Hacı Bayram Mah. Hükümet Cad. Hükümet Han  No: 8 / 41 Kat : 5 Ulus  -  ANKARA - TURKİYE Ofis  Tel             : 00 90 312 310 84 35 Ofis  Faks          : 00 90 312 310 84 37 M. ŞAHİN          : 00 90 542 214 54 02                                                         web                   : www.avrasyaturizm.net e-mail               : 06avrasyatur@gmail.com                                                                                                                          Copyright © www.avrasyaturizm.net   her hakkı saklıdır  
Anasayfa Anasayfa

Hac Nedir ?

  Hac Nedir ?  Nasıl Eda Edilir ?  Hac,   zaman   olarak   Hicrî   takvime   göre   hac   ayları   denilen   Şevval   ve   Zilkade   ayları   ile   Zilhicce   ayının   ilk   on   gününde     yapılan   bir   ibadettir.   Kelime   anlamı   itibariyle   ziyaret   etmek   anlamına   gelen   ‘Umre’   ise,   “Belirli   bir   zamana   bağlı olmaksızın      ihrama   girerek   Kâ’be’yi   tavaf   etmek,   Safa   ile   Merve   arasında   sa’y   yapmak   ve   tıraş   olup   ihramdan çıkmaktan”    ibarettir.    Hacca,    Şevval    ve    Zilkade    aylarından    itibaren    başlanabilirse    de,    ulaşım    imkanlarının kolaylaştığı   günümüzde   hac,      genellikle   Zilhicce   ayının   ilk   on   gününde   yapılmaktadır.   Hac,   İfrad,   Temettu   ve   Kıran haccı olmak üzere üç şekilde  yapılmaktadır. İfrad   haccı,    umresiz   yapılan   hacdır.   Aynı   yılın   hac   ayları   içinde,   hacdan   önce   umre   yapmaksızın   hac   niyetiyle     ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur. Temettu   haccı ,   aynı   yılın   hac   ayları   içinde   önce   umre   yapıp   ihramdan   çıktıktan   sonra   yeniden   hac   için   ihrama     girerek yapılan hacdır. Kıran haccı ,  aynı yılın hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır.  Ülkemiz   hacılarının   çoğu   Temettu   haccını   tercih   ettikleri   için,   burada   haccın   anlatımında   Temettu   haccı   esas     alınacak,  sonra da Kıran Haccı ve İfrad Haccının farklarına kısaca işaret edilecektir. A. Temettu Haccı’nın yapılışı   Hava    yoluyla    doğrudan    Mekke’ye    gidecekler,    uçağa    binmeden    önce    hava    limanında    ihrama    girerler.    Önce Medine’ye   gidenlerin   ise,   hava   limanlarında   ihrama   girmeleri   gerekmez.   Onlar   daha   sonra   Mekke’ye   giderken ihrama  girerler.    İhram   :    İhrama   girmeden   önce   genel   bir   vücut   temizliği   yapılır.   Tırnaklar   kesilir,   gerekiyorsa   koltuk   ve   kasık   altı temizliği   yapılır,   saç   ve   sakal   düzeltilir   ve   mümkünse   gusledilir,   değilse   abdest   alınır.   Bu   gusül   temizlik   amacıyla yapıldığı   için   özel      durumda   olan   bayanlar   da   guslederler.   Varsa   güzel   koku   sürülür.         Erkekler,   iç   çamaşırları   da dahilormal   giysilerini   çıkarır,   sadece   “izar”    ve   “rida”   denilen   iki   parça   ihram   örtüsüne      bürünürler.   Bunların beyaz    renkli    ve    yeni    olması    uygundur.    Başlarını    açık    tutarlar,    çoraplarını    ve    ayakkabılarını    çıkarırlarsa        da, ayaklarına   terlik   ve   benzeri   şeyler   giyerler.   Bayanlar   ise   normal   kıyafetlerini   değiştirmezler.   Çorap,   ayakkabı   ve eldiven      giyebilirler.   Yüzlerini   açık   bırakarak   başlarını   örterler.      Şayet,   mekruh   bir   vakit   değilse,   iki   rek’at   “ihram namazı”   kılınır.   Namazın   ilk   rek’atinde,   Fatiha’dan   sonra   "Kâfirûn",      ikinci   rek’atinde   "İhlâs"   sûrelerinin   okunması güzel olur.  Namazdan sonra niyet edilmesi ve Telbiyenin söylenmesiyle  ihrama girilmiş olur.    Niyet      :    “Niyet”,   kişinin,   yapacağı   hacca   zihnen   karar   vermesidir.   Temettu   haccı   yapacak   kişi,   ilk   önce   umreye niyet   eder.Niyetin   “Allahım!   senin   rızan   için   umre   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”      şeklinde   dil ile söylenmesi de  güzel olur. Niyet yapıldıktan sonra Telbiye’ yi söyler.  Telbiye   :       “Lebbeyk   Allahümme   lebbeyk,   lebbeyke   lâ   şerîke   leke   lebbeyk,   innel   hamde   ve’n-ni’mete   leke   ve’l-mülk, lâ    şerîke        lek”    sözleridir.        Anlamı:    “Buyur    Allahım    buyur!    Emrindeyim    buyur!    Senin    hiçbir    ortağın    yoktur. Emrindeyim   buyur!   Şüphesiz   hamd      sana   mahsustur.   Nimet   de   senin,   mülk   de   senindir.   Senin   hiçbir   ortağın yoktur.”   Özel   hallerinde   bulunan   kadınlar,   Mekke’ye   varış   durumlarına   göre   şayet   adetleri   bitmeden   Arafat’a çıkmak zorunda  kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidirler.  İhram   Yasakları   :    İhrama   girildiği   andan   itibaren   ihramdan   çıkıncaya   kadar   “ihram   yasakları”   olarak   ifade   edilen bir   dizi   fiil   ve   davranıştan   uzak   durulması   gerekmektedir.   Başkalarına   zarar   vermek,   kavga   etmek,   sövmek,   kötü söz   ve   davranışlarda      bulunmak;   Harem   denilen   bölgenin   (Mekke   ve   çevresinin)   bitkilerini   kesmek,   koparmak; erkeklerin   ihram   örtülerinin      dışında   elbise   giymesi,   başlarını   ve   yüzlerini   örtmeleri,   eldiven,   çorap,   ayakkabı giymeleri;   tırnak   kesmek,   saç   sakal   tıraşı   olmak,   vücudun   herhangi   bir   yerindeki   kılları   koparmak   veya   kesmek, saç   sakal   ve   bıyıkları   yağlamak,   boyamak,   oje   ve   ruj      kullanmak,   vücuda   veya   ihram   örtüsüne   koku   sürmek   ve parfüm   kullanmak;   eşiyle   ilişkiye   girmek   veya   buna   yol   açacak      davranışlarda   bulunmak,   şehevi   duyguları   tahrik edici   şeyleri   konuşmak…   Bütün   bunlar   ihramlı   için   yasaktır.   Bu   yasaklara   uymayanlara   yasağın   durumuna   göre bir   takım   cezalar   gerekir.   Bu   cezalar,   en   hafifinden   en   ağırına      doğru   bir   miktar   sadaka   vermekten,   yapılacak haccın   iptal   olmasına   kadar   uzanır   ki   ihtiyaç   durumunda   bu   hususlar,   ilgili      kitaplardan   veya   din   görevlilerinden öğrenilmelidir.   İhramlı   iken   Yasak   Olmayan   bazı   Fiil   ve   Davranışlar   :    İhramlının   yıkanması,   kokusuz   sabun   kullanması,   diş fırçalaması,   diş   çektirmesi,   kırılan   tırnağı   ve   zarar   veren   bir   kılı   koparması,   kan   aldırması,   iğne   yaptırması,   yara üzerine   sargı   sardırması,   kol   saati,   yüzük   ve   bilezik   takması,   kemer      kullanması,   omuza   çanta   asması,   yüzü   ve başı   örtmeden   üzerine   battaniye,   pike   ve   benzeri   şeyler   alması,   palto   ve      benzeri   giysileri   giymeksizin   omuza alması yasak değildir. Kutsal    İklime    Gir iş    :    İhrama    giren    hacı    adayları,    Telbiye ,    Tekbir ,    Tehlil     ve    Salavat -ı    şerife    söyleyerek    ve samimiyetle   dua   ederek   yola      devam   ederler.   Mekke’ye   vardıklarında   kutsal   iklime      ulaştıklarından   dolayı   Yüce Allah’a    şükrederler.    Mekke’de    otele    yerleştikten    sonra    kafilenin    programı    doğrultusunda    Telbiye     ve    Tekbir   getirerek   Harem-i   Şerif’e      giderler.   Tavafa   başlamadan   evvel   Telbiye   yi   kesip,   Tekbir ,   Tehlil    ve   duaya   devam ederler. Daha sonra “Umre tavafı”nı  yaparlar.  Tavaf   :      Tavaf,   Hacer-i   Esved   köşesi   hizasından   başlayarak   usulüne   göre   Kabe’nin   etrafında   ibadet   kasdıyla yapılan   yedi   dönüşten   (şavt)   oluşmaktadır.   Tavafa   başlamadan   önce   erkekler,   vücudun   üst   kısmına   örtülen peştemalin   bir   ucunu   sağ   koltuk   altından   geçirerek      sol   omuza   atarak   sağ   kolu   omuzla   birlikte   açıkta   bırakırlar (Iztıba).   Bu   sadece   peşinden   sa’y   yapılacak   tavaflarda   söz      konusudur.   Tavaf   bitince   omuz   kapatılır.      Temettu haccına   niyet   eden   bir   kişi,   ilk   önce   umre   tavafı   yapar.   Bunun   için   Hacer-i   Esved   hizasına   gelmeden:      “Allahım! Senin   rızan   için   umre   tavafı   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet   eder.   Kabe   kişinin   sol tarafında   kalacak   şekilde   Hacer-i   Esved’in   hizasına   doğru   gidilir,   bu   esnada   Tekbir ,   Tehlil    getirilir   ve      dua   edilir. Hacer-i   Esved’in   hizasına   varılınca   eller,   içleri   Kabe’ye   doğru   olacak   şekilde   namaza   durur   gibi   omuz   veya   kulak     hizasına   kadar   kaldırılıp   “Bismillahi   Allahu   Ekber”   denildikten   sonra   Hacer-i   Esved   selamlanır   (istilam).   Aslında istilam,        elleri    Hacer-i    Esved’in    üzerine    koyup    onu    öpmek    demek    ise    de,    hac    mevsiminde    bu    mümkün olmamaktadır.    Bu    sebeple        Hacer-i    Esved’e    uzaktan    elle    işaret    edilir.    Hacer-i    Esved    istilamedilirken    durup beklememelidir.   Çünkü   tavafın   akışı   içinde      Hacer-i   Esved’i   istilam   için   bekleyenler,   izdihama,   bu   ise   kişinin üzerine   kul   hakkı   geçmesine   sebep   olmaktadır.   