra: Cebel-i   Nûr’un   zirvesinin   20   m.   kadar   aşağısındadır.   Rasülüllah   Efendimiz’e   ilk vahyin   geldiği   yerdir.   Mağaranın   uzunluğu   3   m,   genişliği   1,30   m,   yüksekliği   2 m.dir.   Bu   mağaranın   Efendimiz’in   hayatında   çok   ayrı   bir   yeri   vardır.   Burası mağara    olarak    anılmakla    birlikte    aslında    üst    üste    yığılan    kaya    blokları arasında    kalmış    iki    tarafı    açık,    sivri    tonozlu    tünele    benzer    şekilde    gayri muntazam   bir   boşluktan   ibarettir.   İçerideki   boşluk,   bir   kişinin   başı   tavana değmeyecek      şekilde      ayakta      durabileceği      kadar      yükseklikte      ve      yere uzanabileceği    kadar    genişlik    ve    uzunluktadır.    Mekke-i    Mükerreme’de    Hz. İbrahim’in   tebliğ   ettiği   dine   tabi   olan   bazı   kimseler   (Hanif)   Recep   ve   Ramazan gibi      aylarda      burada      inzivaya      çekilirlerdi.      Hz.      Muhammed’in      dedesi Abdulmuttalib    de    bunlardan    biriydi    ve    zaman    zaman    Hira’daki    mağaraya çekilip    kendini    ibadete    verirdi.    Efendimiz    (a.s.)    da    muhtemelen    otuz    beş yaşlarında   iken   Ramazan   aylarında   dedesinin   inzivaya   çekildiği   bu   mağaraya gidip-gelmeye   başladı.   Hira’dan   her   inişinde   evinden   önce   Mescid’i   Haram’a giderek   Kâbe’yi   tavaf   etmeyi   âdet   edinmişti.   Hicretten   önceki   Tâif   yolculuğu dönüşünde     de     Rasül-ü     Erkem,     Mekke’ye     girebilmek     için     himayesine sığınabileceği    bir    kimse    ararken    Hira    Mağarası’nda    beklemişti.    Peygamber Efendimiz   39   yaşında   sadık   rüyalar   görmeye   başlamıştı.   Son   6   ayda   tamamen şehirden,   evlerden   ve   insanlardan   uzak   bu   mağarada   tefekkür   ile   meşgul oluyordu.   Nihayet   40   yaşına   bastığı   Miladi   610   yılı   Ramazan   ayının   17’sinde, daha   önce   hiç   karşılaşmadığı   Cebrail   (a.s.)   ilk   defa   Hira   Mağarası’nda   iken   ilk vahyi    getirmişti.    Cibril-i    Emin    bütün    ufku    kaplamış    ve    bir    taht    üzerinde oturmuş   halde   Rasül-ü   Erkeme   aslî   suretinde   görünmüş;   “Ya   Muhammed! Ben   Cebrail’im,   sen   de   Allah’ü   Teâlâ’nın   peygamberisin”   dedikten   sonra   Alak suresinin   ilk   beş   ayetinden   oluşan   ilk   vahyi   getirmiştir.   Bu   suretle   Rasülüllah Efendimiz    (s.a.v.)    peygamberlikle    vazifelendirilmiş    oldu.    Bu    vahiy    de    Gâr-ı Hıra’da   gelmiş   oldu.   Rasülüllah   Efendimiz’in   Hira’da   geçirmiş   olduğu   inziva hayatının   ve   peygamberlik   görevinin   burada   başlamasının   hem   şahsı,   hem   de Müslümanlar için önemi büyüktür. 7.   Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev                     Alemlere    Rahmet    olarak    gönderilen    Peygamberimiz    Hz.    Muhammed (s.a.v.)     Mekke'nin     doğusunda     (Şuubu     Beni     Haşim     veZukak'ul     Mevlid caddesinin   Leyl   çarşısındaki   Darud-Tababia)   arasındaki   evde   doğdu.   Hacca gidenler   bu   evi   de   ziyaret   etmektedirler.   İçerisinde   Efendimizin   valideleri   Hz. Amine Hatun'un elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır. Peygamberimiz   (SAV),   miladi   571   yılı   Nisan   ayının   20’sine   isabet   eden   Rabîu-l Evvel    ayının    12’nci    Pazartesi    gecesi    tan    yeri    ağarırken    Mekke’de    şu    an kütüphane      olarak      kullanılan      evde      dünyayı      şereflendirdi.      İçerisinde Efendimizin    valideleri    Hz.    Amine    Hatun'un    elleriyle    salladığı    ağaç    beşik, olduğu   gibi   durmaktadır.   Ebû   Tâlib   mahallesinde   bulunan   bu   ev,   Efendimiz’in büyük      dedesi      Hâşim      b.      Abdümenâf’a      aitti.      Onun      vefatıyla      oğlu Abdülmuttalib’e   miras   kalan   ev,   Abdülmuttalib’in   mallarını   çocukları   arasında taksim    etmesi    sırasında    Abdullah’a    düşmüş,    ondan    da    Hz.Muhammed’e (S.A.V)   intikal   etmişti.   Peygamber   Efendimiz   hicretleri   esnasında   bu   mübarek evi     Hz.     Ali     Efendimiz’in     kardeşi     Akil     bin     Ebi     Talib’e     teslim     etmişti. Peygamberimiz   Medine’ye   hicret   ettikten   sonra   bunda   herhangi   bir   hak   talep etmemiş,   Mekke’ye   geldiği   zaman   da   bu   evi   kullanmamıştır.   Akil’in   torunları Haccâc’ın      kardeşi      Muhammed      bin      Yusuf      es-Sakafi’ye      sattıklarında Muhammed   bin   Yusuf,   Beyza   adındaki   malikânesine   ilave   ettiler.   Bu   hane   bir müddet    Muhammed    bin    Yusuf    es-Sakafi’nin    adıyla    anıldı.    Bilâhere    Harun Reşid’in     zevcesi     Zübeyde     Hanım,     bu     yeri     satın     alarak     yerini     mescide dönüştürdü.   