Hacer-i   Esved’i   istilam   etmek   sünnet,   başkalarına   eziyet   etmek ise   haramdır.   Sünneti   yerine   getireceğim   diye   insanlara   eziyet      vermekten   ve   böylece   haram   işlemekten   şiddetle sakınılmalıdır.   Tavafa   başlarken   ve   her   şavtın   başında   çeşitli   dualar   okunur.   Bu   dualar   okunmasa   da   tavaf geçerlidir.    Ancak    tavafın    Kur’an    tilaveti,    dua    ve    zikirle    yapılması    güzel    olur.    Tavafın,    Hatim    (Kabe’nin    kuzey tarafındaki   yarım   daire   şeklindeki      duvar)ın   dışından   yapılması   gerekir.   Tavafın   ilk   üç   şavtında   erkekler   kısa adımlarla   koşar   gibi   çalımlı   yürür   (Remel).      Remel,   sadece   arkasından   sa’y   yapılacak   tavaflarda   yapılır.   Tavaf esnasında   bağırarak   dua   etmek   uygun   değildir.   Bu   durum,   orada   huşu   içinde   tavaf   yapan   bazı   insanları      rahatsız edebilir.   Önemli   olan   duanın   içtenlikle   yapılmasıdır.   Tavaf   esnasında   dua   edilir,   Tekbir    ve   Tehlil    getirilebilir. Tövbe   ve   istiğfarda   bulunulur.   Yüce   Allah   zikredilir.   Kur’an      okunur.   Özellikle   Kur’an’dan   dua   ayetleri   okunması güzel   olur.   “Yemen”   köşesine   gelindiğinde,   bu   köşenin   de   selamlanması   güzel   olur.   Yemen   köşesi   ile   Hacer-i Esved   köşesi      arasında   “Rabbimiz!   Bize   dünyada   iyilik   ver.   Ahirette   de   iyilik   ver.   Bizi   cehennem   azabından   koru. İyilerle   birlikte   cennete      koy.   Ey   mutlak   güç   sahibi!   Ey   günahları   çok   bağışlayan!   Ey   alemlerin   Rabbi!”   duası okunur.   Böylece   Hacer-i   Esved   köşesinden   başlayan   360°   lik   ilk   dönüş,   tekrar   Hacer-i   Esved   köşesi   hizasına varılınca   tamamlanmış   olur.   Beklemeden   tekrar   Hacer-i   Esved   selamlanarak   ikinci   şavta   devam   edilir.   Diğer şavtlar   da   aynı   şekilde      yapılır   ve   yedinci   şavtın   sonunda   Hacer-i   Esved   tekrar   istilam   edilerek   tavaf   bitirilir.   Sonra izdihama   neden   olmamak      kaydıyla   Makam-ı   İbrahim’in   arka   taraflarında   iki   rekat   tavaf   namazı   kılınır.   Oranın müsait   olmaması   durumunda   tavaf   namazı   başka   uygun   bir   yerde   kılınır.   Tavaf   namazının,   kerahat   vakti   değilse tavafın   hemen   peşinden   kılınması   daha   iyidir.         Tavaf,   kesintisiz   olarak   yapılır.   Tavaf   sırasında   farz   namaz   için kamet   getirilmesi,   abdestin   bozulması,   ya   da   tavafı      kesmeyi   gerektiren   başka   bir   mazeretin   ortaya   çıkması   gibi durumların dışında tavafa ara verilmemelidir. Tavaf  namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir.    Sa’y   :      Sa’y   yapacak   kişi,   Hacer-i   Esved’i   istilam   ederek   Safa   tepesine   yönelir.      “Allahım!   Senin   rızan   için   umre sa’yini   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet   ederek   Kabe’ye   döner   Tekbir ,   Tehlil ,   Salavat   okur   ve   içtenlikle   dua   eder.   Sonra   Merve   tepesine   doğru   yürüyerek   sa’yin   ilk   şavtına   Tekbir ,      Tehlil    ve   dualarla başlar.Yeşil   ışıklı   direklerin   arasında,   erkekler   koşar   adımlarla   yürür   (Hervele).   Yeşil   direkler   arasında   her   gidiş   ve gelişte:   “Rabbim!   Günahlarımızı   bağışla.   Bize   merhamet   et.   Bize   ikram   et.   Bizim   bildiğimiz   ve   bilmediğimiz   bütün     kusurlarımızı   biliyorsun,   bunları   affet.   Çünkü   Sen   mutlak   güç,   kerem   ve   ihsan   sahibi   olansın”   diye   dua   eder. Merve’ye   varınca   bir   şavt   tamamlanmış   olur.   Burada   da   yine   Kabe’ye   yönelerek   Tekbir ,   Tehlil    ve   Salavat -ı   şerife     getirir,   dua   eder.   Sonra   Merve’den   Safa’ya   doğru   yürür.   Safa’ya   varınca   ikinci   şavt   tamamlanmış   olur.   Diğer şavtlar da aynı  şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kabe’ye karşı dönerek dua eder. Tıraş   Olup   İhramdan   Çıkma   :       Saçlar   tıraş   edilmek   suretiyle   ihramdan   çıkılır.   Erkekler   saçlarını   dipten   tıraş   eder veya    kısaltırlar.    Kadınlar    ise        saçlarının    ucundan    parmak    ucu    uzunluğundan    daha    az    olmayacak    miktarda keserler.   Tıraş   olduktan   sonra   umre   ihramından   çıkılmış   olur.   İhramdan   çıkma   aşamasına   gelmedikçe   ihramlılar, kendilerini    de    bir    başkasını    da    tıraş    edemezler.    Bu    aşamaya        gelmiş    ihramlı    kimseler    ise,    birbirlerini    tıraş edebilirler.   Bundan   sonra   Temettu   haccı   yapanlara,   hac   için   tekrar   ihrama   girinceye   kadar   ihram   yasakları   kalkar. Kıran   ve   ifrad      haccına   niyet   edenler   ise   ihramlı   kalmaya   devam   ederler.         Temettu   haccına   niyet   etmiş   olanlar böylece   umrelerini   bitirip   ihramdan   çıktıktan   sonra,   hac   için   ihrama   girinceye      kadar   Mekke’de   ihramsız   olarak kalırlar.   Hacılar   beş   vakit   namazlarını   Harem-i   Şerif’te   kılmaya   ve   fırsat   buldukça   bol   bol   nafile   tavaf   yapmaya özen      gösterirler.   Harem-i   Şerif’te   Kur’an   okumaya   gayret   ederler.   Uzaktan   gelenler   nafile   namaz   yerine,   nafile tavaf yaparlar.  Zamanlarını iyi değerlendirirler, Mescid’i Haram’da gereksiz sohbetlere dalmazlar.    Hac   İçin   İhrama   Giriş   ve   Arafat’a   Çıkış   :   Temettu   haccı   yapanlar   uygulamada,   hac   için   ihrama   genellikle Zilhicce’nin   sekizinci   (Terviye)   günü   girerler.      Dolayısıyla   o   gün   geldiğinde   evlerde   ihram   için   ön   hazırlıklar   yapılır. Kerahat   vakti   değilse,   iki   rekat   ihram   namazı   kılınır.      Sonra:      “Allahım!   Senin   rızan   için   hac   yapmak   istiyorum. Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet   edilir.   Arkasından   Telbiye    getirilerek   hac   için   ihrama   girilir.   Böylece tekrar   ihram   yasakları   başlamış   olur.   Hac   için   ihrama   girildikten   sonra,   nafile   bir   tavafın   ardından   haccın   sa’yi yapılabilir.   Sonunda   sa’y   yapılacağı   için   bu      nafile   tavafta   "Iztıba"   ve   "Remel"   yapılır.   Haccın   sa’yini   bu   şekilde önceden   yapanlar   artık   “Ziyaret   tavafı”ndan   sonra   sa’y      yapmazlar.   Fakat   sünnete   uygun   olan,   haccın   sa’yinin Ziyaret   tavafından   sonra   ve   ihramsız   olarak   yapılmasıdır.      Bu   şekilde   ihrama   girildikten   ve   arzu   edildiği   takdirde haccın   sa’yi   yapıldıktan   sonra   kafile   ile   birlikte   Arafat’a   hareket      edilir.   Sünnete   uygun   olan,   Zilhiccenin   sekizinci günü   yani   Terviye   günü   sabah   namazını   Mekke-i   Mükerreme’de   kıldıktan      sonra   Mina’ya   hareket   etmek   ve   Arefe gecesini   Mina’da   geçirmektir.   Bu   takdirde   Arafat’a   çıkmadan   önce   Mina’da   beş   vakit      namaz   kılınmış   olur.   Buna göre   Arefe   günü   sabah   namazını   Mina’da   kıldıktan   sonra   Arafat’a   hareket   edilir.   Fakat      günümüzde   izdiham sebebiyle    bazı    organizasyonlarda    Terviye    günü    doğrudan    Arafat’a    çıkılmakta    ve    Arefe    gecesi    Arafat’ta geçirilmektedir.    İzdiham    sebebiyle    bu    şekilde    doğrudan    Arafat’a    çıkılmasında    bir    sakınca    yoktur.    İntikal esnasında   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Salavat    getirilir   ve   bol   bol   dua   edilir.   Bu   mübarek   günlerin   bereketinden olabildiğince   yararlanılmaya   çalışılır.   Arafat’a   varıp   çadırlara   yerleşilir.   Hacı   adayı   bir   süre   istirahat   ettikten   sonra bütün      varlığı   ile   Allah’a   yönelip   dua   eder;   Telbiye ,   Tekbir    ve   Tehlil    getirir.   Kur’an   okur,   namaz   kılar,   günahlarına tövbe   ederek   göz      yaşı   döker,   zikir   ve   tesbihle   meşgul   olur.   Zeval,   yani   öğle   vaktine   kadar   böylece   ibadet   etmeye devam eder.   Arafat   :   Öğle   vaktine   kadar   çadırlarda   ibadetle   meşgul   olunarak   bu   mübarek   mekanın   ve   zamanın   feyzinden   ve bereketinden   azami   derecede   istifade   etmeye   çalışan   hacı   adayı,   öğleye   doğru   namaz   için   hazırlık   yapar.      Öğle ezanı   okunduktan   sonra   sünnet   gereği,   öğle   ve   ikindi   namazları   birleştirilerek   şöyle   kılınır   (Cem-i   takdim):   Önce öğlenin   ilk   sünneti   kılınır.   Sonra   kamet   getirilerek   öğlenin   farzı   eda   edilir.   Selam   verildikten   sonra   teşrik   tekbiri     getirilir.   Arkasından   tekrar   kamet   getirilerek   ikindinin   farzı   kılınır.   Selamdan   sonra   teşrik   tekbiri   getirilir.   Böylece öğle   ve      ikindi   namazı   bir   ezan   ve   iki   kametle   eda   edilmiş   olur.   Öğle   ve   ikindi   namazları   birleştirilerek   kılındığında bu   iki   farz   namazı      arasında   başka   namaz   kılınmaz.   Bu   sebeple   öğlenin   son   sünnetiyle   ikindinin   sünneti   terk edilir.         Namazdan   sonra   haccın   en   önemli   rüknü   olan   Arafat   Vakfesi   yapılır.   Arafat   Vakfesi,   süresi   içinde   Arafat sınırları      içinde   ihramlı   olarak   bulunmakla   gerçekleşir.   Arafat   vakfesinin   zamanı,   Zilhiccenin   9.   günü,   yani   Arefe günü   öğleyin   Güneş’in   tepe   noktasına   gelip   Batı’ya   meyletmeye   başladığı   andan   (Zeval   vaktinden)   bayramın birinci   günü   fecr-i   sadık      dediğimiz   tan   yerinin   ağarmaya   başladığı   ana   kadarki   süredir.   Bu   süre   içinde   bir   an orada    bulunan    kimse    vakfe    farzını        yerine    getirmiş    olur.    Uygulamada    genellikle    öğle    ve    ikindi    namazları birleştirilerek   kılındıktan   sonra   vakfe   için   ayağa   kalkılarak   kıbleye      dönülür   ve   birlikte   dua   edilir.   Arafat   duasının ayakta   yapılması   müstehaptır.   Vakfe   esnasında   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Tesbih    ve      Salavat    getirilir.   Tevbe,   istiğfar ve   dua   edilir.   Esas   olan   herkesin   içinden   geldiği   gibi   dua   etmesidir.   Ancak   uygulamada      genellikle   Arafat   duası okunur   ve   cemaat   olarak   herkes   bu   duaya   katılır.   Bir   süre   bu   şekilde   vakfe   yapılıp   bol   bol   dua      edildikten   sonra hacılar   Arafat’tan   ininceye   kadar   kalan   süreyi   yine   ibadet,   dua   ve   zikirle   değerlendirmeye   çalışırlar.      Güneşin batmasıyla   birlikte   Arafat’tan   Müzdelife’ye   doğru   hareket   başlar.   Yolda   yine   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Tesbih ,     Salavat    ve   duaya   devam   edilir.   Akşam   namazı,   Müzdelife’de   yatsı   vaktinde,   yatsı   namazıyla   birleştirilerek   (cem-i tehirle)  kılınır. Müzdelife   :      Yatsı   vakti   girip   ezan   okunduktan   sonra   kamet   getirilerek   ilk   önce   akşam   namazı   kılınır.   Selam verdikten    sonra    teşrik    tekbiri    getirilir.    Sonra    ezan    okunmadan    ve    kamet    getirilmeden    yatsının    farzı    kılınır. Selamdan   sonra   yine   teşrik   tekbiri      getirilir.   Böylece   iki   vaktin   farzı   bir   ezan   ve   bir   kametle   eda   edilmiş   olur. Bundan   sonra   yatsının   son   sünneti   kılınabilir.   Daha      sonra   vitir   namazı   kılınır.   Sonra   vakfe   yapılacak   zamana kadar   ihtiyaç   varsa   istirahat   edilir   veya   istiğfar   veya   ibadetle   meşgul   olunur.   Bu      arada   şeytana   atılacak   taşlar toplanır,   temiz   değilse   yıkanır.   Taşlar   nohuttan   büyük,   fındıktan   küçük   olmalıdır.   Taşların      burada   toplanması   şart değildir.   Başka   yerlerden   de   temin   edilebilir.   Müzdelife   vakfesi,   bayram   gecesi,   gece   yarısından   itibaren   güneşin doğuşuna   kadarki   süre   içerisinde   yapılabilir.   Bu      süre   içinde   kısa   bir   an   bile   burada   bulunan   kimse   vakfe   görevini yerine   getirmiş   sayılır.   Ancak   sünnete   uygun   olan,      Müzdelife   vakfesinin   şafak   söktükten   ve   sabah   namazı kılındıktan   sonra   yapılmasıdır.   Şu   kadar   var   ki,   izdiham   olduğu   durumlarda   gece   yarısından   sonra   vakfe   yapıp ayrılmak   mümkündür.      Arafat   vakfesinde   olduğu   gibi,   Müzdelife   vakfesinde   de   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Tesbih , Salavat    getirilir,   istiğfar   ve   dua      edilir.   Müzdelife   vakfesinden   sonra   Mina’ya   hareket   edilir.   Yol   boyunca   Telbiye , Tekbir ,   Tesbih ,   Tehlil    ve   duaya   devam      edilerek   Mina’da   kalınacak   çadırlara   gelinir.   İsteyenler   burada   bir   müddet istirahat   edip   ihtiyaç   giderir.   Daha   sonra   kafilenin   uygun   gördüğü   bir   zamanda   halk   arasında   Büyük   Şeytan olarak tabir edilen Akabe Cemresi’ne taş atmak üzere taşlama (Cemarât) mahalline gidilir.    Cemerât’a   Taş   Atma   (Şeytan   Taşlama)   :    Kurban   Bayramı’nın   1.,   2.,   3.   ve   4.   üncü   günlerinde   Mina’da   bulunan   ve halk   tarafından   "Büyük   Şeytan”   olarak   tabir      edilen   Akabe   Cemresi’ne,   "Orta   Şeytan”   olarak   tabir   edilen   Orta Cemre’ye    ve    "Küçük    Şeytan”    olarak    tabir    edilen    Küçük        Cemre’ye    usûlüne    uygun    olarak    taşlar    atılmalıdır.          Bayramın   birinci   günü   Büyük   Cemre’ye   7,   ikinci,   üçüncü   ve   dördüncü   günlerinde   ise   her   üç   cemreye   7’şer (21x3=63+7=70)   taş   atılır.   Taşlama   küçükten   büyüğe   doğru   yapılır.   Ancak,   Mina’da   kalınmadığı   takdirde   dördüncü günü      taş   atılması   gerekmez.   Uygulamada   bayramın   dördüncü   günü   genellikle   Mina’da   kalınmamakta   ve   taş atılmamaktadır.   (7+21x2=49)      Taşlama   şöyle   yapılır:   Taşların   atıldığı   kümeye   yaklaşarak,   atılacak   taş,   sağ   elin   baş ve    şehadet    parmaklarının        uçlarıyla    tutulur.    “Bismillah,    Allahu    ekber    rağmen    li’ş-şeytani    ve    hizbih    (Allah’ın adıyla...Şeytan   ve   taraftarlarına   rağmen,      Allah   büyüktür!)”   diyerek   atılır.   Taşların   her   biri   ayrı   ayrı   ve   kümelerin üzerine   veya   kümeleri   kuşatan   havuzlara   düşecek      şekilde   atılır.   Bayramın   birinci   günü,   Büyük   cemreye   tarif edildiği   şekilde   “7”   taş   atılır.   Taşlamaya   başlamadan   önce   Telbiye ye   son      verilir.   Taşlama,   bayramın   ikinci   günü tan   yeri   ağarıncaya   kadar   devam   eder.      Bayramın   ikinci   günü,   küçüğünden   başlanarak   her   üç   cemreye   7’şerden toplam   21   taş   atılır.   İkinci   günkü   taşlama      zeval   vaktinde   yani   öğleyin   güneşin   tepe   noktasına   gelip   batıya yönelmesiyle   birlikte   başlar,   gece   tan   yeri   ağarıncaya      kadar   devam   eder.      Bayramın   üçüncü   günü   de   ikinci günde   olduğu   gibi   küçük   cemreden   başlamak   üzere   her   üç   cemreye   7’şerden      toplam   21   taş   atılır.   Üçüncü   günde taşlamanın   zamanı   zeval   vaktinden   yani   öğleyin   güneşin   tepe   noktasına   gelip   batıya      yönelmesiyle   birlikte   başlar, gece   tan   yeri   ağarıncaya   kadar   devam   eder.   Bayramın   dördüncü   günü   tan   yeri   ağarıncaya   kadar   Mina’dan ayrılmamış   olanlar,   tan   yerinin   ağarmasından   itibaren      güneş   batıncaya   kadar   her   üç   cemreye   “7”şerden   toplam 21   taş   daha   atarlar.   Tan   yeri   ağarmadan   Mina’dan   ayrılanların      bu   günün   taşlarını   atmaları   gerekmez.   Uygulama da   böyledir.   Taşlamalarda,   çok   kalabalık   olan   gündüzün   izdihamlı   saatleri   yerine,   tenha   olan   gece   saatleri,   ya   da akşam   saatleri      tercih   edilmelidir.      Küçük   ve   orta   cemrelere   taş   atıldıktan   sonra,   mümkünse   bir   kenara   çekilip dua   edilir.   Büyük   cemreye   taş   atıldıktan      sonra   beklenmez,   orası   hemen   terk   edilir.      Hacda   Cemerât’a   taş atmanın    mazeret    sebebiyle    terk    edilmesinden    dolayı    bir    şey    gerekmez.    Hastalık,    yaşlılık    ve        sakatlık    gibi mazeretlerle    taşları    bizzat    kendisi    atamayacak    durumda    olanlar,    vekâlet    vererek    taşları    bir    başkasına attırabilirler.    Ayrıca    vaktinde    atılamayan    taşların,    bayramın    dördüncü    günü    güneş    batıncaya    kadar    atılması mümkündür.      Uyarı:   Herhangi   bir   sıkıntı   yaşamamak   için   şeytan   taşlama,   mutlaka   Diyanet   İşleri   Başkanlığının önerdiği      vakitlerde   yapmalıdır.   İzdiham   sonucunda   yaşanan   sıkıntı,   acı,   yaralanma   ve   hatta   ölüm   olaylarının   hac     ibadetinin    ruhuyla    bağdaşması    mümkün    değildir.    İbadetini    yerine    getirip    sevap    kazanmayı    uman    bazı Müslümanların,    bir    takım    insanların    ölümüne    sebebiyet    vermesinin    dinen    asla    tasvip    edilecek    bir    durum      olmadığı   açıktır.   Bunun   temel   nedeni,   eğitimsizlik,   bilgi   eksikliği   ve   tedbirsizliktir.   Bu   tür   üzücü   olaylara   sebep olmamak için Diyanet İşleri Başkanlığının uyarılarının mutlaka dikkate alınması son derece önemlidir Hac   Kurbanı   (Şükür   Hedyi)   :   Temettu   ve   Kıran   haccı   yapanların   kesmeleri   vacip   olan   kurbana   ‘Şükür   kurbanı’ (Şükür   Hedyi)   denmektedir.   İfrat      haccı   yapanlar   bu   kurbanı   kesmekle   yükümlü   değillerdir.         Her   ne   kadar Sünnete   uygun   olan   hac   kurbanının,   Akabe   Cemre’sine   taş   attıktan   sonra   kesilmesi   ise   de,   bunun      duruma   göre ve   ihtiyaca   binaen   taş   atmadan   önce   de   kesilmesi   mümkündür.         Hac   kurbanı,   Harem   Bölgesi   sınırları   içerisinde, bayramın   birinci   günü   tan   yerinin   ağarmaya   başlamasından   itibaren      kesilir.   Bir   kimse   hac   kurbanını   bizzat kendisi   kesebileceği   gibi   vekâlet   vererek   bir   başkasına   da   kestirebilir.   