Artık   bundan   sonra   Mevlid-i   Nebi   (Nebi’nin   doğduğu   yer)   ismi   ile şöhret   buldu.   Söz   konusu   mescit   Kanuni   Sultan   Süleyman   zamanında   (964- 1557)   yeniden   yapıldı.   Bu   mescidin   içinde   de   boş   bir   kubbe   bulunup   Hazreti Peygamber’in    doğduğu    nokta    olarak    biliniyordu.    Suud    idaresine    geçtikten sonra    mescit,    günümüzdeki    şekline    dönüştü.    (Kur’an-ı    Kerim    Atlası    s,387) Bugü   Safâ   ve   Merve   tepeleri   arasındaki   sa’y   yerinin   tam   karşısında,   Mina   ve Aziziye’ye   giden   tünelin   girişine   yakın   yerde   olan   bu   ev,   1379   (1959)   yılından beri    Mekke    kütüphanesi    olarak    kullanılmaktadır.    Diğer    mübarek    haneler Mescid’i   Haram’ın   genişlemesiyle   yıkılıp   Mescid’i   Haram’a   dâhil   edilmiş,   bir kısmı    çarşı    ve    yollara    katılmıştır.    Rasülüllah’ın    doğduğu,    birçok    harikulâde hadisenin   cereyan   ettiği   o   mübarek   mekânı   ziyaret   etmek   ve   O’na   salât-ü selam   okumak   elbette   rahmet   ve   şefaate   vesile   olacaktır.   Peygamberimiz   altı yaşında   iken   annesi   vefat   edince   dedesi   Abdülmuttalib’in   himayesine   geçti. Sekiz   yaşında   iken   dedesi   de   vefat   edince   amcası   Ebu   Talib   onu   himayesine aldı.   Hz.   Hatice   validemizle   evlenince,   daha   önce   daha   önce   evinde   yanında kaldığı   Ebu   Talib’in   evinden   eşinin   evine   taşındı.   (Kur’an-ı   Kerim   Atlası   s,392) EBU   TALİB’İN   EVİ   Ebu   Talib’in   evi,   Hz.   Peygamber’in   doğduğu   ev   ile   Ebu   Kubeys Tepesi’nin    arasında    idi.    Hz.    Ali    de    burada    doğmuştu.    Önceleri,    bunun hatırasına   yapılmış   bir   mescit   bulunuyordu.   Şimdi   ise   tamamen   yıkılmış   ve hac otobüslerinin garajı haline getirilmiştir. (Kur’an-ı Kerim Atlası s,392) 8.   Cennet-ül Mualla Mezarlığı                Cahiliye   döneminden   bugüne   kadar   Mekke   Mezarlığı   olup   Harem-i   Şerif’in yaklaşık    2    km.    kuzeyinde    olan    bir    kabristanlıktır.    Mescid’i    Cin    yakınında bulunan   bu   yer,   İslam   öncesinde   ve   ilk   dönem   İslam   tarihlerinde   Hacûn   diye geçmektedir.    Cennetü’l-Muallâ    kabristanını    ikiye    bölerek    batıya    doğru,    el- Atibiye     mahallesine     giden     yolun     rampasına     Seniyyetü’l     Hacûn     denir. Mekke’nin   yukarı   kesiminde   bulunan   bu   yer   zamanla   Ma’lât   adıyla   anılmaya başlanmış;     mezarlık     da     Makberetü’l     Ma’lât     adıyla     meşhur     olmuştur. Rasülüllah     Efendimiz     Mekke     kabristanını     göstererek;     “Bu     kabristan     ne güzeldir”    buyurmuştur.    1    Medine’deki    Bakî    Mezarlığı’nın    Türkler    arasında “Cennetü’l    Bakî”    olarak    anılmasından    dolayı    Mekke’deki    bu    mezarlığa    da “Cennetü’l   Muallâ”   denilmiştir.   Burada   müminlerin   annesi   Hazreti   Haticetü’l Kübra   (r.   Anhâ)’nın   mübarek   kabirleri,   sahabe-i   kiram,   tabiin   ve   salihinden birçok   kimselerin   kabirleri   vardır.   Abdullah   İbn-i   Zübeyr   (r.abhüma),   Hz.   Ebu Bekr’in   büyük   kızları   Esmâ   (r.anhâ),   yine   Hz.   Ebu   Bekr’in   oğlu   Abdurrahman (r.a.),   Abdullah   İbn-i   Ömer   (r.a.),   Osman   bin   Talhâ   (r.a.)   hazretleri   gibi   sahabei kiramın    büyüklerinden    birçok    zatların    kabirleri    de    buradadır.    Ayrıca    Hz. Peygamber’in   oğulları   Kâsım   ile   Abdullah’ın   kabirleri   de   buradadır.   Hz.   Hatice (r.anhâ),      hicretten      üç      yıl      kadar      önce      vefat      etmiş.      Kabrine      bizzat Peygamberimiz     indirmiş     ve     vefatına     çok     üzülmüştür.     Zira     Hz.     Hatice Validemiz,    Peygamberimiz’e    ilk    ima    etmiş,    en    büyük    maddi    ve    manevi destekçisi    olmuş,    peygamberimizin    yedi    çocuğunun    altısı    Hz.    Hatice’den doğmuştur.   Hz.   Hatice   validemizin   açık   kerameti   olarak   rivayet   edilir   ki;   her hangi   bir   kadın,   bir   şeyde   aciz   kalıp   da   onun   türbesine   gidip,   O’nu   vesile kılarak    Allah’tan    yardım    talep    etse,    her    halde    maksadına    ulaşarak    döner. Kânûnî   Sultan   Süleyman   950   (1543-1544)   yılında   Hatice   Validemiz’in   kabrinin üstüne      yüksek      kubbeli      bir      türbe      yaptırmış      ve      bir      de      türbedâr görevlendirmiştir.   Evliya   Çelebi,   Cennetü’l   Muallâ’da   75   adet   kubbeli   mezar, Peygamber     Efendimiz’in     dedesi     Abdülmuttalib     ile     amcası     Ebû     Tâlib’in kabirlerinde   de   kubbeli   türbeler   bulunduğunu   kaydeder.   1926’da   Cennetü’l Muallâ’daki   bütün   türbeler   yıktırılarak   mezar   taşları   kaldırılmıştır.   Bugün   de Mekke’nin    Mezarlığı    olan    Cennetü’l    Muallâ’da    hiçbir    türbe    ve    mezar    taşı bulunmamaktadır.   Buradan   alınan   mezar   taşları   Riyad’a   götürülerek   müzeye konulmuş   ve   2004   yılında   Talim   ve   Terbiye   Bakanlığı’nın   çıkarmış   olduğu   bir kitapta 591 mezar taşı metin ve resimleriyle beraber neşredilmiştir. 9.   Cin Mescidi (Mescid’i Cin)                      Cinlerin   Hz.   Peygamber   (s.a.s.)’den   Kur’ân-ı   Kerim   dinleyerek   iman   edip kendisine   biat   ettikleri   yer   olarak   ifade   edilen   mahalde   Cin   Mescidi   adıyla   bir mescit   bulunmaktadır.   Bugün   burada   bulunan   mescidin   yerinde   daha   önce eskiden   yapılmış   bir   mescit   bulunmaktaydı.   Bu   mescidin   de   tarih   boyunca pek   çok   defa   yenilendiği   anlatılmaktadır.   Rivayet   edildiğine   göre   Allah   Resûlü (s.a.s.),   yanına   Abdullah   b.Mesud   (r.a.)’u   alarak   bu   mescidin   olduğu   yere   gelir. Bir   daire   çizer.   Abdullah   b.Mesud’dan   onun   dışına   çıkmamasını   ister.   Cinler burada    Allah    elçisini    dinlerler,    ona    biat    ederler    ve    Müslüman    olurlar.Cin Mescidi    Bu    mescidi    ziyaret    etmek    de    ibadetin    bir    parçası    değildir.    Ancak burayı   ziyaret   eden   Müslüman   kendisine   yol   gösterici   olarak   verilmiş   bulunan Kur’ân-ı     Kerim’in,     görünen     ve     görünmeyen     idrak     sahibi     varlıkları     nasıl etkilediğini   ve   bu   büyük   kılavuzu   idrak   sahiplerine   ulaştırmak   için   ne   denli gayret    sarf    etmesi    gerektiğini    düşünmelidir.Cin    Mescidi,    Mescid’i    Haram’ın kuzeyinde ve 2 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 10.   Hayf Camii (Mescid’i Hayf)                      Mina’nın   kuzeyindeki   dağın   eteğinde   Cemre-i   suğra’ya   (küçük   şeytan) yakın   bir   yerde   büyük   bir   cami   bulunmaktadır.   Yukarıda   da   belirtildiği   üzere Allah    Resûlü    (s.a.s.),    bu    camiin    bulunduğu    yerde    kalmış,    namaz    kılmış    ve hutbe    okumuştur.    İlk    önce    etrafı    çevrilerek    bir    sahra    mescidi    hâlinde düzenlenen   bu   cami   de   tarih   boyunca   pek   çok   defalar   yeniden   yapılmış   ve genişletilmiştir.    En    son    olarak    Suudi    Arabistan    tarafından    yapılan    yeniden yapım ve genişletme ile dört minareli büyük bir cami hâline getirilmiştir. 11.   Akabe                                 Mina’da        bulunan        Cemre-i        Kübra        (büyük        şeytan)dan    Mekke-i Mükerreme      istikametine      doğru      az      ilerde      sağ      tarafta      bir      mescit bulunmaktadır.   Bu   mescide   Akabe   Mescidi   veya   Biat   Mescidi   denmektedir. Bu   mescidin   bulunduğu   yerde   tarihin   akışını   değiştiren   biat   olayı   yaşanmıştır. Bu    büyük    olayın    anısına    yapılan    bu    mescid,    tarih    boyunca    birçok    defa yenilenmiştir.     Bizim     için     önemli     olan,     bu     mescidin     bulunduğu     yerin hatırasıdır.   Burası,   hac   mevsiminde   Medine’den   gelen   sahabilerin   Resûlullah (s.a.s.)   ile   buluşarak   ona   biat   ettikleri   yerdir.Bilindiği   gibi   Resûlullah   (s.a.s.), bütün   benliğiyle   insanları   hidayete   ulaştırmak   için   çabalıyordu.   Bu   hususta elinden   gelen   bütün   gayreti   gösteriyordu.   Resûlullah   (s.a.s.)’ın   uzun   süren   bu gayretleri     nihayet     önemli     bir     karşılık     bulmuştu.     Bir     hac     mevsiminde Peygamber   Efendimiz   (s.a.s.),      Yesrip’ten   gelen   ve   Hazrec   kabilesine   mensup bulunan   altı   kişiyle   karşılaştı   ve   onlara   İslâm’ı   tebliğ   etti.   Bu   kişiler   son   bir peygamber   geleceğini   Yahudilerden   duymuşlardı.   Bu   Hazreçliler,   Allah   Resûlü (s.a.s.)’nün   davetini      kabul      ettiler   ve   Müslüman   oldular.   Bir      sene      sonra     Medine’den      on   iki   kişi   Müslüman   olarak   gelip   Allah   Resûlü      (s.a.s.)’ne   burada biat   ettiler.   Bu      yapılan      biata   ‘Birinci   Akabe   Biatı’   denildi.   Bu   biattan   sonra Resûlullah   (s.a.s.),   Musab   b.   Umeyr   (r.a.)’ı   Kur’anı   Kerim’i   ve   İslâm’ı   onlara öğretmek   üzere   görevlendirerek   yanlarına   verdi.Mus’ab   b.   Umeyr   (r.a.)’in   ve bu   sahabilerin   gayretleri   sonucu   ertesi   sene,   Medine’den   yetmiş   iki   erkek   ve iki   de   kadın,      Allah      Resûlü      (s.a.s.)      ile      Akabe’de      buluştular.      Allah   Resûlü (s.a.s.)’ne   biat   ederek   onu   canları,   malları   ve   ırzları   gibi   koruyacaklarına   söz verdiler.   Ayrıca   Resûlullah   (s.a.s.)’ı   Medine’ye   hicret   için   davet   ettiler.   Bu   biatte Hz.   