Nitekim   İslâm      Kalkınma   Bankası,   bedelini ödeyenlerin   kurbanlarını,   onlara   vekâleten   kestirmektedir.   Hac   kurbanının   etinden   sahibi   dahil      herkes   yiyebilir.     Hacılar,   Kurban   Bayramında   şartlarını   taşıyan   her   müslümanın   kesmekte   olduğu   kurbanı   (udhiyye)   kesmek zorunda     değillerse     de     sevap     kazanmak     için     nafile     olarak     kesebilirler.     Bu     takdirde     vekâlet     vererek memleketlerinde  kestirmeleri daha uygun olur.   Tıraş   Olup   İhramdan   Çıkma   :   İhramdan   saçları   dipten   tıraş   veya   kısaltmak   suretiyle   çıkılır.   Bunun   için   zamanı gelince   erkekler   saçlarını   dipten      tıraş   eder   veya   kısaltırlar.   Kadınlar   ise   saçlarının   ucundan   bir   miktar   keserler. Böylece   hac   ihramından   çıkışın   birinci   aşaması   (ilk   tehallül)   gerçekleşmiş   olur   ve   eşiyle   ilişki   dışında   kalan   geçici ihram   yasakları   kalkar.         Sünnete   uygun   olan   şekliyle   hacta   tıraş   olup   ihramdan   çıkma   zamanı,   bayramın   birinci günü   Akabe   Cemresi’ne   taş      atılıp   kurban   kesildikten   sonradır.      Bayramın      birinci   günü,   önce   Akabe   Cemresi’ne taş   atılır,   sonra   kurban   kesilir,   daha      sonra   da   tıraş   olup   ihramdan   çıkılır   (taş,   baş,   tıraş).   Ancak   özellikle   günümüz şartlarında   milyonlarca   insanın   kısa   bir      sürede   Akabe      Cemresi’ne   taş   atamayacakları   ve   yüz   binlerce   kurbanın bir   anda   kesilemeyeceği   göz   önüne   alındığında,   taş   atmadan      ve   kurban   kesmeden   ihramdan   çıkılmasında   bir sakınca yoktur.   Ziyaret   Tavafı   :   Haccın   ikinci   rüknü   olan   “İfada   tavafı”   ya   da   ‘Ziyaret   tavafı’,   tıraş   olup   ihramdan   çıktıktan   sonra yapılır.   Ziyaret   tavafının   vakti,   bayramın   ilk   günü   gece   yarısından   itibaren   başlar.   Uygulamada   ziyaret   tavafı, genellikle    tıraş    olup        ihramdan    çıktıktan    sonra    yapılmaktadır.    Fakat    tıraş    olmadan,    ihramdan    çıkmadan    da yapılabilir.      Ziyaret   tavafının,      bayramın   ilk   üç   gününde   yapılması   sünnete   uygun   ise   de,   daha   sonraki   günlerde de   yapılabilir.   Özellikle   günümüz      şartlarında   haccın   çok   kalabalık   olması   sebebiyle   ziyaret   tavafının   daha   sonraki günlerde      yapılmasında   bir   sakınca      yoktur.      Ziyaret   tavafının   tamamlanmasıyla   hac   ihramından   çıkışın   ikinci aşaması   (ikinci   tehallül)   da   gerçekleşmiş   olur   ve      eşiyle   ilişki   yasağı   da   ortadan   kalkmış   olur.   Özel   hallerinde bulunan    kadınlar,    ziyaret    tavafını    bu    halleri    sona    erinceye    kadar    ertelerler.    Hac    organizasyonlarında        bu durumdaki     hanımların,     özel     günlerinden     sonra     tavaflarını          yapabilmeleri     için     gerekli     düzenlemeler yapılmaktadır.      Arafat’a   çıkmadan   önce   haccın   sa’yini   yapmamış   olanlar,   ziyaret   tavafından   sonra   haccın   sa’yini yapacaklarından      tavaf   esnasında   ıztıba   ve   remel   yaparlar.   Daha   önce   haccın   sa’yini   yapanlar   ise,   tavafta   ıztıba     ve   remel   yapmazlar.      Haccın   aslî   vaciplerinden   olan   sa’yin   yerine   getirilmesinin   ardından   hacı   artık   Mekke’de kaldığı   süre   içinde   beş      vakit   namazı   Harem-i   Şerif’te   kılmaya   özen   gösterir.   Kalan   günlerini   olabildiğince   verimli     bir   şekilde   değerlendirmeye      çalışır.   Bunun   için   bol   bol   nafile   tavaf   yapar.   Özellikle   ifrat   haccı   yapanlar,   hactan önce umre yapmadıkları için, bayramın  dördüncü gününden itibaren umre yapabilirler.    Veda   Tavafı   :      Hacca   Mikat   sınırları   dışından   gelmiş   olanlar   (Âfâkiler)   Mekke’den   ayrılmadan   önce   “Veda   Tavafı” yaparlar.   Hacıların   hacla   ilgili   olarak   yapacakları   bu   son   göreve   “Sader   Tavafı”   da   denir.      Veda   Tavafı,   “Allahım! Senin   rızan   için   Veda   tavafı   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet      edilerek   yapılır.   Tavafın arkasından,   tavaf   namazı   da   kılındıktan   sonra   çokça   dua   edilir,   af   ve   mağfiret   dilenir.   Nihayet      ayrılığın   üzüntüsü içinde   göz   yaşlarıyla   Kabe’ye   ve   Mescid’i   Haram’a   veda   edilir.         Özel   halleri   sona   ermeden   Mekke’den   ayrılmak zorunda   kalan   hanımlar,   veda   tavafı   yapmazlar.      Ziyaret   tavafından   sonra   herhangi   bir   nafile   tavaf   yapılıp   veda tavafı yapılmadan Mekke’den ayrılma durumunda  kalınmışsa, yapılan bu nafile tavaf, veda tavafı sayılır.  B. İfrad Haccı’nın yapılışı                   İfrad   haccı,   umresiz   yapılan   hacdır.   İfrad   haccı   yapacak   olan   kişi,   ihrama   girerken   “Allahım!   Senin   rızan   için hac   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diyerek   yalnız   hacca   niyet   eder   ve   Telbiye    getirir.   Böylece yalnız   hac   için   ihrama   girer   ve   hactan   önce   umre   yapamaz.   Bu   şekilde   artık   bayramın   birinci   günü   tıraş   oluncaya kadar   hac   ihramıyla   kalır   ve   ihramdan   çıkmaz.   Mekke-i   Mükerreme’de   bulunduğu   günlerini   olabildiğince   güzel bir   şekilde   değerlendirmeye      özen   gösterir,   bol   bol   tavaf   yapar.      İfrad   haccına   niyet   eden   kişinin   Mekke’ye   varınca yapacağı   ilk   tavaf,   Kudûm   Tavafı’dır.   Bunun   için   “Allahım!   Senin      rızan   için   ‘Kudûm   Tavafı’   yapmak   istiyorum.   Bunu kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet   ederek   tavaf   yapar.   Haccın   sa’yini      Kudûm   tavafının   ardından   yapabilir.   Bu takdirde   Kudûm   tavafını   yaparken   “Iztıba”   ve   “Remel”   yapar.   Haccın   sa’yini   Kudûm      tavafının   ardından   yapmış olanlar,    artık    Ziyaret    tavafından    sonra    sa’y    yapmazlar.        İfrad    haccı    yapanların    Hac    kurbanı    (Şükür    Hedyi) kesmeleri gerekmez. Ancak arzu ederlerse nafile olarak  kesebilirler. C. Kıran Haccı’nın Yapılışı   Kıran   haccı,   aynı   yılın   hac   aylarında   Umre   ve   Hacca   birlikte   niyet   ederek   ikisini   aynı   ihramla   yapmaktır.   Kıran haccı   yapacak   olan   kimse,   ihrama   girerken   “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   ve   hac   yapmak   istiyorum.   Bunları kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diyerek   niyet   eder   ve   Telbiye    getirir.   İhrama   girdikten   sonra   bayramın   birinci   günü   tıraş oluncaya    kadar    ihramdan    çıkamaz.    Kıran    haccı    yapan    kimsenin    Mekke’ye    varınca    yapacağı    ilk    tavaf    umre tavafıdır.   Bunun   için,   “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   tavafı   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle.” diye   niyet   ederek   umre   tavafını   yapar.   Bu   tavaftan      sonra   umrenin   sa’yi   yapılacağından   tavafta   “Iztıba”   ve “Remel”   yapılır.   Tavaftan   sonra   umrenin   sa’yi   yapılır.   Sa’ydan   sonra      tıraş   olunmaz   ve   bayramın   birinci   günü   tıraş oluncaya   kadar   ihramda   kalmaya   devam   edilir.      Kıran   haccına   niyet   eden   kimsenin,   umresini   tamamladıktan sonra   Kudûm   tavafı   yapması   sünnettir.   Kudûm   tavafından   sonra   isterse   haccın   sa’yini   yapabilir.   Bu   takdirde   artık Ziyaret   tavafından   sonra   sa’y   yapmaz.   Sa’yi,   Kudûm      tavafından   sonra   yapacaksa,   tavafta   ıztıba   ve   remel   yapar. Bundan   sonra   Arafat’a   çıkıncaya   kadar   nafile   tavaf   ve   ibadetle   meşgul   olur.   Beş   vakit   namazını   Harem-i   Şerif’te kılmaya özen gösterir.  Kıran haccı yapanlar da, hac kurbanı (şükür hedyi) keserler.  D. Hacda Kadınlarla İlgili Bazı Özel Durumlar Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında görülen farklar şunlardır:  1.   Kadınlar   için   erkeklerde   olduğu   gibi   özel   bir   ihram   kıyafeti   söz   konusu   değildir.   Kadınlar   hac   esnasında   da elbise,  baş örtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler.  2. Telbiye, Tekbir, Tehlil, Salavat  okurken ve dua ederken erkeklerin yaptığı gibi seslerini yükseltmezler.   3. Remel ve Hervele yapmazlar.   4.   İzdiham   olan   yerlerde   mümkün   olduğu   kadar   erkeklerin   arasına   girmemeye   özen   gösterirler.   Özellikle   namaz     kılarken, erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar.  5.   Adetliyken   ihrama   giren   veya   ihrama   girdikten   sonra   adet   görmeye   başlayan   hanımlar,   tavaf   dışında,   haccın     bütün menasikini yerine getirebilirler. Tavafı özel günleri geçtikten sonra yaparlar.  6.   Adetliyken   ihrama   giren   ve   ihrama   girdikten   sonra   adetleri   bitmeden   Arafat’a   çıkmak   durumunda   kalan hanımlar, ihrama girerken İfrad haccına niyet etmelidirler. 