Peygamber’in   amcası   Abbas   (r.a.)   da   bulunmuş   ve   Medinelilere   verdikleri söz    ile    nasıl    büyük    bir    tehlike    ile    karşı    karşıya    geleceklerini    anlatmıştır. Verdikleri    sözün    ne    anlama    geldiğini    açıklayarak,    Allah    Resûlü    (s.a.s.)’nü koruyamayacaklarsa   onu   Medine’ye   çağırmamalarını   ve   Mekke’de   tebliğine devam    etmesinin    gerekliliğini    söylemiştir.    Onlar,    biatlarının    ne    anlama geldiğini    bildiklerini    ve    İslâm    için    bütün    bu    tehlikeleri    göze    aldıklarını söyleyerek   söz   verdiler.   Bu   biatla   Hicret’in   de   yolu   açılmış   oldu   ve   tarihin akışını    değiştirecek    büyük    değişim    süreci    hız    kazandı.    Bu,    İslâm    dininin insanlara    ulaştırılması    için    artık    Medine-i    Münevvere’nin    merkez    seçilmesi anlamına   da   geliyordu.   Dolayısıyla   Yesrib’in   Medine-i   Münevvere’ye   dönüşüm süreci de böylece başlamış oldu. işte   Akabe,   bu   büyük   olayın   yaşandığı   yerdir.   Akabe’den   geçerken   Müslüman, bu    kuytu    köşede    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    İslâm’ı    nasıl    güçlüklerle    insanlara ulaştırdığını,    bunun    için    ne    kadar    sıkıntılar    çektiğini    ve    ilk    müslümanların İslâm    için    nasıl    hayatlarını,    mallarını,    canlarını    ve    her    şeylerini    ortaya koyduklarını    bir    kez    daha    hatırlamalı    ve    İslâm    için    ne    yapıp    yapamadığı hususunda      kendi      konumunu      bir      gözden      geçirmelidir.Akabe      biatları, Medineliler   için   hayatlarının   olumlu   anlamdaki   en   büyük   değişimi   idi.   Acaba kutsal   iklime   yaptığımız   yolculuk   olumlu   anlamda   bizim   hayatımızda   ne   gibi bir   değişim   meydana   getirecektir?   Bundan   böyle   Hz.   Peygamberin   getirdiği evrensel    ilkeleri    benimseme    ve    hayata    geçirme    bağlamında    hayatımızda herhangi    bir    gelişim    olacak    mıdır?        İşte    Akabe’de    bunun    muhasebesi yapılmalıdır 12.   Hudeybiye                      Resûlullah      (s.a.s.)’ın      Mekke      müşrikleri      ile   antlaşma   yaparak   İslâm davetinin    önündeki    en    önemli    engellerden        birinin        kalkmasını        sağladığı      yerdir.            Mekke’i   Mükerreme’ye   yaklaşık   17   km.   mesafede   yer   alan   Hudeybiye, şimdiki   tanımlama   ile   Eski   Cidde   Yolu   üzerindedir.   Harem   sınırının   hemen dışında    yer    aldığı    ve    yol    üzerinde    bulunduğu    için    Hudeybiye    Mekke-i Mükerreme’de   ikamet   edenlerin   umre   için   ihrama   girdikleri   yerlerden   biridir. Hudeybiye     kuyusunun     günümüzdeki     durumu.     Yer     olarak     stratejik     bir konumdadır.   Mekke’den   gelecekler   uzaktan   çok   iyi   görülebilir.   Hudeybiye   ile ilgili    olarak    ziyaretçiyi    ilgilendiren    en    önemli    şey,    Hudeybiye    kuyusu    veya oralardaki   birkaç   tarihî   kalıntı   değildir.   Buranın   önemi,   müslümanların   burada Mekkeli    müşriklerle    yaptıkları    Hudeybiye    antlaşması    ve    sahabe-i    kiramın Resûlullah   (s.a.s.)’a   hayatlarını   ortaya   koyarak   biat   etmesi   ve   bu   biatın   Kur’an-ı Kerim’de    yer    almasıdır.Burada    yapılan    Hudeybiye    antlaşması    ile    Mekkeli müşrikler,    Medine’de    kurulmuş    bulunan    İslâm    devletini    resmen    tanımış oldular.    Hudeybiye’nin    ziyaretçi    açısından    hatırlanması    gereken    en    önemli hatırası,    sahabe-i    kiramın    burada    Allah    resûlü    (s.a.s.)’ne    hayatlarını    ortaya koyarak    biat    etmeleridir.    Şöyle    ki;    Allah    Resûlü    (s.a.s.),    sahabe-i    kiram    ile birlikte   (yaklaşık   1400-1500   kişi)   umre   yapmak   üzere   Medine-i   Münevvere’den Mekke-i   Mükerreme’ye   hareket   etti.   Müslümanlar   umreye   niyet   etmişler   ve yanlarına   kurbanlık   develeri   almışlardı.   Savaş   amacı   taşımadığı   için   yanlarına silah   almadılar.   Her   zaman   olduğu   gibi   Resûlullah   (s.a.s.),   bu   yolculuğunda   da gerekli    tedbirleri    almış    ve    yapılması    gereken    hiçbir    şeyi    ihmal    etmemişti. Bunun   için   Mekkelilerin   durumunu   öğrenmek   üzere   öncü   birlik   göndermiş, gerekli   istihbarat   faaliyetlerini   yapmıştı.   İstihbarat   sonucu   Resûlullah   (s.a.s.), Mekkeli    müşriklerin    savaşmak    için    müttefiklerini    topladıkları    haberini    aldı. Bunun    üzerine    her    ihtimale    karşı    Medine-i    Münevvere’den    silahlar    yola çıkarıldı.   Resûlullah   (s.a.s.),   ashabı   ile   Mekke-i   Mükerreme’ye   yaklaşık   80   km. uzaklıktaki     Usfan’a     ulaşınca,     Halid     b.     Velid,     Mekke’ye     müslümanları engellemek   için   asker   almaya   gitti.   Resûlullah   (s.a.s.),   gelişmeleri   çok   iyi   takip ediyordu   ve   gerekli   istihbaratı   kusursuz   olarak   gerçekleştiriyordu.   Bu   gelişme üzerine    Allah    Resûlü    (s.a.s.),    yönünü    değiştirerek    Usfan’dan    Hudeybiye’ye geldi.   Hudeybiye   Antlaşmasının   yapıldığı   yer.   Hudeybiye’ye   gelince      Resûlullah     (s.a.s.)’ın      devesi      kasva,   çökmüş   ve   yerinden   kaldırılamamıştı.   Allah   (c.c.)’ın   fili hapsettiği   gibi   kendi   devesini   de   Harem’e   gitmekten   alıkoyduğunu   söyleyen Allah   Resûlü   (s.a.s.),   burada   konakladı   ve   Mekke’ye   bir   elçi   gönderdi.         Elçiye çok    kötü    davranan    Mekkelilere    ikinci    defa    Osman    (r.a.)    elçi    olarak    gitti. Kendisine    tavaf    yapıp    ihramdan    çıkması    teklif    edilen    Osman    (r.a.),    Allah Resûlü   (s.a.s.)   ihramdan   çıkmadan   kendisinin   de   çıkmayacağını   söyleyince, Osman   (r.a.)’ı   hapsettiler.Osman   (r.a.)’ın   gelmesi   gecikti.   Daha   sonra   Osman (r.a.)’ın   şehit   edildiği   yolunda   bir   haber   geldi.   Bunun   üzerine   sahabe-i   kiram, Kur’ân-ı     Kerim’de     övgüyle     anlatılan     meşhur     biatı     gerçekleştirdi.     Orada bulunan   bir   Semure   ağacının   altında   Allah   Resûlü   (s.a.s.)   ile   birlikte   ölene kadar    savaşacaklarına    dair    söz    verdiler.    Orada    bulunan    1400    kişinin    bu meşhur   biatı   Kur’ân-ı   Kerim’in   ifadesinden   hareketle   Bey’atu’r   Rıdvan   adını aldı.   Bu   biatı   haber   alan   Kureyşliler,   korkuya   kapılarak   Hz.   Osman’ı   hemen serbest    bıraktılar    ve    Süheyl    b.    Amr    başkanlığında    bir    heyet    göndererek Müslümanlarla     meşhur     Hudeybiye     antlaşmasını     imzaladılar.     Antlaşma metnini   Hz.   Ali   (r.a.)   kaleme   aldı.   Antlaşmaya   göre,   müslümanlar   o   sene   umre yapmayacaklar,   umreye   ertesi   sene   gelecek   ve   Mekke’de   üç   gün   kalacaklardı. İki   taraf   on   yıl   savaşmayacak,   Müslüman   olan   bir   müşrik   Medine’ye   giderse geri   verilecek,   fakat   irtidat   eden   bir   kâfir   geri   verilmeyecekti.   Allah   Resûlü (s.a.s.),    antlaşmayı    kabul    etti    ve    imzaladı.    Daha    sonra,    kurbanlarını    kesip ihramdan    çıkan    Allah    Resûlü    (s.a.s.)    ve    ashabı,    15-    20    gün    Hudeybiye’de kaldıktan   sonra   geri   dönmüşlerdir.Görünüşte   müslümanların   aleyhine   olan bu   antlaşma,   o   anda   müslümanlara   çok   ağır   geldi.   Müslümanlar   ihramdan çıkmakta      ağır      davrandılar.      Eşiyle      istişare      eden      Resûlullah      (s.a.s.)’a,        mü’minlerin      annesi      hemen      ihramdan      çıkmasını,   bunu   gören   sahabenin   de ihramdan    çıkacağını    söylemiş,    Resûlullah    (s.a.s.)    burada    eşinin    tavsiyesi doğrultusunda   hareket   etmiş   ve   bu   hareket   sonucu   sahabe-i   kiram   da   derhal ihramdan    çıkmıştır.    Burada    kadının    görüşüne    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    verdiği değerin   fiilî   bir   uygulaması   vardır.   Hudeybiye      antlaşmasının      müslümanlar     açısından   nasıl   büyük   bir   siyasî   zafer   olduğu   daha   sonra   anlaşıldı.   Çünkü   bu antlaşma    ile    İslâm    davetinin    önündeki    en    önemli    fiilî    engellerden    biri kaldırılmış     ve     İslâmiyet     hızla     yayılmıştır.     Sonuçta     henüz     antlaşmanın imzalanmasından    kısa    bir    süre    sonra    Mekkeli    müşrikler    antlaşmanın    ilk aşamada     müslümanların     aleyhine     görünen     bazı     maddelerinin     iptalini istemeye     başladılar     ve     üzerinden     iki     sene     bile     geçmeden     antlaşmayı bozdular.   Ancak   bu   süre   zarfında   İslâmiyet   hızla   yayılmış,   Hayber   fethedilmiş ve   Medine’de   kurulan   İslâm   Devleti   büyük   güç   kazanmış   ve   kısa   bir   süre   sonra da     Mekke-i     Mükerreme     fethedilmiştir.     Hudeybiye,     Resûlullah     (s.a.s.)’ın sabrının,   ileri   görüşlülüğünün   ve   stratejisinin   fiilî   göstergelerindendir.   İslâm’ın tanınması,    yayılması    ve    müşrikler    tarafından    bir    güç    ve    kuvvet    olarak görülmesi,   Hudeybiye   antlaşmasıyla   olmuştur.   Bu   bakımdan   İslâm   tarihinin en    önemli    dönüm    noktalarından    biridir.Ziyaretçi,    Hudeybiye’de    sahabe-i      kiramın      Resûlullah   (s.a.s.)’a   bağlılığının   derecesini,   fedakârlığı,   sabrı,   stratejiyi, kadının   görüşüne   verilen   değeri,   basireti   görecektir.Hudeybiye.   Çevrili   alanın az   ilerisi,   Hudeybiye   antlaşmasının   yapıldığı   yer.   Çevrili   alandan   yola   doğru uzanan     ağaç     sırasının     sağında     kuyu     bulunmaktadır.     Resûlullah     (s.a.s.), Mekke’den gelenlerin çok rahatlıkla görülebileceği stratejik bir yer seçmiştir 13.   