HAC   UMRE   KUDÜS  KÜLTÜR TURLARI HAC   UMRE   KUDÜS  KÜLTÜR TURLARI
Hacı Bayram Mah. Hükümet Cad. Hükümet Han  No: 8 / 41 Kat : 5 Ulus  -  ANKARA - TURKİYE Ofis  Tel            : 00 90 312 310 84 35 Ofis  Faks          : 00 90 312 310 84 37 M. ŞAHİN          : 00 90 542 214 54 02              web                  : www.avrasyaturizm.net e-mail               : 06avrasyatur@gmail.com                           www.avrasyaturizm.net   her hakkı saklıdır
HAC   UMRE   KUDÜS  KÜLTÜR TURLARI Anasayfa Anasayfa

Hac Nedir ? 

  Hac Nedir ?  Nasıl Eda Edilir ?  Hac,   zaman   olarak   Hicrî   takvime   göre   hac   ayları   denilen   Şevval   ve   Zilkade ayları   ile   Zilhicce   ayının   ilk   on   gününde      yapılan   bir   ibadettir.   Kelime   anlamı itibariyle   ziyaret   etmek   anlamına   gelen   ‘Umre’   ise,   “Belirli   bir   zamana   bağlı olmaksızın      ihrama   girerek   Kâ’be’yi   tavaf   etmek,   Safa   ile   Merve   arasında   sa’y yapmak   ve   tıraş   olup   ihramdan   çıkmaktan”   ibarettir.   Hacca,   Şevval   ve   Zilkade aylarından     itibaren     başlanabilirse     de,     ulaşım     imkanlarının     kolaylaştığı günümüzde   hac,      genellikle   Zilhicce   ayının   ilk   on   gününde   yapılmaktadır.   Hac, İfrad, Temettu ve Kıran haccı olmak üzere üç şekilde  yapılmaktadır. İfrad   haccı,    umresiz   yapılan   hacdır.   Aynı   yılın   hac   ayları   içinde,   hacdan   önce umre   yapmaksızın   hac   niyetiyle      ihrama   girilir   ve   yalnızca   hac   yapılırsa   ifrad haccı yapılmış olur. Temettu    haccı ,    aynı    yılın    hac    ayları    içinde    önce    umre    yapıp    ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama  girerek yapılan hacdır. Kıran   haccı ,    aynı   yılın   hac   ayları   içinde   umre   ve   hacca   birlikte   niyet   ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır.  Ülkemiz   hacılarının   çoğu   Temettu   haccını   tercih   ettikleri   için,   burada   haccın anlatımında   Temettu   haccı   esas      alınacak,      sonra   da   Kıran   Haccı   ve   İfrad Haccının farklarına kısaca işaret edilecektir. A. Temettu Haccı’nın yapılışı   Hava    yoluyla    doğrudan    Mekke’ye    gidecekler,    uçağa    binmeden    önce    hava limanında   ihrama   girerler.   Önce   Medine’ye   gidenlerin   ise,   hava   limanlarında ihrama    girmeleri    gerekmez.    Onlar    daha    sonra    Mekke’ye    giderken    ihrama      girerler.    İhram   :    İhrama   girmeden   önce   genel   bir   vücut   temizliği   yapılır.   Tırnaklar kesilir,   gerekiyorsa   koltuk   ve   kasık   altı   temizliği   yapılır,   saç   ve   sakal   düzeltilir ve   mümkünse   gusledilir,   değilse   abdest   alınır.   Bu   gusül   temizlik   amacıyla yapıldığı   için   özel      durumda   olan   bayanlar   da   guslederler.   Varsa   güzel   koku sürülür.            Erkekler,    iç    çamaşırları    da    dahilormal    giysilerini    çıkarır,    sadece “izar”    ve   “rida”   denilen   iki   parça   ihram   örtüsüne      bürünürler.   Bunların   beyaz renkli    ve    yeni    olması    uygundur.    Başlarını    açık    tutarlar,    çoraplarını    ve ayakkabılarını    çıkarırlarsa        da,    ayaklarına    terlik    ve    benzeri    şeyler    giyerler. Bayanlar   ise   normal   kıyafetlerini   değiştirmezler.   Çorap,   ayakkabı   ve   eldiven     giyebilirler.   Yüzlerini   açık   bırakarak   başlarını   örterler.      Şayet,   mekruh   bir   vakit değilse,   iki   rek’at   “ihram   namazı”   kılınır.   Namazın   ilk   rek’atinde,   Fatiha’dan sonra    "Kâfirûn",        ikinci    rek’atinde    "İhlâs"    sûrelerinin    okunması    güzel    olur.      Namazdan   sonra   niyet   edilmesi   ve   Telbiyenin   söylenmesiyle      ihrama   girilmiş olur.    Niyet      :    “Niyet”,   kişinin,   yapacağı   hacca   zihnen   karar   vermesidir.   Temettu haccı   yapacak   kişi,   ilk   önce   umreye   niyet   eder.Niyetin   “Allahım!   senin   rızan için   umre   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”      şeklinde   dil   ile söylenmesi de  güzel olur. Niyet yapıldıktan sonra Telbiye’ yi söyler.  Telbiye   :       “Lebbeyk   Allahümme   lebbeyk,   lebbeyke   lâ   şerîke   leke   lebbeyk,   innel hamde   ve’n-ni’mete   leke   ve’l-mülk,   lâ   şerîke      lek”   sözleridir.      Anlamı:   “Buyur Allahım   buyur!   Emrindeyim   buyur!   Senin   hiçbir   ortağın   yoktur.   Emrindeyim buyur!   Şüphesiz   hamd      sana   mahsustur.   Nimet   de   senin,   mülk   de   senindir. Senin   hiçbir   ortağın   yoktur.”   Özel   hallerinde   bulunan   kadınlar,   Mekke’ye   varış durumlarına     göre     şayet     adetleri     bitmeden     Arafat’a     çıkmak     zorunda       kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidirler.  İhram   Yasakları   :    İhrama   girildiği   andan   itibaren   ihramdan   çıkıncaya   kadar “ihram   yasakları”   olarak   ifade   edilen   bir   dizi   fiil   ve   davranıştan   uzak   durulması gerekmektedir.   Başkalarına   zarar   vermek,   kavga   etmek,   sövmek,   kötü   söz   ve davranışlarda        bulunmak;    Harem    denilen    bölgenin    (Mekke    ve    çevresinin) bitkilerini    kesmek,    koparmak;    erkeklerin    ihram    örtülerinin        dışında    elbise giymesi,   başlarını   ve   yüzlerini   örtmeleri,   eldiven,   çorap,   ayakkabı   giymeleri; tırnak   kesmek,   saç   sakal   tıraşı   olmak,   vücudun   herhangi   bir   yerindeki   kılları koparmak   veya   kesmek,   saç   sakal   ve   bıyıkları   yağlamak,   boyamak,   oje   ve   ruj     kullanmak,   vücuda   veya   ihram   örtüsüne   koku   sürmek   ve   parfüm   kullanmak; eşiyle   ilişkiye   girmek   veya   buna   yol   açacak      davranışlarda   bulunmak,   şehevi duyguları   tahrik   edici   şeyleri   konuşmak…   Bütün   bunlar   ihramlı   için   yasaktır. Bu   yasaklara   uymayanlara   yasağın   durumuna   göre   bir   takım   cezalar   gerekir. Bu   cezalar,   en   hafifinden   en   ağırına      doğru   bir   miktar   sadaka   vermekten, yapılacak    haccın    iptal    olmasına    kadar    uzanır    ki    ihtiyaç    durumunda    bu hususlar, ilgili  kitaplardan veya din görevlilerinden öğrenilmelidir.   İhramlı     iken     Yasak     Olmayan     bazı     Fiil     ve     Davranışlar     :      İhramlının yıkanması,   kokusuz   sabun   kullanması,   diş   fırçalaması,   diş   çektirmesi,   kırılan tırnağı   ve   zarar   veren   bir   kılı   koparması,   kan   aldırması,   iğne   yaptırması,   yara üzerine     sargı     sardırması,     kol     saati,     yüzük     ve     bilezik     takması,     kemer       kullanması,   omuza   çanta   asması,   yüzü   ve   başı   örtmeden   üzerine   battaniye, pike   ve   benzeri   şeyler   alması,   palto   ve      benzeri   giysileri   giymeksizin   omuza alması yasak değildir. Kutsal   İklime   Gir iş   :   İhrama   giren   hacı   adayları,   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil    ve Salavat -ı   şerife   söyleyerek   ve   samimiyetle   dua   ederek   yola      devam   ederler. Mekke’ye    vardıklarında    kutsal    iklime        ulaştıklarından    dolayı    Yüce    Allah’a şükrederler.      Mekke’de      otele      yerleştikten      sonra      kafilenin      programı doğrultusunda   Telbiye    ve   Tekbir    getirerek   Harem-i   Şerif’e      giderler.   Tavafa başlamadan   evvel   Telbiye   yi   kesip,   Tekbir ,   Tehlil    ve   duaya   devam   ederler. Daha sonra “Umre tavafı”nı  yaparlar.  Tavaf    :        Tavaf,    Hacer-i    Esved    köşesi    hizasından    başlayarak    usulüne    göre Kabe’nin   etrafında   ibadet   kasdıyla   yapılan   yedi   dönüşten   (şavt)   oluşmaktadır. Tavafa   başlamadan   önce   erkekler,   vücudun   üst   kısmına   örtülen   peştemalin bir   ucunu   sağ   koltuk   altından   geçirerek      sol   omuza   atarak   sağ   kolu   omuzla birlikte   açıkta   bırakırlar   (Iztıba).   Bu   sadece   peşinden   sa’y   yapılacak   tavaflarda söz      konusudur.   Tavaf   bitince   omuz   kapatılır.      Temettu   haccına   niyet   eden   bir kişi,   ilk   önce   umre   tavafı   yapar.   Bunun   için   Hacer-i   Esved   hizasına   gelmeden:     “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   tavafı   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve kabul   eyle”   diye   niyet   eder.   Kabe   kişinin   sol   tarafında   kalacak   şekilde   Hacer-i Esved’in   hizasına   doğru   gidilir,   bu   esnada   Tekbir ,   Tehlil    getirilir   ve      dua   edilir. Hacer-i   Esved’in   hizasına   varılınca   eller,   içleri   Kabe’ye   doğru   olacak   şekilde namaza    durur    gibi    omuz    veya    kulak        hizasına    kadar    kaldırılıp    “Bismillahi Allahu   Ekber”   denildikten   sonra   Hacer-i   Esved   selamlanır   (istilam).   Aslında istilam,      elleri   Hacer-i   Esved’in   üzerine   koyup   onu   öpmek   demek   ise   de,   hac mevsiminde   bu   mümkün   olmamaktadır.   Bu   sebeple      Hacer-i   Esved’e   uzaktan elle   işaret   edilir.   Hacer-i   Esved   istilamedilirken   durup   beklememelidir.   Çünkü tavafın   akışı   içinde      Hacer-i   Esved’i   istilam   için   bekleyenler,   izdihama,   bu   ise kişinin   üzerine   kul   hakkı   geçmesine   sebep   olmaktadır.   Hacer-i   Esved’i   istilam etmek     sünnet,     başkalarına     eziyet     etmek     ise     haramdır.     Sünneti     yerine getireceğim   diye   insanlara   eziyet      vermekten   ve   böylece   haram   işlemekten şiddetle   sakınılmalıdır.   Tavafa   başlarken   ve   her   şavtın   başında   çeşitli   dualar okunur.   Bu   dualar   okunmasa   da   tavaf   geçerlidir.   Ancak   tavafın   Kur’an   tilaveti, dua   ve   zikirle   yapılması   güzel   olur.   Tavafın,   Hatim   (Kabe’nin   kuzey   tarafındaki yarım   daire   şeklindeki      duvar)ın   dışından   yapılması   gerekir.   Tavafın   ilk   üç şavtında    erkekler    kısa    adımlarla    koşar    gibi    çalımlı    yürür    (Remel).        Remel, sadece   arkasından   sa’y   yapılacak   tavaflarda   yapılır.   Tavaf   esnasında   bağırarak dua   etmek   uygun   değildir.   Bu   durum,   orada   huşu   içinde   tavaf   yapan   bazı insanları      rahatsız   edebilir.   Önemli   olan   duanın   içtenlikle   yapılmasıdır.   Tavaf esnasında    dua    edilir,    Tekbir     ve    Tehlil     getirilebilir.    Tövbe    ve    istiğfarda bulunulur.    Yüce    Allah    zikredilir.    Kur’an        okunur.    Özellikle    Kur’an’dan    dua ayetleri   okunması   güzel   olur.   “Yemen”   köşesine   gelindiğinde,   bu   köşenin   de selamlanması   güzel   olur.   Yemen   köşesi   ile   Hacer-i   Esved   köşesi      arasında “Rabbimiz!    Bize    dünyada    iyilik    ver.    Ahirette    de    iyilik    ver.    Bizi    cehennem azabından    koru.    İyilerle    birlikte    cennete        koy.    Ey    mutlak    güç    sahibi!    Ey günahları   çok   bağışlayan!   Ey   alemlerin   Rabbi!”   duası   okunur.   Böylece   Hacer-i Esved   köşesinden   başlayan   360°   lik   ilk   dönüş,   tekrar   Hacer-i   Esved   köşesi hizasına    varılınca    tamamlanmış    olur.    Beklemeden    tekrar    Hacer-i    Esved selamlanarak   ikinci   şavta   devam   edilir.   Diğer   şavtlar   da   aynı   şekilde      yapılır   ve yedinci   şavtın   sonunda   Hacer-i   Esved   tekrar   istilam   edilerek   tavaf   bitirilir. Sonra     izdihama     neden     olmamak          kaydıyla     Makam-ı     İbrahim’in     arka taraflarında     iki     rekat     tavaf     namazı     kılınır.     Oranın     müsait     olmaması durumunda    tavaf    namazı    başka    uygun    bir    yerde    kılınır.    Tavaf    namazının, kerahat   vakti   değilse   tavafın   hemen   peşinden   kılınması   daha   iyidir.         Tavaf, kesintisiz   olarak   yapılır.   Tavaf   sırasında   farz   namaz   için   kamet   getirilmesi, abdestin   bozulması,   ya   da   tavafı      kesmeyi   gerektiren   başka   bir   mazeretin ortaya    çıkması    gibi    durumların    dışında    tavafa    ara    verilmemelidir.    Tavaf      namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir.    Sa’y   :      Sa’y   yapacak   kişi,   Hacer-i   Esved’i   istilam   ederek   Safa   tepesine   yönelir.     “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   sa’yini   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve kabul   eyle”   diye   niyet   ederek   Kabe’ye   döner   Tekbir ,   Tehlil ,   Salavat    okur   ve içtenlikle   dua   eder.   Sonra   Merve   tepesine   doğru   yürüyerek   sa’yin   ilk   şavtına Tekbir ,      Tehlil    ve   dualarla   başlar.Yeşil   ışıklı   direklerin   arasında,   erkekler   koşar adımlarla   yürür   (Hervele).   Yeşil   direkler   arasında   her   gidiş   ve   gelişte:   “Rabbim! Günahlarımızı   bağışla.   Bize   merhamet   et.   Bize   ikram   et.   Bizim   bildiğimiz   ve bilmediğimiz   bütün      kusurlarımızı   biliyorsun,   bunları   affet.   Çünkü   Sen   mutlak güç,   kerem   ve   ihsan   sahibi   olansın”   diye   dua   eder.   Merve’ye   varınca   bir   şavt tamamlanmış    olur.    Burada    da    yine    Kabe’ye    yönelerek    Tekbir ,    Tehlil     ve Salavat -ı    şerife        getirir,    dua    eder.    Sonra    Merve’den    Safa’ya    doğru    yürür. Safa’ya   varınca   ikinci   şavt   tamamlanmış   olur.   Diğer   şavtlar   da   aynı      şekilde yapılır.   Yedinci   şavt   tamamlandıktan   sonra   Merve’de   Kabe’ye   karşı   dönerek dua eder. Tıraş   Olup   İhramdan   Çıkma   :       Saçlar   tıraş   edilmek   suretiyle   ihramdan   çıkılır. Erkekler   saçlarını   dipten   tıraş   eder   veya   kısaltırlar.   Kadınlar   ise      saçlarının ucundan   parmak   ucu   uzunluğundan   daha   az   olmayacak   miktarda   keserler. Tıraş    olduktan    sonra    umre    ihramından    çıkılmış    olur.    İhramdan    çıkma aşamasına    gelmedikçe    ihramlılar,    kendilerini    de    bir    başkasını    da    tıraş edemezler.    Bu    aşamaya        gelmiş    ihramlı    kimseler    ise,    birbirlerini    tıraş edebilirler.   Bundan   sonra   Temettu   haccı   yapanlara,   hac   için   tekrar   ihrama girinceye   kadar   ihram   yasakları   kalkar.   Kıran   ve   ifrad      haccına   niyet   edenler ise   ihramlı   kalmaya   devam   ederler.         Temettu   haccına   niyet   etmiş   olanlar böylece   umrelerini   bitirip   ihramdan   çıktıktan   sonra,   hac   için   ihrama   girinceye     kadar   Mekke’de   ihramsız   olarak   kalırlar.   Hacılar   beş   vakit   namazlarını   Harem-i Şerif’te    kılmaya    ve    fırsat    buldukça    bol    bol    nafile    tavaf    yapmaya    özen      gösterirler.   Harem-i   Şerif’te   Kur’an   okumaya   gayret   ederler.   Uzaktan   gelenler nafile   namaz   yerine,   nafile   tavaf   yaparlar.      Zamanlarını   iyi   değerlendirirler, Mescid’i Haram’da gereksiz sohbetlere dalmazlar.    Hac     İçin     İhrama     Giriş     ve     Arafat’a     Çıkış     :     Temettu     haccı     yapanlar uygulamada,   hac   için   ihrama   genellikle   Zilhicce’nin   sekizinci   (Terviye)   günü girerler.      Dolayısıyla   o   gün   geldiğinde   evlerde   ihram   için   ön   hazırlıklar   yapılır. Kerahat   vakti   değilse,   iki   rekat   ihram   namazı   kılınır.      Sonra:      “Allahım!   Senin rızan   için   hac   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet edilir.   Arkasından   Telbiye    getirilerek   hac   için   ihrama   girilir.   Böylece   tekrar ihram   yasakları   başlamış   olur.   Hac   için   ihrama   girildikten   sonra,   nafile   bir tavafın   ardından   haccın   sa’yi   yapılabilir.   Sonunda   sa’y   yapılacağı   için   bu      nafile tavafta   "Iztıba"   ve   "Remel"   yapılır.   Haccın   sa’yini   bu   şekilde   önceden   yapanlar artık   “Ziyaret   tavafı”ndan   sonra   sa’y      yapmazlar.   Fakat   sünnete   uygun   olan, haccın   sa’yinin   Ziyaret   tavafından   sonra   ve   ihramsız   olarak   yapılmasıdır.      Bu şekilde   ihrama   girildikten   ve   arzu   edildiği   takdirde   haccın   sa’yi   yapıldıktan sonra   kafile   ile   birlikte   Arafat’a   hareket      edilir.   Sünnete   uygun   olan,   Zilhiccenin sekizinci    günü    yani    Terviye    günü    sabah    namazını    Mekke-i    Mükerreme’de kıldıktan      sonra   Mina’ya   hareket   etmek   ve   Arefe   gecesini   Mina’da   geçirmektir. Bu   takdirde   Arafat’a   çıkmadan   önce   Mina’da   beş   vakit      namaz   kılınmış   olur. Buna    göre    Arefe    günü    sabah    namazını    Mina’da    kıldıktan    sonra    Arafat’a hareket   edilir.   Fakat      günümüzde   izdiham   sebebiyle   bazı   organizasyonlarda Terviye     günü     doğrudan     Arafat’a     çıkılmakta     ve     Arefe     gecesi     Arafat’ta geçirilmektedir.   İzdiham   sebebiyle   bu   şekilde   doğrudan   Arafat’a   çıkılmasında bir   sakınca   yoktur.   İntikal   esnasında   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Salavat    getirilir ve    bol    bol    dua    edilir.    Bu    mübarek    günlerin    bereketinden    olabildiğince yararlanılmaya   çalışılır.   Arafat’a   varıp   çadırlara   yerleşilir.   Hacı   adayı   bir   süre istirahat   ettikten   sonra   bütün      varlığı   ile   Allah’a   yönelip   dua   eder;   Telbiye , Tekbir    ve   Tehlil    getirir.   Kur’an   okur,   namaz   kılar,   günahlarına   tövbe   ederek göz      yaşı   döker,   zikir   ve   tesbihle   meşgul   olur.   Zeval,   yani   öğle   vaktine   kadar böylece ibadet etmeye devam eder.   Arafat   :   Öğle   vaktine   kadar   çadırlarda   ibadetle   meşgul   olunarak   bu   mübarek mekanın    ve    zamanın    feyzinden    ve    bereketinden    azami    derecede    istifade etmeye   çalışan   hacı   adayı,   öğleye   doğru   namaz   için   hazırlık   yapar.      Öğle   ezanı okunduktan   sonra   sünnet   gereği,   öğle   ve   ikindi   namazları   birleştirilerek   şöyle kılınır   (Cem-i   takdim):   Önce   öğlenin   ilk   sünneti   kılınır.   Sonra   kamet   getirilerek öğlenin    farzı    eda    edilir.    Selam    verildikten    sonra    teşrik    tekbiri        getirilir. Arkasından    tekrar    kamet    getirilerek    ikindinin    farzı    kılınır.    Selamdan    sonra teşrik   tekbiri   getirilir.   Böylece   öğle   ve      ikindi   namazı   bir   ezan   ve   iki   kametle eda   edilmiş   olur.   Öğle   ve   ikindi   namazları   birleştirilerek   kılındığında   bu   iki   farz namazı      arasında   başka   namaz   kılınmaz.   Bu   sebeple   öğlenin   son   sünnetiyle ikindinin   sünneti   terk   edilir.         