CİRANE                   Cirane,   Taif   ile   Mekke-i   Mükerreme   arasındadır.   Mekke-i   Mükerreme’ye   29 km.   uzaklıktadır.   Allah   Resûlü   (s.a.s.)’nün   Huneyn’den   sonra   umre   yapmak   için ihrama   girdiği   yerdir.   Resûlullah      (s.a.s.)’ın,      Cirane’de      bir      süre      kalmış      olması     ve   oradan   ihrama   girerek   umre   yapmasının   hatırasına   buraya   sonradan   bir mescit    yapılmıştır.    Burada    bir    de    su    kuyusu    bulunmaktadır.    Günümüzde Cirane küçük bir yerleşim birimi hâline gelmiştir.28 65Cirane    KuyusuCirane,    Harem    sınırları    içinde    ikamet    edenlerin    ihrama girmek    için    gittikleri    yerlerden    biridir.    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    burada    ihrama girmiş   olmasından   dolayı   umreye   gelen   bazı   müslümanlar,   buradan   ihrama girip    umre    yapmak    isterler.    Ancak    umre    için    illa    Cirane’ye    gidilmesi    şart değildir.    Mekke-i    Mükerreme’de    ikamet    edenler,    Harem    sınırlarının    dışına çıkarak     herhangi     bir     yerden     ihrama     girip     umreye     niyet     edebilirler. Günümüzde   kolaylığı   sebebiyle   genellikle   Ten’im’deki   Hz.   Âişe   mescidi   tercih edilmektedir.    Hz.    Âişe    validemiz    umre    için    ihrama    burada    girmişti.Cirane, insanların   dünya   malı   karşısındaki   tutumlarının   sınandığı   bir   yerdir.   Huneyn savaşı   sonrası   elde   edilen   ganimetler   buraya   getirilmişti.      Resûlullah   (s.a.s.), bunları    bir    süre    paylaştırmadı.    Sahipleri    gelirler    de    Müslüman    olurlar    ve malları   kendilerine   iade   edilir   diye   bekletiyordu.   Bu   durum   karşısında   bazı insanlar   Resûlullah   (s.a.s.)’ı   üzecek   derecede   dedikodu   yaptılar.   Diğer   taraftan paylaştırma   sırasında   Resûlullah   (s.a.s.),   kalplerini   İslâm’a   ısındırmak   istediği bazı   yeni   Müslüman   olmuş   kişilere   ganimetlerden   bolca   vermişti.   Bu   durum da    dünya    malına    karşı    zaafı    olan    bazı    kimseleri    rahatsız    etmişti.    Ancak Resûlullah   (s.a.s.)’ın   eğitiminde   İslâmî   bir   kimlik   kazanmış   ve   iman   kalplerine yerleşmiş    olan    kimseler    Resûlullah    (s.a.s.)’ın    tasarrufundan    herhangi    bir rahatsızlık   duymadılar.   Resûlullah   (s.a.s.)   ile   beraberliği   dünya   malına   tercih ettiler.   Onlar,   bu   beraberliğin   hiçbir   bedel   ile   değişilemeyecek   kadar   büyük bir   nimet   olduğunun   farkında   idiler.Cirane’ye   gidildiği   zaman,   dünya   malını ellerinin    tersi    ile    iterek    Allah’ın    elçisi    ile    beraberliği    tercih    eden    sahabe-i kiramın      örnek      davranışını      hatırlamalı      ve      dünya      malı      karşısındaki konumumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz. 14.   Tenim Mescidi  Âişe Mescidi                               Harem-i   Şerife   6km   yayan   olarak   1   saat   mesâfede,   Medine   tarafından harem   hududu   olan   Tenim’dedir.Tenim   Mescidinin   sağ   tarafında   Tenim   dağı vardır. Mescidin bulunduğu vadiye Numan Vadisi denir.    Hz.Âişe   vedâ   haccında   peygamberimizle   beraber   haccetti.   Bayanlara   ait   özel hâli      sebebiyle      sebebiyle      umre      yapamamıştı.      Peygamber      efendimiz’e Medine’ye    dönecekleri    zaman    Hz.    Âişe    validemiz    dedi    ki;    “    ya    resulallah insanlar   hac   ve   umre   ile   dönüyor,   ben   ise   umreden   mahrum   oldum,   Herkes bir   hac   ve   bir   Umre   ile   Medine’ye   dönüyor   da,   ben   bir   hac   ile   dönüyorum” diyerek şikayetini ve üzüntüsünü dile getirdi.” Bunun   üzerine   Efendimiz,   Hz.   Aişe   validemizin   erkek   kardeşi   Abddurrahman’ı çağırarak;   “Ey   Abdurrahman!   Kız   kardeşini   devenin   arkasına   al,   Ten’im’den itibaren    umre    yaptır.    Tepelikten    inip    oraya    varınca    ihrama    girsin.    Zira yapacağı,   kabul   görecek   bir   umredir”[7]   buyurdu.   Ayşe   annemizi   ,   kardeşi Abdurrahman     (r.a)     hazretleri     ile     beraber     umre     yapmak     için     Ten’ime gönderdiler.   Cebel-i   Ten’im’deki   ağaçlık   yere   gelince   orada   ihramlanmış   iki rekat   ihram   namazı   kılmıştır   onun   için   buraya   Mescid’i   Aişe   denilmiştir.   Yani burası Âişe validemizin Umre yapmak için ihram’a girdiği yerdir. 15.   MESCİD’İ ŞECERE                         Mescid’i   Cin’in   hizasında   bir   mesciddir.   Peygamber   Efendimiz   Mescid’i Cin’in     bulunduğu     yerde     cinnilerden     gelen     bir     heyetle     görüşmüştür. Peygamber    Efendimiz    değişik    zaman    ve    mekânlarda    cinlere    vahiy    tebliğ etmek   için   Kur’ân-ı   Kerim   okurdu.   