Namazdan   sonra   haccın   en   önemli   rüknü   olan Arafat    Vakfesi    yapılır.    Arafat    Vakfesi,    süresi    içinde    Arafat    sınırları        içinde ihramlı   olarak   bulunmakla   gerçekleşir.   Arafat   vakfesinin   zamanı,   Zilhiccenin   9. günü,     yani     Arefe     günü     öğleyin     Güneş’in     tepe     noktasına     gelip     Batı’ya meyletmeye   başladığı   andan   (Zeval   vaktinden)   bayramın   birinci   günü   fecr-i sadık      dediğimiz   tan   yerinin   ağarmaya   başladığı   ana   kadarki   süredir.   Bu   süre içinde    bir    an    orada    bulunan    kimse    vakfe    farzını        yerine    getirmiş    olur. Uygulamada    genellikle    öğle    ve    ikindi    namazları    birleştirilerek    kılındıktan sonra   vakfe   için   ayağa   kalkılarak   kıbleye      dönülür   ve   birlikte   dua   edilir.   Arafat duasının    ayakta    yapılması    müstehaptır.    Vakfe    esnasında    Telbiye ,    Tekbir , Tehlil ,   Tesbih    ve      Salavat    getirilir.   Tevbe,   istiğfar   ve   dua   edilir.   Esas   olan herkesin   içinden   geldiği   gibi   dua   etmesidir.   Ancak   uygulamada      genellikle Arafat   duası   okunur   ve   cemaat   olarak   herkes   bu   duaya   katılır.   Bir   süre   bu şekilde   vakfe   yapılıp   bol   bol   dua      edildikten   sonra   hacılar   Arafat’tan   ininceye kadar    kalan    süreyi    yine    ibadet,    dua    ve    zikirle    değerlendirmeye    çalışırlar.      Güneşin    batmasıyla    birlikte    Arafat’tan    Müzdelife’ye    doğru    hareket    başlar. Yolda   yine   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Tesbih ,      Salavat    ve   duaya   devam   edilir. Akşam    namazı,    Müzdelife’de    yatsı    vaktinde,    yatsı    namazıyla    birleştirilerek (cem-i tehirle)  kılınır. Müzdelife   :      Yatsı   vakti   girip   ezan   okunduktan   sonra   kamet   getirilerek   ilk önce   akşam   namazı   kılınır.   Selam   verdikten   sonra   teşrik   tekbiri   getirilir.   Sonra ezan   okunmadan   ve   kamet   getirilmeden   yatsının   farzı   kılınır.   Selamdan   sonra yine   teşrik   tekbiri      getirilir.   Böylece   iki   vaktin   farzı   bir   ezan   ve   bir   kametle   eda edilmiş   olur.   Bundan   sonra   yatsının   son   sünneti   kılınabilir.   Daha      sonra   vitir namazı   kılınır.   Sonra   vakfe   yapılacak   zamana   kadar   ihtiyaç   varsa   istirahat edilir   veya   istiğfar   veya   ibadetle   meşgul   olunur.   Bu      arada   şeytana   atılacak taşlar   toplanır,   temiz   değilse   yıkanır.   Taşlar   nohuttan   büyük,   fındıktan   küçük olmalıdır.   Taşların      burada   toplanması   şart   değildir.   Başka   yerlerden   de   temin edilebilir.   Müzdelife   vakfesi,   bayram   gecesi,   gece   yarısından   itibaren   güneşin doğuşuna   kadarki   süre   içerisinde   yapılabilir.   Bu      süre   içinde   kısa   bir   an   bile burada   bulunan   kimse   vakfe   görevini   yerine   getirmiş   sayılır.   Ancak   sünnete uygun     olan,          Müzdelife     vakfesinin     şafak     söktükten     ve     sabah     namazı kılındıktan   sonra   yapılmasıdır.   Şu   kadar   var   ki,   izdiham   olduğu   durumlarda gece   yarısından   sonra   vakfe   yapıp   ayrılmak   mümkündür.      Arafat   vakfesinde olduğu   gibi,   Müzdelife   vakfesinde   de   Telbiye ,   Tekbir ,   Tehlil ,   Tesbih ,   Salavat   getirilir,   istiğfar   ve   dua      edilir.   Müzdelife   vakfesinden   sonra   Mina’ya   hareket edilir.   Yol   boyunca   Telbiye ,   Tekbir ,   Tesbih ,   Tehlil    ve   duaya   devam      edilerek Mina’da    kalınacak    çadırlara    gelinir.    İsteyenler    burada    bir    müddet    istirahat edip   ihtiyaç   giderir.   Daha   sonra   kafilenin   uygun   gördüğü   bir   zamanda   halk arasında   Büyük   Şeytan   olarak   tabir   edilen   Akabe   Cemresi’ne   taş   atmak   üzere taşlama (Cemarât) mahalline gidilir.    Cemerât’a   Taş   Atma   (Şeytan   Taşlama)   :    Kurban   Bayramı’nın   1.,   2.,   3.   ve   4. üncü   günlerinde   Mina’da   bulunan   ve   halk   tarafından   "Büyük   Şeytan”   olarak tabir        edilen    Akabe    Cemresi’ne,    "Orta    Şeytan”    olarak    tabir    edilen    Orta Cemre’ye   ve   "Küçük   Şeytan”   olarak   tabir   edilen   Küçük      Cemre’ye   usûlüne uygun   olarak   taşlar   atılmalıdır.         Bayramın   birinci   günü   Büyük   Cemre’ye   7, ikinci,     üçüncü     ve     dördüncü     günlerinde     ise     her     üç     cemreye     7’şer (21x3=63+7=70)    taş    atılır.    Taşlama    küçükten    büyüğe    doğru    yapılır.    Ancak, Mina’da     kalınmadığı     takdirde     dördüncü     günü          taş     atılması     gerekmez. Uygulamada   bayramın   dördüncü   günü   genellikle   Mina’da   kalınmamakta   ve taş    atılmamaktadır.    (7+21x2=49)        Taşlama    şöyle    yapılır:    Taşların    atıldığı kümeye    yaklaşarak,    atılacak    taş,    sağ    elin    baş    ve    şehadet    parmaklarının      uçlarıyla   tutulur.   “Bismillah,   Allahu   ekber   rağmen   li’ş-şeytani   ve   hizbih   (Allah’ın adıyla...Şeytan    ve    taraftarlarına    rağmen,        Allah    büyüktür!)”    diyerek    atılır. Taşların    her    biri    ayrı    ayrı    ve    kümelerin    üzerine    veya    kümeleri    kuşatan havuzlara   düşecek      şekilde   atılır.   Bayramın   birinci   günü,   Büyük   cemreye   tarif edildiği    şekilde    “7”    taş    atılır.    Taşlamaya    başlamadan    önce    Telbiye ye    son      verilir.   Taşlama,   bayramın   ikinci   günü   tan   yeri   ağarıncaya   kadar   devam   eder.     Bayramın    ikinci    günü,    küçüğünden    başlanarak    her    üç    cemreye    7’şerden toplam   21   taş   atılır.   İkinci   günkü   taşlama      zeval   vaktinde   yani   öğleyin   güneşin tepe    noktasına    gelip    batıya    yönelmesiyle    birlikte    başlar,    gece    tan    yeri ağarıncaya        kadar    devam    eder.        Bayramın    üçüncü    günü    de    ikinci    günde olduğu    gibi    küçük    cemreden    başlamak    üzere    her    üç    cemreye    7’şerden      toplam   21   taş   atılır.   Üçüncü   günde   taşlamanın   zamanı   zeval   vaktinden   yani öğleyin   güneşin   tepe   noktasına   gelip   batıya      yönelmesiyle   birlikte   başlar,   gece tan   yeri   ağarıncaya   kadar   devam   eder.   Bayramın   dördüncü   günü   tan   yeri ağarıncaya    kadar    Mina’dan    ayrılmamış    olanlar,    tan    yerinin    ağarmasından itibaren      güneş   batıncaya   kadar   her   üç   cemreye   “7”şerden   toplam   21   taş   daha atarlar.   Tan   yeri   ağarmadan   Mina’dan   ayrılanların      bu   günün   taşlarını   atmaları gerekmez.   Uygulama   da   böyledir.   Taşlamalarda,   çok   kalabalık   olan   gündüzün izdihamlı   saatleri   yerine,   tenha   olan   gece   saatleri,   ya   da   akşam   saatleri      tercih edilmelidir.      Küçük   ve   orta   cemrelere   taş   atıldıktan   sonra,   mümkünse   bir kenara   çekilip   dua   edilir.   Büyük   cemreye   taş   atıldıktan      sonra   beklenmez, orası   hemen   terk   edilir.      Hacda   Cemerât’a   taş   atmanın   mazeret   sebebiyle   terk edilmesinden    dolayı    bir    şey    gerekmez.    Hastalık,    yaşlılık    ve        sakatlık    gibi mazeretlerle    taşları    bizzat    kendisi    atamayacak    durumda    olanlar,    vekâlet vererek   taşları   bir   başkasına   attırabilirler.   Ayrıca   vaktinde   atılamayan   taşların, bayramın    dördüncü    günü    güneş    batıncaya    kadar    atılması    mümkündür.      Uyarı:   Herhangi   bir   sıkıntı   yaşamamak   için   şeytan   taşlama,   mutlaka   Diyanet İşleri    Başkanlığının    önerdiği        vakitlerde    yapmalıdır.    İzdiham    sonucunda yaşanan    sıkıntı,    acı,    yaralanma    ve    hatta    ölüm    olaylarının    hac        ibadetinin ruhuyla     bağdaşması     mümkün     değildir.     İbadetini     yerine     getirip     sevap kazanmayı     uman     bazı     Müslümanların,     bir     takım     insanların     ölümüne sebebiyet   vermesinin   dinen   asla   tasvip   edilecek   bir   durum      olmadığı   açıktır. Bunun   temel   nedeni,   eğitimsizlik,   bilgi   eksikliği   ve   tedbirsizliktir.   Bu   tür   üzücü olaylara   sebep   olmamak   için   Diyanet   İşleri   Başkanlığının   uyarılarının   mutlaka dikkate alınması son derece önemlidir Hac   Kurbanı   (Şükür   Hedyi)   :   Temettu   ve   Kıran   haccı   yapanların   kesmeleri vacip   olan   kurbana   ‘Şükür   kurbanı’   (Şükür   Hedyi)   denmektedir.   İfrat      haccı yapanlar   bu   kurbanı   kesmekle   yükümlü   değillerdir.         Her   ne   kadar   Sünnete uygun   olan   hac   kurbanının,   Akabe   Cemre’sine   taş   attıktan   sonra   kesilmesi   ise de,   bunun      duruma   göre   ve   ihtiyaca   binaen   taş   atmadan   önce   de   kesilmesi mümkündür.            Hac    kurbanı,    Harem    Bölgesi    sınırları    içerisinde,    bayramın birinci   günü   tan   yerinin   ağarmaya   başlamasından   itibaren      kesilir.   Bir   kimse hac   kurbanını   bizzat   kendisi   kesebileceği   gibi   vekâlet   vererek   bir   başkasına   da kestirebilir.      Nitekim      İslâm            Kalkınma      Bankası,      bedelini      ödeyenlerin kurbanlarını,   onlara   vekâleten   kestirmektedir.   