Bir   gün   Abdullah   b.   Mes’ûd’la   birlikte   Hacûn yakınlarında    bir    yere    gittiklerinde    toprağa    bir    çizgi    çekerek    ondan    bunu aşmamasını   istemiş   ve   çizginin   ilerisinde   cinlere   Kur’ân-ı   Kerim   okumuştur. Bu   hususu   İbn-i   Mes’ud   Hz.   Şöyle   anlatıyor:   Cinler   Peygamber   Efendimiz’e; “Senin,     Allah’ın     Rasülü     olduğuna     kim     şahitlik     eder?”     diye     sordular. Yakınlarında    bir    sakız    ağacı    vardı.    Peygamber    Efendimiz    o    ağaca    işaret ederek;   “Şu   ağacı   gördünüz   mü?   O   şahitlik   ederse   iman   eder   misiniz?”   Cinler “Evet   iman   ederiz”   dediler.   Bunun   üzerine   Peygamberimiz   ağacı   çağırdı,   ağaç dallarını    budaklarını    sürükleyerek    geldi;    “Benim    Allah’ın    Rasülü    olduğuma şehadet    eder    misin?”    diye    sordu.    Ağaç:    “Şehadet    ederim    ki    sen    Allah’ın Rasülüsün”   dedi.   O   ağacın   bulunduğu   ve   bu   mucizenin   tahakkuk   ettiği   yere mescid yapıldı. 16.   DÂR-UL ERKÂM                   Hz.   Peygamber   ile   ilk   Müslümanların   toplanarak   bir   araya   geldikleri   evdir. Mekke   müşrikleri,   Darü'l-Nedve   denilen   yerde   toplanarak   Müslümanlara   karşı kararlar   alıyorlardı.   Bundan   dolayı   Hz.   Peygamber   ve   Müslümanlar   rahat   bir şekilde    bir    araya    gelemiyorlardı.    Hz.    Peygamber    bu    zorluğu    aşmak    için  Risaletin   5.   yılında   (Miladi   615)   aldığı   bir   kararla   ilk   Müslümanlardan   Erkam bin   Ebil   Erkam'ın   evini   Müslümanlar   için   gizli   buluşma   yeri   olarak   tespit   eder. Çünkü   bu   ev   giriş   çıkışlar   için   elverişli,   etraftan   gelen   ve   gidenlerin   kolayca kontrol   edilebileceği   emin   bir   yerdi.   Bundan   dolayı   Müslümanlar   daha   rahat bir   şekilde   bir   araya   geliyorlar,   ibadet   ediyor,   İslamın   ve   imanın   talimini   daha iyi   yapıyorlardı.   Ayrıca   müşriklerin   baskı,   zülum   ve   desiselerine   karşı   tedbirler alıyorlardı.   İşte   Müslümanların   ilk   medresesi,   ilk   parlementosu   ve   her   türlü kararın   alındığı   ilk   karargahları   olan   bu   ev,   İslam   tarihine   Darü'l   Erkam   olarak geçmiştir.Hz.      Peygamber’in      Dârülerkam’da      otur­maya      başlaması      ilk müslümanlann   İslâ­miyet’i   kabul   tarihlerine   bir   esas   teşkil   etmiş,   sahâbîlerin müslüman   oluşları,   Resûlullah’in   Dârülerkam’a   girmesinden   önce   veya   sonra şeklinde     adlandırılmıştır. Hz.     Peygamber’in     Dârül     erkam’a     geliş     tarihi nübüvvetin   4.   yılı   olarak   kabul   edilirse   de   bu   doğru   değildir.   Erkam   b.   Ebü’l Erkam’ın   İlk   müslümanlar   arasında   yer   almasından   dolayı   bu   tarihi   bi’setin 1. yılı,    hatta    bu    yılın    ilk    ayları    olarak    kabul    etmek    gerekir.    Hz.    Peygamber, nübüvvetin   6.   yılı   Zilhicce   ayında   Ömer’in   müslüman   olmasından   sonra   Dârül erkam’dan    ayrılmıştır. Erkam    b.    Ebü’l    Erkam    bu    evi    çocuklarına    bırakmış, oğulları   ve   torunları   bu­rada   oturmuşlardır.   Daha   sonra   Abbasî   Halifesi   Ebû Ca’fer   el-Mansûr   Dârül   er-kam’ı   satın   aldı.   Ölümünden   sonra   ise   oğlu   Halife Mehdî   Biliâh’a   intikal   etti,   o   da   bu   evi   karısı   Hayzürân   bint   Atâ’ya   bağışladı. Hayzürân    çevresindeki    bazı    evleri    ve    arsaları    da    satın    alıp    Dârülerkam’ı yeniden   yaptırdı.   Bundan   dolayı   ev   Dâruhayzürân   adını   aldı   ve   içinde   bir   de mescid   yapıldı.   Tarih   boyunca   birçok   de­fa   tamir   gören   Dârülerkam   III.   Murad ta­rafından   mescid   olarak   yenilendi   (999/1590)   Suudi   Arabistan   Krallığı’nca Harem-i   şerif   için   yapılan   çevre   düzenle­mesi   sırasında   Dârülerkam   yıkılarak ar­sası Harem arsasına katılmıştır. DARÜL    ERKAM    NEREDE?“    Dârü’l-İslâm”    diye    de    bilinen    “Dârü’l    Erkam”, Mekke’de    Safâ    Tepesi’nin    yanında    bulunmaktaydı.    Peygamber    Efendimiz Kureyş   müşriklerinden   sakınarak   bu   mübârek   evde   bulunur,   yanına   gelenlere orada    İslâm’ı    anlatır,    Kur’ân-ı    Kerîm    okur    ve    öğretirdi.    Orada,    berâberce namaz    kılarlardı.    Birçok    insan    İslâm    ile    burada    tanışmıştır. Hazret-i    Ömer, nübüvvetin    altıncı    yılında    Müslüman    oluncaya    kadar    bu    ev    İslâm’ın    teblîğ edilip öğretilmesinde büyük hizmetler îfâ etmiştir. Erkam   Bin   Ebi’l   Erkam   (r.a.)   kimdir?      Erkam   Bin   Ebi’l   Erkam      radıyallahu   anh      ilk Müslüman     olan     sahabilerden…     Evini     Müslümanlara     açarak     Resûlullah sallallahu   aleyhi   ve   sellem   Efendimizin   emrine   veren   bir   yiğit…   İslâm’ın   ilk müessesesini   kuran,   ilk   İslâm   yurdunu   oluşturan   bir   kahraman…Erkam   Bin Ebi’l     Erkam,     Mekke’nin     nüfuzlu     ve     zengin     ailelerinden     Benî     Mahzûm kabilesindendir.   İsmi   Erkam,   künyesi   Ebû   Abdullah’dır.   Babası   Abdülmenâf annesi     Tümâdır’dır.     İslâm’a     ilk     giren     kadın     sahabilerdendir.     Babası     da Müslüman     olup     Hz     Ebû     Bekir     (r.a.)     ile     aynı     gün     vefat     ettiği     rivayet edilmektedir.    Kaynak:   Darül   Erkam   nedir,   ne   demek,   anlamı,   hakkında   kısa   bilgi,   gizli   tebliğ dönemi kaç yıl sürdü? 17.    CEBEL-İ EBU KUBEYS                               Mekke   şehri   Ebûkubeys   ile   Kuaykıân   dağları   arasında   yer   alır.   Ezrakī’ye göre   İyâd   veya   Mezhic   kabilesinden   Ebû   Kubeys   adlı   bir   şahıs   burada   bir   bina yapma    teşebbüsünde    bulunduğu    için    bu    dağa    Ebûkubeys    adı    verilmiştir. Yâkūt    ise    İbn    Hişâm’a    dayanarak    Cürhüm    kabilesinden    Ebû    Kubeys    b. Şâmih’in,   Amr   b.   Müdâd   ile   amcasının   kızı   Meyye   arasında   koğuculuk   yaparak iki   sevgilinin   arasını   bozduğunu,   bunun   üzerine   Amr’ın   kendisini   öldürmeye karar   verdiğini   öğrenince   bu   dağa   kaçtığını,   daha   sonra   bu   dağın   Ebûkubeys adıyla   anıldığını   söyler.   Hz.   Âdem’in   ilk   ateş   parçasını   (kabes)   bu   dağdan   aldığı için    dağa    Ebûkubeys    adını    verdiği    veya    Hacerülesved’in    buradan    alınmış olması    sebebiyle    bu    adın    verildiği    yolunda    rivayetler    bulunmakla    beraber Takıyyüddin   el-Fâsî   ilk   rivayetin   daha   doğru   olduğunu   ifade   ettiği   gibi   Ezrakī de   bu   rivayetin   Mekkeliler   nezdinde   meşhur   olduğunu   belirtmiştir   (Âhbâru Mekke, II, 267). Öte   yandan   Nûh   tûfanından   Hz.   İbrâhim’in   Kâbe’yi   inşa   ettiği   tarihe   kadar geçen    süre    içinde    Hacerülesved’i    saklayıp    koruduğu    için    bu    dağa    Câhiliye devrinde   “El   Emîn”   denildiği,   ayrıca   El   Ahşebü’ş   Şarkı,   Şeyhü’l   cibâl   ve   El   A‘râf adlarıyla    da    anıldığı    bilinmektedir.    Rivayete    göre    Cenâb-ı    Hak    Nûh    tûfanı sırasında   Hacerülesved’i   bu   dağa   emanet   etmiş   ve   Hz.   İbrâhim   de   Allah’ın, “İnsanlar   arasında   haccı   ilân   et”   (el-Hac   22/27)   emri   üzerine   bu   dağa   çıkıp insanları   hacca   davet   etmiştir.   Halk   Mekke   vadisine   yerleşmeden   önce   sel tehlikesi   olmadığı   için   yerleşim   alanı   olarak   burayı   seçmişti.   Ebûkubeys   dağı Câhiliye   döneminde   halkın   mukaddes   saydığı   yerlerdendi.   Mekke’nin   zâhid   ve âbidleri   buraya   çıkarak   itikâfa   çekilirlerdi.   Hz.   Peygamber   kendisini   en   çok üzen   olayın,   Tâif’te   İbn   Abdüyâlîl   b.   Abdükülâl’den   (Abdüyâlîl   b.   Amr)   kendisini himaye   etmesini   istediği   zaman   onun   bu   teklifi   reddetmesi   olduğunu   söyler. Bu   olaydan   sonra   üzgün   bir   halde   Mekke’ye   dönerken   Hz.   Peygamber’e   gelen bir   melek   Ebûkubeys   ile   Kuaykıân   dağlarını   (Ahşebeyn)   göstererek,   “Eğer   bu iki   dağın   Mekkeliler   üzerine   çökerek   bütün   müşrikleri   ezmesini   istersen   onu da   yaparım”   deyince   Hz.   Peygamber,   “Hayır!   Ben   onların   soyundan   Allah’a   şirk koşmayan bir nesil gelmesini isterim” buyurmuştur (Buhârî, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 7). İslâm     tarihinde     önemli     bir     yeri     olan     Dârülerkam     bu     dağın     eteğinde bulunduğu    gibi    sa‘y    in    başlangıç    noktası    olan    Safâ    tepesi    de    Ebûkubeys dağının   eteğinde   yer   almaktadır.   Kamer   sûresinde   (54/1)   zikredilen   inşikāku’l kamer*   mûcizesi   de   İbn   Abbâs   ve   İbn   Mes‘ûd’dan   gelen   bir   rivayete   göre   bu dağın    üzerinde    gerçekleşmiştir    (Süyûtî,    El    Dürrü’l    mens̱ûr,    VII,    670-672). Abdullah   b.   Zübeyr   Haccâc   tarafından   Mekke’de   muhasara   edilirken   kurulan iki   mancınıktan   birisi   Ebûkubeys   üzerine   yerleştirilmişti.   İlk   Senûsî   zâviyesi   de 1837 yılında bu dağın üzerinde bina edilmiştir. Ebûkubeys’in    en    üst    noktasında    1980’li    yıllara    gelinceye    kadar    varlığını koruyabilmiş    bir    mescid    vardı.    İbrâhim    Mescidi    olarak    anılan    mâbedin tarihinin   çok   eskilere   dayandığı   ve   son   olarak   Hintli   bir   müslüman   tarafından 1257’de      (1841)      yeniden      yaptırıldığı      bilinmektedir.      1980’den      sonra Ebûkubeys’in     tamamı     Suudi     ailesi     tarafından     istimlâk     edilerek     üstüne saraylar, altına da Harem’i Azîziye ve Mina’ya bağlayan tüneller inşa edilmiştir.