Hac   kurbanının   etinden   sahibi dahil      herkes   yiyebilir.      Hacılar,   Kurban   Bayramında   şartlarını   taşıyan   her müslümanın   kesmekte   olduğu   kurbanı   (udhiyye)   kesmek   zorunda   değillerse de   sevap   kazanmak   için   nafile   olarak   kesebilirler.   Bu   takdirde   vekâlet   vererek memleketlerinde  kestirmeleri daha uygun olur.   Tıraş   Olup   İhramdan   Çıkma   :   İhramdan   saçları   dipten   tıraş   veya   kısaltmak suretiyle   çıkılır.   Bunun   için   zamanı   gelince   erkekler   saçlarını   dipten      tıraş   eder veya   kısaltırlar.   Kadınlar   ise   saçlarının   ucundan   bir   miktar   keserler.   Böylece hac   ihramından   çıkışın   birinci   aşaması   (ilk   tehallül)   gerçekleşmiş   olur   ve   eşiyle ilişki   dışında   kalan   geçici   ihram   yasakları   kalkar.         Sünnete   uygun   olan   şekliyle hacta    tıraş    olup    ihramdan    çıkma    zamanı,    bayramın    birinci    günü    Akabe Cemresi’ne   taş      atılıp   kurban   kesildikten   sonradır.      Bayramın      birinci   günü, önce   Akabe   Cemresi’ne   taş   atılır,   sonra   kurban   kesilir,   daha      sonra   da   tıraş olup   ihramdan   çıkılır   (taş,   baş,   tıraş).   Ancak   özellikle   günümüz   şartlarında milyonlarca   insanın   kısa   bir      sürede   Akabe      Cemresi’ne   taş   atamayacakları   ve yüz   binlerce   kurbanın   bir   anda   kesilemeyeceği   göz   önüne   alındığında,   taş atmadan  ve kurban kesmeden ihramdan çıkılmasında bir sakınca yoktur.   Ziyaret   Tavafı   :   Haccın   ikinci   rüknü   olan   “İfada   tavafı”   ya   da   ‘Ziyaret   tavafı’, tıraş   olup   ihramdan   çıktıktan   sonra   yapılır.   Ziyaret   tavafının   vakti,   bayramın ilk   günü   gece   yarısından   itibaren   başlar.   Uygulamada   ziyaret   tavafı,   genellikle tıraş    olup        ihramdan    çıktıktan    sonra    yapılmaktadır.    Fakat    tıraş    olmadan, ihramdan    çıkmadan    da    yapılabilir.        Ziyaret    tavafının,        bayramın    ilk    üç gününde    yapılması    sünnete    uygun    ise    de,    daha    sonraki    günlerde    de yapılabilir.    Özellikle    günümüz        şartlarında    haccın    çok    kalabalık    olması sebebiyle   ziyaret   tavafının   daha   sonraki   günlerde      yapılmasında   bir   sakınca     yoktur.        Ziyaret    tavafının    tamamlanmasıyla    hac    ihramından    çıkışın    ikinci aşaması   (ikinci   tehallül)   da   gerçekleşmiş   olur   ve      eşiyle   ilişki   yasağı   da   ortadan kalkmış   olur.   Özel   hallerinde   bulunan   kadınlar,   ziyaret   tavafını   bu   halleri   sona erinceye     kadar     ertelerler.     Hac     organizasyonlarında          bu     durumdaki hanımların,    özel    günlerinden    sonra    tavaflarını        yapabilmeleri    için    gerekli düzenlemeler     yapılmaktadır.          Arafat’a     çıkmadan     önce     haccın     sa’yini yapmamış   olanlar,   ziyaret   tavafından   sonra   haccın   sa’yini   yapacaklarından     tavaf   esnasında   ıztıba   ve   remel   yaparlar.   Daha   önce   haccın   sa’yini   yapanlar ise,   tavafta   ıztıba      ve   remel   yapmazlar.      Haccın   aslî   vaciplerinden   olan   sa’yin yerine    getirilmesinin    ardından    hacı    artık    Mekke’de    kaldığı    süre    içinde    beş      vakit     namazı     Harem-i     Şerif’te     kılmaya     özen     gösterir.     Kalan     günlerini olabildiğince   verimli      bir   şekilde   değerlendirmeye      çalışır.   Bunun   için   bol   bol nafile     tavaf     yapar.     Özellikle     ifrat     haccı     yapanlar,     hactan     önce     umre yapmadıkları için, bayramın  dördüncü gününden itibaren umre yapabilirler.    Veda    Tavafı    :        Hacca    Mikat    sınırları    dışından    gelmiş    olanlar    (Âfâkiler) Mekke’den   ayrılmadan   önce   “Veda   Tavafı”   yaparlar.   Hacıların   hacla   ilgili   olarak yapacakları   bu   son   göreve   “Sader   Tavafı”   da   denir.      Veda   Tavafı,   “Allahım! Senin   rızan   için   Veda   tavafı   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle” diye   niyet      edilerek   yapılır.   Tavafın   arkasından,   tavaf   namazı   da   kılındıktan sonra   çokça   dua   edilir,   af   ve   mağfiret   dilenir.   Nihayet      ayrılığın   üzüntüsü içinde   göz   yaşlarıyla   Kabe’ye   ve   Mescid’i   Haram’a   veda   edilir.         Özel   halleri sona    ermeden    Mekke’den    ayrılmak    zorunda    kalan    hanımlar,    veda    tavafı yapmazlar.      Ziyaret   tavafından   sonra   herhangi   bir   nafile   tavaf   yapılıp   veda tavafı    yapılmadan    Mekke’den    ayrılma    durumunda        kalınmışsa,    yapılan    bu nafile tavaf, veda tavafı sayılır.  B. İfrad Haccı’nın yapılışı                   İfrad   haccı,   umresiz   yapılan   hacdır.   İfrad   haccı   yapacak   olan   kişi,   ihrama girerken   “Allahım!   Senin   rızan   için   hac   yapmak   istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve kabul   eyle”   diyerek   yalnız   hacca   niyet   eder   ve   Telbiye    getirir.   Böylece   yalnız hac    için    ihrama    girer    ve    hactan    önce    umre    yapamaz.    Bu    şekilde    artık bayramın   birinci   günü   tıraş   oluncaya   kadar   hac   ihramıyla   kalır   ve   ihramdan çıkmaz.   Mekke-i   Mükerreme’de   bulunduğu   günlerini   olabildiğince   güzel   bir şekilde   değerlendirmeye      özen   gösterir,   bol   bol   tavaf   yapar.      İfrad   haccına niyet    eden    kişinin    Mekke’ye    varınca    yapacağı    ilk    tavaf,    Kudûm    Tavafı’dır. Bunun   için   “Allahım!   Senin      rızan   için   ‘Kudûm   Tavafı’   yapmak   istiyorum.   Bunu kolaylaştır   ve   kabul   eyle”   diye   niyet   ederek   tavaf   yapar.   Haccın   sa’yini      Kudûm tavafının   ardından   yapabilir.   Bu   takdirde   Kudûm   tavafını   yaparken   “Iztıba”   ve “Remel”   yapar.   Haccın   sa’yini   Kudûm      tavafının   ardından   yapmış   olanlar,   artık Ziyaret   tavafından   sonra   sa’y   yapmazlar.      İfrad   haccı   yapanların   Hac   kurbanı (Şükür    Hedyi)    kesmeleri    gerekmez.    Ancak    arzu    ederlerse    nafile    olarak      kesebilirler. C. Kıran Haccı’nın Yapılışı   Kıran   haccı,   aynı   yılın   hac   aylarında   Umre   ve   Hacca   birlikte   niyet   ederek ikisini    aynı    ihramla    yapmaktır.    Kıran    haccı    yapacak    olan    kimse,    ihrama girerken   “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   ve   hac   yapmak   istiyorum.   Bunları kolaylaştır    ve    kabul    eyle”    diyerek    niyet    eder    ve    Telbiye     getirir.    İhrama girdikten    sonra    bayramın    birinci    günü    tıraş    oluncaya    kadar    ihramdan çıkamaz.    Kıran    haccı    yapan    kimsenin    Mekke’ye    varınca    yapacağı    ilk    tavaf umre   tavafıdır.   Bunun   için,   “Allahım!   Senin   rızan   için   umre   tavafı   yapmak istiyorum.   Bunu   kolaylaştır   ve   kabul   eyle.”   diye   niyet   ederek   umre   tavafını yapar.   Bu   tavaftan      sonra   umrenin   sa’yi   yapılacağından   tavafta   “Iztıba”   ve “Remel”    yapılır.    Tavaftan    sonra    umrenin    sa’yi    yapılır.    Sa’ydan    sonra        tıraş olunmaz   ve   bayramın   birinci   günü   tıraş   oluncaya   kadar   ihramda   kalmaya devam   edilir.      Kıran   haccına   niyet   eden   kimsenin,   umresini   tamamladıktan sonra    Kudûm    tavafı    yapması    sünnettir.    Kudûm    tavafından    sonra    isterse haccın    sa’yini    yapabilir.    Bu    takdirde    artık    Ziyaret    tavafından    sonra    sa’y yapmaz.   Sa’yi,   Kudûm      tavafından   sonra   yapacaksa,   tavafta   ıztıba   ve   remel yapar.   Bundan   sonra   Arafat’a   çıkıncaya   kadar   nafile   tavaf   ve   ibadetle   meşgul olur.   Beş   vakit   namazını   Harem-i   Şerif’te   kılmaya   özen   gösterir.      Kıran   haccı yapanlar da, hac kurbanı (şükür hedyi) keserler.  D. Hacda Kadınlarla İlgili Bazı Özel Durumlar Hac    ve    umrenin    yerine    getirilişi    açısından    kadınlarla    erkekler    arasında görülen farklar şunlardır:  1.   Kadınlar   için   erkeklerde   olduğu   gibi   özel   bir   ihram   kıyafeti   söz   konusu değildir.   Kadınlar   hac   esnasında   da   elbise,      baş   örtüsü,   çorap,   ayakkabı   gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler.  2.   Telbiye,   Tekbir,   Tehlil,   Salavat    okurken   ve   dua   ederken   erkeklerin   yaptığı gibi seslerini yükseltmezler.   3. Remel ve Hervele yapmazlar.   4.     İzdiham     olan     yerlerde     mümkün     olduğu     kadar     erkeklerin     arasına girmemeye   özen   gösterirler.   Özellikle   namaz      kılarken,   erkek   safları   arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar.  5.    Adetliyken    ihrama    giren    veya    ihrama    girdikten    sonra    adet    görmeye başlayan     hanımlar,     tavaf     dışında,     haccın          bütün     menasikini     yerine getirebilirler. Tavafı özel günleri geçtikten sonra yaparlar.  6.    Adetliyken    ihrama    giren    ve    ihrama    girdikten    sonra    adetleri    bitmeden Arafat’a   çıkmak   durumunda   kalan   hanımlar,   ihrama   girerken   İfrad   haccına niyet etmelidirler.